งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฝ้าเพดานน้ำรั่วซึมจากดาดฟ้า อาคารสิรินธร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมฝ้าเพดานน้ำรั่วซึมจากดาดฟ้า อาคารสิรินธร จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

              งานบริการซ่อมแซมอาคารทั่วไป (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จ้างซ่อมฝ้าเพดานน้ำรั่วซึมจากดาดฟ้า อาคารสิรินธร จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พี.เค.ดีไซน์1972 (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๔๘๖.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileDescription
Download this file (20180913124755770.pdf)20180913124755770.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมห้องประชุมสาธร ชั้น ๒ อาคาร ๔๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมห้องประชุมสาธร ชั้น ๒ อาคาร ๔๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างงานซ่อมแซมห้องประชุมสาธร ชั้น ๒ อาคาร ๔๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมแซมห้องประชุมสาธร ชั้น ๒ อาคาร ๔๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พี.เค.ดีไซน์1972 (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๘,๒๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมห้องทำงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมห้องทำงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างงานซ่อมแซมห้องทำงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               งานบริการซ่อมแซมอาคารทั่วไป(๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พี.เค.ดีไซน์1972 (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๙๒๓.๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่   ๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

 

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 8000 ลูเมนท์ พร้อมเลนส์ระยะไกล และพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ งานพัสดุ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 8000 ลูเมนท์ พร้อมเลนส์ระยะไกล และพร้อมติดตั้ง  จำนวน 1 ชุด  เพื่อนำไปใช้ในห้องประชุมสาธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

          ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 8000 ลูเมนท์ พร้อมเลนส์ระยะไกล และพร้อมติดตั้ง(41.11.17.07 ) จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอส.บี. เทรดดิ้ง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 326,350.00 บาท (เสามแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 
Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------
                ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างออกแบบพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น


               บริการออกแบบเว็บไซต์ในระบบเวิร์ลไวด์เว็บ(๘๑.๑๑.๒๑.๐๓ ) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ออนท๊อป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๗,๓๙๓.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏบัติการอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง จำนวน 1 ชุด รอบที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง จำนวน 1 ชุด  รอบที่ 2 เงิน 1,500,000.00  บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง จำนวน 1 ชุด  รอบที่ 2 เงิน 1,500,000.00  บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  นั้นโดยเสนอราคาต่ำสุด ได้แก่ บริษัท แมริโกลด์ เทคโนโลยีส์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,487,300.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

                                                                                                 ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561

 

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์ อาคารสิรินธร ชั้น ๑ ส่วนหลัง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๙๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องควบคุมเครื่องหาค่าพิกัดด้วยดาวเทียม GNSS จำนวน 1 ชุด สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>