งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุฝึกอบรม จำนวน ๑๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายพร จิระ โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๒๘๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุฝึก จำนวน ๓๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอุทัย แก้วปาน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖,๘๓๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุฝึก จำนวน ๒๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอุทัย แก้วปาน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๒๘๙.๐๐ บาท (เก้าพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุฝึกอบรม จำนวน ๓๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาววรรณวิไล รักษ์มณี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๔๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเช่ารถตู้ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
รถตู้ จำนวน ๒ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายทองพูล แกระหัน (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๓ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อของที่ระลึก จำนวน  ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ของที่ระลึก จำนวน ๓ ชิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสายฝน กันทะวงค์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>