งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา (อาหารสด) สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน ๑ ชุด (๔๑ รายการ) เป็นเงิน ๓๘,๖๐๙.- บาท (สามหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการศึกษา (อาหารสด) สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,165.- บาท (สี่พันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

           วัสดุการศึกษา  (อาหารสด) จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  ร้านดวงพร  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  4,165.- บาท (สี่พันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา (ดอกไม้) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา จำนวน ๑ ชุด (๘ รายการ) เป็นเงิน ๓๒,๕๕๐.- บาท (สามหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการศึกษา (ดอกไม้) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา จำนวน ๑ ชุด (๘ รายการ) เป็นเงิน ๓๒,๕๕๐.- บาท (สามหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุการศึกษา (ดอกไม้) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายดร หมูคำ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๕๕๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ลิฟต์ (ระบบควบคุมความปลอดภัยและควบคุมระบบประตู) อาคาร ๗ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓๘,๕๒๐.- บาท (สามหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้ออะไหล่ลิฟต์ (ระบบควบคุมความปลอดภัยและควบคุมระบบประตู) อาคาร ๗ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓๘,๕๒๐.- บาท (สามหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               อะไหล่ลิฟต์ (ระบบควบคุมความปลอดภัยและควบคุมระบบประตู) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๕๒๐.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุและอุปกรณ์) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุและอุปกรณ์) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสำนักงาน (วัสดุและอุปกรณ์) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา (อาหารสด) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน ๑ ชุด (๘๑ รายการ) เป็นเงิน ๖๘,๒๐๐.- บาท (หกหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการศึกษา (อาหารสด) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน ๑ ชุด (๘๑ รายการ) เป็นเงิน ๖๘,๒๐๐.- บาท (หกหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางภาณุมาศ นิยมรัท โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๒๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการศึกษา (ของสด) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน ๑ ชุด (๑๗ รายการ) เป็นจำนวนเงิน ๖๘,๗๙๐.- บาท (หกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ วัสดุการศึกษา (ของสด) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน ๑ ชุด (๑๗ รายการ) เป็นจำนวนเงิน ๖๘,๗๙๐.- บาท (หกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  นั้น
               วัสดุการศึกษา (ของสด) จำนวน ๑ ชุด (๑๗ รายการ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอุทัย แก้วปาน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๗๙๐.๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน ๑ ชุด (๔๙ รายการ) เป็นจำนวนเงิน ๓๑,๓๗๐.- บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน รอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง Home - Economics Technology Innovation จำนวน ๑ ชุด (๑๘ รายการ) เป็นเงิน ๒๗,๑๐๐.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจ
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน รอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง Home - Economics Technology Innovation จำนวน ๑ ชุด (๒๑ รายการ) เป็นเงิน ๑๓,๔๗๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเ
  4.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา    ซื้อวัสดุสารเคมี สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน ๑ ชุด (๙ รายการ) เป็นเงิน ๑๘,๑๙๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (อาหารสด) โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน รอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง Home - Economics Technology Innovation ๒๐๑๙ จำนวน ๑ ชุด (๑๓ รายการ) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจา
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>