งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปลั๊กไฟ จำนวน ๒๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปลั๊กไฟ จำนวน ๒๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่  กองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อปลั๊กไฟ จำนวน ๒๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อปลั๊กไฟ จำนวน ๒๐ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๗๖๖.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศราคากลางจัดจ้างเช่าหม้อแปลงไฟฟ้าชั่วคราวและจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวตรงบริเวณอาคารการโรงแรม อาคาร3/2 พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ

ประกาศราคากลางจัดจ้างเช่าหม้อแปลงไฟฟ้าชั่วคราวและจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวตรงบริเวณอาคารการโรงแรม อาคาร3/2 พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน 1 งาน  เป็นเงิน 107,428.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์หม้อแปลงขนาด ๔๐๐ KVA - ๒๔ KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์หม้อแปลงขนาด ๔๐๐ KVA - ๒๔ KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์หม้อแปลงขนาด ๔๐๐ KVA - ๒๔ KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               หม้อแปลงขนาด ๔๐๐ KVA - ๒๔ KV พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยาม เพาเวอร์ ไลน์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๔,๐๑๗.๑๘ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มน้ำ (Water Pump) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองกลาง กลุ่มงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ         จ้างซ่อมปั๊มน้ำ (Water Pump) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมปั๊มน้ำ (Water Pump) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เซ็นเตอร์ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๒๔๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำโล่รางวัล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำโล่รางวัล จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.รางวัลเหรียญทอง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๙๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการและจ้างทำ Standy bord จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการและจ้างทำ Standy bord จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการและจ้างทำ Standy bord จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพิมพ์ดี (ป้ายไวนิล) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๖๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก Fuji Xerox CM๓๐๕ df จำนวน ๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าสำหรับแจกผู้เข้าร่วมฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>