งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา (อาหารสด) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน ๒ ชุด เป็นเงิน ๔๑,๑๐๖.- บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการศึกษา (อาหารสด) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน ๒ ชุด เป็นเงิน ๔๑,๑๐๖.- บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. วัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๑ ชุด  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ First Home Trading  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๑๒๒.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน
               ๒. วัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๑ ชุด  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  First Home Trading  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๙๘๔.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของตู้อบรมควัน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ ตู้) ครั้งที่ ๒

                      คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อตู้อบรมควัน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ ตู้) ครั้งที่ ๒ เงิน ๒,๑๔๐,๐๐๐ บาท  (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยนำร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ให้แก่สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่ งานพัสดุ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ ๑๔๙ ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐  ตั้งวันที่ ๖ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของห้องเย็น (Cold Room) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ ห้อง) ครั้งที่ ๒

                      คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อห้องเย็น (Cold Room) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ ห้อง) ครั้งที่ ๒ เงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยนำร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ให้แก่สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่ งานพัสดุ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ ๑๔๙ ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐  ตั้งวันที่ ๖ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ ตู้อบรมควัน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ ตู้)

                    ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้อบรมควัน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ ตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น 

                   เนื่องจาก คณะกรรมการพิจารณาผล ลงความเห็นว่า มีผู้มายื่นเอกสารจำนวน ๔ ราย มีคุณสมบัติครบถ้วนเพียงรายเดียว จึงเห็นสมควรยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และควรทำการประกาศใหม่

                  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

                                      ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสับผสม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ เครื่อง) ครั้งที่ ๒

                      คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องสับผสม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ เครื่อง) ครั้งที่ ๒ เงิน ๗๓๘,๘๐๐ บาท  (เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยนำร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ให้แก่สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่ งานพัสดุ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ ๑๔๙ ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐  ตั้งวันที่ ๓ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ ห้องเย็น (Cold Room) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ ห้อง)

                    ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อห้องเย็น (Cold Room) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ ห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น 

                   เนื่องจาก คณะกรรมการพิจารณาผล ลงความเห็นว่า มีผู้มายื่นเอกสารเสนอราคาเพียงรายเดียว จึงเห็นสมควรจัดซื้อใหม่โดยการประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                      ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา (อาหารสด) สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน ๑ ชุด (๔๑ รายการ) เป็นเงิน ๓๘,๖๐๙.- บาท (สามหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา (ดอกไม้) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา จำนวน ๑ ชุด (๘ รายการ) เป็นเงิน ๓๒,๕๕๐.- บาท (สามหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ลิฟต์ (ระบบควบคุมความปลอดภัยและควบคุมระบบประตู) อาคาร ๗ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓๘,๕๒๐.- บาท (สามหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุและอุปกรณ์) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา (อาหารสด) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน ๑ ชุด (๘๑ รายการ) เป็นเงิน ๖๘,๒๐๐.- บาท (หกหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>