งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์พัดลมระบายอากาศ แบบแขวน ขนาด ๒๔ นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ เครื่อง เป็นเงิน ๔๙,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์พัดลมระบายอากาศ แบบแขวน ขนาด ๒๔ นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ เครื่อง เป็นเงิน ๔๙,๘๐๐.- บาท (สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์พัดลมระบายอากาศ แบบแขวน ขนาด ๒๔ นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ตู้บานเลื่อนสองตอน จำนวน ๖ ชุด เป็นเงิน ๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ตู้บานเลื่อนสองตอน จำนวน ๖ ชุด เป็นเงิน ๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์ตู้บานเลื่อนสองตอน จำนวน ๖ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้ (โครงการประกวดประดิษฐ์ดอกไม้ไทยในงานพิธี) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๖,๘๐๐.- บาท (สองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อดอกไม้ (โครงการประกวดประดิษฐ์ดอกไม้ไทยในงานพิธี) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๖,๘๐๐.- บาท (สองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ดอกไม้ (๑๐.๑๖.๑๗.๐๐ ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านดอกไม้ปฏิภาส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๘๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าดำเนินการแก้ไขบานประตูนอกใหม่ จำนวน ๑ ชุด และ DOOR GUIDE SHOE จำนวน ๒ ชิ้น เป็นเงิน ๕,๓๕๐.- บาท (ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างค่าดำเนินการแก้ไขบานประตูนอกใหม่ จำนวน ๑ ชุด และ DOOR GUIDE SHOE จำนวน ๒ ชิ้น เป็นเงิน ๕,๓๕๐.- บาท (ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ค่าดำเนินการแก้ไขบานประตูนอกใหม่ จำนวน ๑ ชุด   ผู้ได้รับการคัดเลือก   ได้แก่ บริษัท สยาม เอลเลเวเตอร์ แอนด์ เอสเคเลเทอร์ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๕๐.๐๐ บาท (ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศราคาครุภัณฑ์ตู้บานเลื่อนสองตอน จำนวน ๖ ชุด

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ตู้บานเลื่อนสองตอน จำนวน ๖ ชุด เป็นเงิน ๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (โครงการประกวดประดิษฐ์ดอกไม้ไทยในงานพิธี) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๕๙,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุโครงการ (โครงการประกวดประดิษฐ์ดอกไม้ไทยในงานพิธี) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๕๙,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุโครงการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท  (ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำหรับ SOLENOID VALVE วาล์วน้ำไฟฟ้า ๑ ตัว, ค่าบริการตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตู้อบรมควัน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปูกระเบื้องห้องฝึกปฏิบัติการอาหาร (อาคารติดประตูด้านหลัง) จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๔๙,๘๐๐.- บาท (สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบริการกำจัดปลวก (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ) อาคาร ๔/๑ (อาคารผลิตเนื้อ) และอาคาร ๔/๔ จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๓๖,๙๗๙.๒๐ บาท (สามหมื่น หกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อระบบชุดภายในห้องครัว และรื้อระบบท่อ (๕ รายการ) จำนวน ๑ ชุด วงเงินงบประมาณ ๑๙๖,๐๐๐.- (หนี่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกลั่นไนโตรเจน รุ่น VAP๓๐ ยี่ห้อ GERHARDT S/N ๐๐๕๘๘๖ จำนวน ๑ ชุด (๖ รายการ) เป็นเงิน ๒๐,๕๔๔.- บาท (สองหมื่นห้าร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>