งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างทำ Backdrop รุ่น ๓๓ หน้าตรง + Counter และ ค่าจ้างทำ Roll up รุ่น RU๔-A (โครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ประจำปี ๒๕๖๐) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓๕,๒๒๔.๔๐ บาท (สามหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) โดยวิธีเ

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างค่าจ้างทำ Backdrop รุ่น ๓๓ หน้าตรง + Counter และ ค่าจ้างทำ Roll up รุ่น RU๔-A (โครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ประจำปี ๒๕๖๐) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓๕,๒๒๔.๔๐ บาท (สามหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ค่าจ้างทำ Backdrop รุ่น ๓๓ หน้าตรง + Counter และ ค่าจ้างทำ Roll up รุ่น RU๔-A จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.ซีคเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๒๒๔.๔๐ บาท (สามหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างทำกระเป๋า (โครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐) จำนวน ๒๐๐ ใบ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างค่าจ้างทำกระเป๋า (โครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐) จำนวน ๒๐๐ ใบ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ค่าจ้างทำกระเป๋า จำนวน ๒๐๐ ใบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อินลิลลี่ (ขายส่ง,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (โครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐) จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุโครงการ (โครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐) จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ดอกไม้(๑๐.๑๖.๑๗.๐๐ ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาววาสนา นาคะมะนัง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (โครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุโครงการ (โครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ดอกไม้(๑๐.๑๖.๑๗.๐๐ ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายดร หมูคำ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (โครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐) จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุโครงการ (โครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐) จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ดอกไม้(๑๐.๑๖.๑๗.๐๐ ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวกฤษณา ทองโชติ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างทำป้ายผลงานนักศึกษา (โครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๔๐,๕๐๐.- บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างค่าจ้างทำป้ายผลงานนักศึกษา (โครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๔๐,๕๐๐.- บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ค่าจ้างทำป้ายผลงานนักศึกษา จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายศิวพงษ์ วงศ์ชุมพันธ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (โครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และวัสดุโครงการ (โครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๕๕,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานที่ใช้ในการจัดนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารแผ่นพับ และค่าจ้างทำโบว์ชัวร์ประชาสัมพันธ์คณะฯ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๗๙,๒๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเ
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างทำซุ้มเพื่อแสดงผลงานนักศึกษา (โครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๙๗,๒๐๐.- บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (โครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓๙,๗๘๐.- บาท (สามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>