งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เผยแพร่รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

Attachments:
FileDescription
Download this file (20181019144927457.pdf)20181019144927457.pdf 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าห้องประชุม จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเช่าห้องประชุม จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเช่าห้องประชุม จำนวน ๑ ห้อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๔ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอนุชา โอรักศ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๔๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่  กองคลัง ฝ่ายพัสดุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้าง        ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๔๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๔๕ เล่ม ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ดี พริ้นท์  (ขายส่ง , ขายปลีก , ให้บริการ)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๐๐.๐๐ บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่  กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

           จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์ – เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายส่ง , ผู้ผลิต)  โดยเสนอราคา เป็นเงิน ๑,๓๔๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)                 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างสแกนแบบไขงานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๕๐ ปี ชั้น ๒ ถึงชั้น ๕ จำนวน ๑๐๕ แผ่น ขนาด A๑ เป็น Flasdive จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่  กองคลัง ฝ่ายพัสดุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างสแกนแบบไขงานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๕๐ ปี ชั้น ๒  ถึงชั้น ๕ จำนวน ๑๐๕ แผ่น ขนาด A๑ เป็น Flasdive  จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

          จ้างสแกนแบบไขงานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๕๐ ปี ชั้น ๒  ถึงชั้น ๕ จำนวน ๑๐๕ แผ่น ขนาด A๑ เป็น Flasdive  จำนวน ๑ อัน ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ สวนพลูพิมพ์เขียว  (ขายส่ง , ขายปลีก , ให้บริการ)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายแบบพิมพ์เขียวงานจ้างปรับปรุงอาคาร ๑๘/๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมลิฟต์โดยสารประจำอาคารสิรินธร (ส่วนหน้า) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการ ฯลฯ
  4. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์ประจำตำแหน่งอธิการบดี จำนวน ๑ คัน
  5. ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมลิฟต์โดยสารประจำอาคารสิรินธร (ส่วนหน้า) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>