งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การสอนสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด

ตามประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การสอนสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เงิน 2,000,000.-บาท (สองล้านบาทถ้วน) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ไปแล้วนั้น 

                   เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาผล ลงความเห็นว่า คุณสมบัติของผู้เสนอราคาไม่ตรงตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการจึงเห็นควรขอประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใหม่ และมีการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดใหม่

                                      ประกาศ  ณ  วันที่  19  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศยกเลิก.pdf)ประกาศยกเลิก.pdf 

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

              อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า (๒๔.๑๐.๒๑.๐๐) จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พูนทรัพย์โลหะการ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕,๖๔๔.๗๒ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างย้ายเครื่องจักร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดย้ายเครื่องจักร  จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

              บริการขนย้ายวัสดุ (๗๘.๑๒.๑๖.๐๐) จัดจ้างย้ายเครื่องจักร จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ออล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙,๓๘๕.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง จำนวน 1 ชุด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง จำนวน 1 ชุด  เงิน 1,500,000.00  บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  19 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02 287 9600 ต่อ 7072 หรือ 7080 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์การสอนสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การสอนสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด  เงิน 2,000,000.00  บาท  (สองล้านบาทถ้วน)  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  17 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02 287 9600 ต่อ 7072 หรือ 7080 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโลโนยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ๑.ปั๊มน้ำอัตโนมัติ (๔๐.๑๕.๑๕.๐๐ ) จำนวน ๑ เครื่อง ๒.ปั๊มน้ำหอยโข่ง (๔๑.๑๐.๕๑.๐๔ ) จำนวน ๑ เครื่อง ๓. ตู้คอลโทรลปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ (๕๖.๑๐.๑๗.๐๑ ) จำนวน ๑ ใบ   ๔. ถังเก็บน้ำสแตนเลส ความจุ ๒๐๐๐ ลิตร (๒๔.๑๑.๑๘.๑๐ ) จำนวน ๑ ใบ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วอล์คเกอร์ เอสเตท จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๔,๗๐๔.๐๐  บาท (หนึ่งเเสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่บาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศ..pdf)ประกาศ..pdf 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง จำนวน 1 ชุด
  3. ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ครุภัณฑ์การสอนสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด
  4. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การสอนสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด
  5. ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง จำนวน 1 ชุด
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>