งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (โครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุโครงการ (โครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุโครงการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายพัลลภ รวียศวัฒน์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และวัสดุโครงการ (โครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๕๕,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้ออุปกรณ์และวัสดุโครงการ (โครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๕๕,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               อุปกรณ์และวัสดุโครงการ (โครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐)  จำนวน   ๑  ชุด  ผู้ได้รับการคัดเลือก   ได้แก่   ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานที่ใช้ในการจัดนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารแผ่นพับ และค่าจ้างทำโบว์ชัวร์ประชาสัมพันธ์คณะฯ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๗๙,๒๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเ

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานที่ใช้ในการจัดนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารแผ่นพับ และค่าจ้างทำโบว์ชัวร์ประชาสัมพันธ์คณะฯ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๗๙,๒๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานที่ใช้ในการจัดนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารแผ่นพับ และค่าจ้างทำโบว์ชัวร์ประชาสัมพันธ์คณะฯ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศรีสยาม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๙,๒๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างทำซุ้มเพื่อแสดงผลงานนักศึกษา (โครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๙๗,๒๐๐.- บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างค่าจ้างทำซุ้มเพื่อแสดงผลงานนักศึกษา (โครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๙๗,๒๐๐.- บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ค่าจ้างทำซุ้มเพื่อแสดงผลงานนักศึกษา จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านวงศ์นิรันดร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗,๒๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (โครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓๙,๗๘๐.- บาท (สามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุโครงการ (โครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓๙,๗๘๐.- บาท (สามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุโครงการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวโสภิตา สุทธิธรรมานันต์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๗๘๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประกอบกล้องถ่ายภาพนิ่ง จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๐๔,๕๐๐.- บาท ประกอบด้วย ๑. แฟลช Nikon Speedlight SB-๕๐๐๐ ๒. เลนส์ Nikon AF-S ๗๐-๒๐๐ mm f/๒. ๘E FL ED VR-Nikkor ๓. เลนส์ Nikon AF-S DX ๑๘-๓๐๐ mm f/๓.๕-๖.๓G ED VR และ ๔. เลนส์

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ประกอบกล้องถ่ายภาพนิ่ง จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๐๔,๕๐๐.- บาท ประกอบด้วย ๑. แฟลช Nikon Speedlight SB-๕๐๐๐ ๒. เลนส์ Nikon AF-S ๗๐-๒๐๐ mm f/๒. ๘E FL ED VR-Nikkor ๓. เลนส์ Nikon AF-S DX ๑๘-๓๐๐ mm f/๓.๕-๖.๓G ED VR และ ๔. เลนส์ Nikon AF-S ๗๐-๓๐๐ mm f/๔.๕-๕.๖G IF-ED VR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์ประกอบกล้องถ่ายภาพนิ่ง(๔๕.๑๒.๑๕.๐๑ ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๑,๙๐๙.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อการจัดเลี้ยงและบริการอาหารไทยฮาลาล จำนวน ๑ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  2. ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อการ จัดเลี้ยงอาหารและบริการอาหารไทยฮาลาล จำนวน ๑ ห้อง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกันสาด จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๖๔,๒๐๐.- บาท (หกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างระบบเครือข่ายสาย Lan และไฟฟ้าภายในห้องประชุมโสตจันทร) จำนวน ๒ จุด เป๋็นเงิน ๑๐,๗๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ยกเลิกประกาศประกวดราคา ประกวดราคาจ้าง ค่าจ้างจัดทำสื่ออาหารไทยฮาลาล
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>