งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารเคมี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ จำนวน 1 ห้อง ครั้งที่ 2

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารเคมี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  จำนวน ๑ ห้อง ครั้งที่ ๒ เป็นเงิน ๓,๖๗๕,๐๘๕.๖๗ บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดสิบห้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

 

           โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา

 

ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-287-9600 ต่อ 7248 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสัญญาณโปรเจคเตอร์ ๕ M. จำนวน ๒๐ เส้น เป็นเงิน ๗,๖๐๐.- บาท (เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ  ซื้อสายสัญญาณโปรเจคเตอร์ ๕ M. จำนวน ๒๐ เส้น เป็นเงิน ๗,๖๐๐.- บาท (เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               สายสัญญาณโปรเจคเตอร์ ๕ M. จำนวน ๒๐ เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๗,๖๐๐.๐๐  บาท  (เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรอยรั่วซึมและทาสีภายในอาคาร ๑๐ ชั้น ๙ จำนวน ๑๐ รายการ เป็นเงิน ๑๖๗,๕๔๑.๖๗ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมรอยรั่วซึมและทาสีภายในอาคาร ๑๐ ชั้น ๙ จำนวน ๑๐ รายการ เป็นเงิน ๑๖๗,๕๔๑.๖๗ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมแซมรอยรั่วซึมและทาสีภายในอาคาร ๑๐ ชั้น ๙ จำนวน ๑๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริชเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น
๑๖๗,๕๔๑.๖๗ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารเคมี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารเคมี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓
               เนื่องจาก ทั้ง ๒ บริษัท ฯ บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ไม่ถูกต้อง
               คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบตกแต่งย้อมสีสิ่งทอ จำนวน ๑ ห้อง ครั้งที่ ๓ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                ตามประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบตกแต่งย้อมสีสิ่งทอ จำนวน ๑ ห้อง ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ คห ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น

               ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบตกแต่งย้อมสีสิ่งทอ จำนวน ๑ ห้อง ครั้งที่ ๓(๓๐.๒๐.๑๙.๐๒) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไวส์ โปรโมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไอน้ำ แบบไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๖,๙๒๒.๙๐ บาท (หกพันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทเก้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ  จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไอน้ำ แบบไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๖,๙๒๒.๙๐ บาท (หกพันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทเก้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไอน้ำ แบบไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๙๒๒.๙๐ บาท (หกพันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทเก้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนฝ้าเพดานภายนอกและภายในอาคาร ๗ ชั้น ๖ ห้อง ๗๖๑ - ๗๖๒ จำนวน ๒๓ รายการ เป็นเงิน ๒๘๓,๒๘๒.๕๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนหัวเตา  พร้อมฐานวงกลมสำหรับรองรับหม้อ  และตัวจ่ายแก๊ส  จำนวน  ๓  รายการ เป็นเงิน ๒๘,๘๙๐.- บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตาอบ และตู้แช่เย็น จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๓๓,๔๖๙.๖๐ บาท (สามหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารเคมี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ห้อง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตาอบลมร้อนระบบไฟฟ้า ๒๔ ถาด จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง