งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น จำนวน ๑ ชุด (๑๐ รายการ) เป็นเงิน ๙,๙๐๘.๒๐ บาท (เก้าพันเก้าร้อยแปดบาทยี่สิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น จำนวน ๑ ชุด (๑๐ รายการ) เป็นเงิน ๙,๙๐๘.๒๐ บาท (เก้าพันเก้าร้อยแปดบาทยี่สิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุการศึกษา จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเพิ่มพูล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๐๘.๒๐ บาท (เก้าพันเก้าร้อยแปดบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น จำนวน ๑ ชุด (๙ รายการ) เป็นเงิน ๓๑,๘๖๕.- บาท (สามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น จำนวน ๑ ชุด (๙ รายการ) เป็นเงิน ๓๑,๘๖๕.- บาท (สามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุการศึกษา จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ช.เจริญ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๘๖๕.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุการศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา จำนวน ๑ ชุด (๕๐ รายการ) เป็นเงิน ๑๗๒,๘๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ  ซื้อวัสดุการศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา จำนวน ๑ ชุด (๕๐ รายการ) เป็นเงิน ๑๗๒,๘๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุเพื่อการศึกษา (อุปกรณ์และวัสดุ) จำนวน ๑ ชุด  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๒,๘๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา (อาหารแห้ง) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน ๑ ชุด (๔๑ รายการ) เป็นเงิน ๑๒,๔๓๓.๔๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทสี่สิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการศึกษา (อาหารแห้ง) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน ๑ ชุด (๔๑ รายการ) เป็นเงิน ๑๒,๔๓๓.๔๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทสี่สิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุการศึกษา (อาหารแห้ง) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระยาไกรอินเตอร์เทรด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๔๓๓.๔๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา (อาหารสด) สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน ๑ ชุด (๔๑ รายการ) เป็นเงิน ๓๘,๖๐๙.- บาท (สามหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   ได้มีโครงการ   ซื้อวัสดุการศึกษา (อาหารสด) สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน ๑ ชุด (๔๑ รายการ) เป็นเงิน ๓๘,๖๐๙.- บาท (สามหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุการศึกษา (ของสด) จำนวน ๑ ชุด  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  ร้านดวงพร   โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๖๐๙.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา (อาหารแห้ง) สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน ๑ ชุด (๓๔ รายการ) เป็นเงิน ๒๓,๕๖๓.๕๔ บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบสามบาทห้าสิบสี่สตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการศึกษา (อาหารแห้ง) สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน ๑ ชุด (๓๔ รายการ) เป็นเงิน ๒๓,๕๖๓.๕๔ บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบสามบาทห้าสิบสี่สตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุการศึกษา (อาหารแห้ง) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระยาไกรอินเตอร์เทรด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๕๖๓.๕๔ บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบสามบาทห้าสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A๔ ๘๐G. จำนวน ๘๖ กล่อง เป็นเงิน ๔๖,๔๔๐.- บาท (สี่หมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดแต่งต้นไม้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๒,๐๐๐.- บาท (สองพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและดูดไขมันอาคาร 8 และอาคาร 10 จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 4,750.- บาท (สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  5. ประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>