งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊ส ๔๘ ก.ก จำนวน ๒๕ ถัง เป็นเงิน ๓๐,๘๗๕.- บาท (สามหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อแก๊ส ๔๘ ก.ก จำนวน ๒๕ ถัง เป็นเงิน ๓๐,๘๗๕.- บาท (สามหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               แก๊ส ๔๘ ก.ก จำนวน ๒๕ ถัง  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  บริษัท ชาวไทยแก๊ส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๘๗๕.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑,๕๕๒.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุโครงการ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑,๕๕๒.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุโครงการ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางภาณุมาศ นิยมรัท โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๕๒.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการ (ของสด) จำนวน ๑๗ รายการ เป็นเงิน ๑๘,๑๙๐.-บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุโครงการ (ของสด) จำนวน ๑๗ รายการ เป็นเงิน ๑๘,๑๙๐.-บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุโครงการ (ของสด) จำนวน ๑๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน KIRANA โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๑๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่ารถตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ไป-กลับ) จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๖,๐๐๐.-บาท (หกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างค่าเช่ารถตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ไป-กลับ) จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๖,๐๐๐.-บาท (หกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ค่าเช่ารถตู้ จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายประเสริฐ วรชินา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑,552.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุโครงการ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑,๕๕๒.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุโครงการ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางภาณุมาศ นิยมรัท โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๕๒.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการ (ของสด) จำนวน ๑๓ รายการ เป็นเงิน ๒๑,๙๘๕.-บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุโครงการ (ของสด) จำนวน ๑๓ รายการ เป็นเงิน ๒๑,๙๘๕.-บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุโครงการ (ของสด) จำนวน ๑๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางภาณุมาศ นิยมรัท โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๙๘๕.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการ (ของแห้ง) จำนวน ๔๓ รายการ เป็นเงิน ๑๕,๕๙๓.๐๒ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทสองสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา (อุปกรณ์) จำนวน ๓๑ รายการ เป็นเงิน ๗๕,๒๙๐.- บาท  (เจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา จำนวน ๒๐ รายการ เป็นเงิน ๕๕,๗๙๖.- บาท (ห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการ (อาหารสด) จำนวน ๔๒ รายการ เป็นเงิน ๓๖,๗๙๗.- บาท (สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการ(อาหารแห้ง) จำนวน ๒๔ รายการ เป็นเงิน ๑๐,๘๓๓.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง