งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนฝ้าเพดานภายนอกและภายในอาคาร ๗ ชั้น ๖ ห้อง ๗๖๑ - ๗๖๒ จำนวน ๒๓ รายการ เป็นเงิน ๒๘๓,๒๘๒.๕๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ
จ้างเปลี่ยนฝ้าเพดานภายนอกและภายในอาคาร ๗ ชั้น ๖ ห้อง ๗๖๑ - ๗๖๒ จำนวน ๒๓ รายการ เป็นเงิน ๒๘๓,๒๘๒.๕๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จ้างเปลี่ยนฝ้าเพดานภายนอกและภายในอาคาร ๗ ชั้น ๖ ห้อง ๗๖๑ - ๗๖๒ จำนวน ๒๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  บริษัท ริชเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๓,๒๘๒.๕๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนหัวเตา  พร้อมฐานวงกลมสำหรับรองรับหม้อ  และตัวจ่ายแก๊ส  จำนวน  ๓  รายการ เป็นเงิน ๒๘,๘๙๐.- บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเปลี่ยนหัวเตา พร้อมฐานวงกลมสำหรับรองรับหม้อ และตัวจ่ายแก๊ส  จำนวน  ๓  รายการ
เป็นเงิน ๒๘,๘๙๐.- บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  นั้น
               
จ้างเปลี่ยนหัวเตา พร้อมฐานวงกลมสำหรับรองรับหม้อ และตัวจ่ายแก๊ส  จำนวน  ๓  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้านทวีชัย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๘๙๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตาอบ และตู้แช่เย็น จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๓๓,๔๖๙.๖๐ บาท (สามหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเตาอบ และตู้แช่เย็น จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๓๓,๔๖๙.๖๐ บาท (สามหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. จ้างซ่อมเตาอบ จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  ร้้านทวีชัย  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๑๘๖.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. จ้างซ่อมตู้แช่เย็น จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้้านทวีชัย  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๒๘๓.๖๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบสามบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารเคมี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ห้อง

                 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารเคมี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ห้อง จำนวนเงิน ๓,๖๗๕,๐๘๕.๖๗ บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดสิบห้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา

                 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘ ในวันและเวลาราชการ

                 ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผ่านทาง อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.rmutk.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

Attachments:
FileDescription
Download this file (TOR ห้องอาหารเคมี.PDF)TOR 
Download this file (บก. 06 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติอาหารเคมี.pdf)บก.06 
Download this file (ประกาศมหาลัยประกวดราคารซื้อครุภัณฑ์ห้อง.PDF)ประกาศ 
Download this file (เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติ.PDF)ประกวดราคา 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตาอบลมร้อนระบบไฟฟ้า ๒๔ ถาด จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ  ซื้อเตาอบลมร้อนระบบไฟฟ้า ๒๔ ถาด จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อเตาอบลมร้อนระบบไฟฟ้า ๒๔ ถาด จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กล้วยน้ำไท เตาอบ (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท  (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารเคมี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ห้อง

                   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารเคมี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ห้อง เงิน ๓,๖๗๕,๒๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมืนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๗๕,๐๘๕.๖๗ บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดสิบห้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยนำร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ให้แก่สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ  อาคาร ๒ ชั้น ๑  สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เลขที่ ๑๔๙ ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ หรือส่งมาที่เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘ ตั้งวันที่ ๗ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบตกแต่งย้อมสีสิ่งทอ จำนวน ๑ ห้อง ครั้งที่ ๓
  2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบตกแต่งย้อมสีสิ่งทอ จำนวน ๑ ห้อง ครั้งที่ ๓
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการ(อาหารแห้ง) จำนวน ๒๔ รายการ เป็นเงิน ๑๐,๘๓๓.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ซื้อบานประตูม้วน จำนวน ๒ ชุด เป็นเงิน ๗๗,๘๒๗.๕๒ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง