งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศราคากลางจัดจ้างทำคู่มือนักวิจัย

ประกาศราคากลางจัดจ้างทำคู่มือนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 1,000 เล่ม  เป็นเงิน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศราคากลางจัดจ้างทำคู่มือนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 600 เล่ม

ประกาศราคากลางจัดจ้างทำคู่มือนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 600 เล่ม  เป็นเงิน 140,598.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์ Catalog เพื่อใช้ในงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559"

ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์ Catalog เทคโนโลยีของเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับ OTOP , ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงใน O-Shop ในโครงการ จัดแสดงผลงานการยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI for OTOP Upgrade) ภายใต้การดำเนินงานของเครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชม โซนนิทรรศการงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technomart) ในงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559" ระหว่างวันที่ 18 - 28 สิงหาคม 2559 เป็นเงิน 220,000.- บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศราคากลางจัดจ้างบริการติดตั้งงาน O-TOP , O-Shop เมื่องทองธานี

ประกาศราคากลางจัดจ้างบริการติดตั้งงาน O-TOP , O-Shop เมืองทองธานี ในวันที่ 18 - 28 สิงหาคม 2559 เป็นเงิน 178,640.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศราคากลางจัดจ้างทำวารสารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 1,000 เล่ม

ประกาศราคากลางจัดจ้างทำวารสารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 1,000 เล่ม  เป็นเงิน 177,450.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศสอบราคาจัดจ้างทำวารสาร

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้าง ทำวารสาร จำนวน 1,200 เล่ม

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ในเวลาราชการ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซองส่วนที่ 1 เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ 2 ใบเสนอราคาในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเเอกสารสอบราคาได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โทรศัพท์ 02-287-9600 ต่อ 1177 ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารสำหรับขอรับรายละเอียด :

1. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มาซื้อแบบด้วยตนเอง พร้อมติดอาการแสตมป์ 10 บาท)

2. หนังสือรับรองบริษัท

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ/ผู้รับมอบ

4. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหรือ ใบ ภพ. 20

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>