งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมสาทร 1 และทาสีผนังห้อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  
จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมสาทร 1 และทาสีผนังห้อง จำนวน 1 งาน

 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมสาทร 1 และทาสีผนังห้อง จำนวน 1 งาน

 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               
                           
จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมสาทร 1 และทาสีผนังห้อง จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เค.ดีไซน์1972 จำกัด (สำนักงานใหญ่)   (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท (สี่แสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

 

   ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ซอฟแวร์การวัดแบบสามมิติขั้นสูงแบบไม่สัมผัสชิ้นงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ซอฟแวร์การวัดแบบสามมิติขั้นสูงแบบไม่สัมผัสชิ้นงาน

จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               

                            ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ซอฟแวร์การวัดแบบสามมิติขั้นสูงแบบไม่สัมผัสชิ้นงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               
                          
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ซอฟแวร์การวัดแบบสามมิติขั้นสูงแบบไม่สัมผัสชิ้นงาน จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดิจิเกท  เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 231,800.00 บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

 

                                                                                                            ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563                                                

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๖๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๖๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๖๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               
               วัสดุ จำนวน ๖๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๕,๑๙๙.๐๖ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ (รวมค่าน้ำมันและค่าผ่านทางพิเศษ) จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ (รวมค่าน้ำมันและค่าผ่านทางพิเศษ) จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

                      ตามที่ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตความแม่นยำสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ (รวมค่าน้ำมันและค่าผ่านทางพิเศษ) จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                      จ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ (รวมค่าน้ำมันและค่าผ่านทางพิเศษ) จำนวน 3 วัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสมบัติ ธรรมเที่ยง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 9,600.00 บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)


ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงห้องเรียน ๙๐๕ และจ้างเหมาบริการขนย้าย เครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้อง ๑๐๐๖ อาคาร ๔๘ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงห้องเรียน ๙๐๕ และจ้างเหมาบริการขนย้าย เครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้อง ๑๐๐๖ อาคาร ๔๘ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างงานปรับปรุงห้องเรียน ๙๐๕ และจ้างเหมาบริการขนย้าย เครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้อง ๑๐๐๖ อาคาร ๔๘ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างงานปรับปรุงห้องเรียน ๙๐๕ และจ้างเหมาบริการขนย้าย เครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้อง ๑๐๐๖ อาคาร ๔๘ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ.กรุงเทพสหการ (ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๑๔๙.๖๕ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทหกสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๓๗๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๓๗๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๓๗๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๓๗๓ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๙,๑๑๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๔  กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
   

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ และโน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าห้องประชุม (รวมอุปกรณ์ สำหรับงานอบรม) จำนวน ๒ วัน
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์การผลิตความแม่นยำสูง อาคาร 18/1 ชั้น 1 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมเพื่อการผลิต อาคาร 18/1 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง