งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองกลาง กลุ่มงานยานพาหนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๓๓๙.๓๕ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทสามสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงบ่อน้ำหลังองค์พระวิษณุ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองกลาง กลุ่มงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างงานปรับปรุงบ่อน้ำหลังองค์พระวิษณุ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างงานปรับปรุงบ่อน้ำหลังองค์พระวิษณุ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ.อินเตอร์กรุ๊ป (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๙,๘๘๕.๕๐ บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรภัณฑ์รถยนต์ประจำตำแหน่งอธิการบดี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรภัณฑ์รถยนต์ประจำตำแหน่งอธิการบดี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อคุรภัณฑ์รถยนต์ประจำตำแหน่งอธิการบดี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก  นั้น
               รถยนต์ประจำตำแหน่งอธิการบดี จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โตโยต้า เค. มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลอดแอลอีดีแสงสว่างสระน้ำและหอพระ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองกลาง กลุ่มงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมหลอดแอลอีดีแสงสว่างสระน้ำและหอพระ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมแซมหลอดแอลอีดีแสงสว่างสระน้ำและหอพระ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยาม เพาเวอร์ ไลน์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑,๑๘๔.๙๖ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทเก้าสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมกรอบไฟเบอร์กลาส และป้ายทรงพระเจริญชนิดไฟเบอร์กลาส จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมกรอบไฟเบอร์กลาส และป้ายทรงพระเจริญชนิดไฟเบอร์กลาส จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ กองกลาง  กลุ่มงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมกรอบไฟเบอร์กลาส และป้ายทรงพระเจริญชนิดไฟเบอร์กลาส จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมกรอบไฟเบอร์กลาส และป้ายทรงพระเจริญชนิดไฟเบอร์กลาส จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระยาไกรอินเตอร์เทรด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๓,๓๖๒.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามพันสามร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าแท่นงานสีขาว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเช่าแท่นงานสีขาว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเช่าแท่นงานสีขาว จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายโชคอนันต์ มหาวณิชธนัญญู    โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถขนของ ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ Back drop Inkjet ลงแผ่น PP board ฉากด้านข้าง และจ้างทำ Back drop Inkjet ลงแผ่น PP board ฉากกลาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าแท่นงานสีขาว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>