งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถตู้และรถบัส (รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างรถตู้และรถบัส (รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               รถตู้และรถบัส (รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สิริขวัญบารมี จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการหนึ่งตำบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมะพร้าว ฯ กลุ่มเครื่องดื่ม จำนวน ๒๐ รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๒๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวกิรณา  ทาราศรี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการหนึ่งตำบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมะพร้าว ฯ กลุ่มเครื่องดื่ม จำนวน ๒๐ รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๒๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวกิรณา  ทาราศรี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมะพร้าวฯ กลุ่มอาหาร จำนวน ๓๙ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๓๙ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวกิรณา  ทาราศรี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐,๖๔๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สกรีนมีเดีย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สิริขวัญบารมี จำกัดโดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน