งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการสร้างต้นแบบ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุในการสร้างต้นแบบ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุในการสร้างต้นแบบ จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดี พาวเวอร์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗,๔๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการสร้างต้นแบบ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุในการสร้างต้นแบบ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุในการสร้างต้นแบบ จำนวน ๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินคอท ดีไซน์ จำกัด
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐,๙๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการสร้างต้นแบบ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุในการสร้างต้นแบบ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุในการสร้างต้นแบบ จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อ๊อกซ์โตรเจน จำกัด 
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการสร้างต้นแบบ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุในการสร้างต้นแบบ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุในการสร้างต้นแบบ จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เอ.อินดัสเทรียล จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕,๘๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๘๔๔.๑๔ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบสี่บาทสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรายงานสรุปผลการศึกษาดูงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำรายงานสรุปผลการศึกษาดูงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำรายงานสรุปผลการศึกษาดูงาน จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาววรัญญา บุตรวิชา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๖๐.๐๐ บาท (สามพันหกสิบบาทถ้วน

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>