งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อพัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เป็นเงิน ๕๔,๕๒๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ  ซื้อพัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เป็นเงิน ๕๔,๕๒๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)   โดยเสนอราคา   เป็นเงินทั้งสิ้น  ๕๔,๕๒๐.๐๐  บาท  (ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๓๑ รายการ เป็นเงิน ๙๑,๙๙๗.- บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๓๑ รายการ เป็นเงิน ๙๑,๙๙๗.- บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๓๑ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ นางภาณุมาศ นิยมรัท โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑,๙๙๗.-  บาท  (เก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน ๑๒ รายการ เป็นเงิน ๑๐,๙๔๒.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน ๑๒ รายการ เป็นเงิน ๑๐,๙๔๒.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุและอุปกรณ์ จำนวน ๑๒ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๙๔๒.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ซื้อหัวเตา จำนวน ๘ ตัว เป็นเงิน ๒๓,๙๒๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อหัวเตา จำนวน ๘ ตัว เป็นเงิน ๒๓,๙๒๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               หัวเตา จำนวน ๘ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศิริวัฒนา (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๙๒๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สขนาด ๔๘ กก. และแก๊สขนาด ๑๕ กก. จำนวน ๒ รายการ รวมเป็นเงิน ๘,๐๐๐.-บาท (แปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ ซื้อแก๊สขนาด ๔๘ กก. และแก๊สขนาด ๑๕ กก. จำนวน ๒ รายการ รวมเป็นเงิน ๘,๐๐๐.-บาท (แปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. แก๊สขนาด ๔๘ กก. จำนวน ๗ ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชาวไทยแก๊ส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๖๖๕.๐๐ บาท (เจ็ดพันหกร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. แก๊สขนาด ๑๕ กก. จำนวน ๑ ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชาวไทยแก๊ส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๕.๐๐ บาท (สามร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๒๑ รายการ เป็นเงิน ๖๕,๒๗๔.๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ภาคสมทบ)  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   ได้มีโครงการ   ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๒๑ รายการ เป็นเงิน ๖๕,๒๗๔.๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๒๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอุทัย แก้วปาน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕,๒๗๔.๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๒๑ รายการ เป็นเงิน ๗๖,๑๕๓.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้แช่แข็งยืน ๔ ประตู และซ่อมตู้เย็นนอน ๒ ประตู จำนวน ๑๑ รายการ เป็นเงิน ๒๔,๗๘๑.๒๐ บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสายคันเร่ง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,300.00 บาท (หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อไส้กรองน้ำ ๕ ขั้นตอน จำนวน ๑๓ รายการ เป็นเงิน ๕๓,๔๕๐.- บาท (ห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง