งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซองสำหรับใส่เอกสาร จำนวน ๘๕ ซอง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซองสำหรับใส่เอกสาร จำนวน ๘๕ ซอง

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                                      

                               ตามที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานพัสดุ ได้มีโครงการ จัดซื้อซองสำหรับใส่เอกสาร จำนวน ๘๕ ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                               จัดซื้อซองสำหรับใส่เอกสาร จำนวน ๘๕ ซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นพพรพริ้นติ้ง  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๒๕ บาท (สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๘๕ ชุด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๘๕ ชุด

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                                     

                           ตามที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานพัสดุ  ได้มีโครงการ จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๘๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                           จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๘๕ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นพพรพริ้นติ้ง  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๕๐ บาท (สี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าห้องประชุม จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าห้องประชุม จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานพัสดุ ได้มีโครงการ เช่าห้องประชุม จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                    จัดจ้างเช่าห้องประชุม จำนวน ๑ ห้อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างล้างครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เอกสาร หมายเลข (๗๔๔๐-๐๐๗-๐๐๐๑-๐๑-๕๒/๔๓) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างล้างครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เอกสาร
หมายเลข (๗๔๔๐-๐๐๗-๐๐๐๑-๐๑-๕๒/๔๓) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างล้างครุภัณฑ์ครื่องพิมพ์เอกสาร หมายเลข (๗๔๔๐-๐๐๗-๐๐๐๑-๐๑-๕๒/๔๓) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างล้างครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เอกสาร หมายเลข (๗๔๔๐-๐๐๗-๐๐๐๑-๐๑-๕๒/๔๓) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็นแอนด์เอ็น คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๙๑.- บาท (หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซองสำหรับใส่เอกสาร จำนวน ๙๒ ซอง โครงการพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซองสำหรับใส่เอกสาร จำนวน ๙๒ ซอง

โครงการพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                                     

                                ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานพัสดุ ได้มีโครงการซื้อซองสำหรับใส่เอกสาร โครงการพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                               จัดซื้อซองสำหรับใส่เอกสาร จำนวน ๙๒ ซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นพพรพริ้นติ้ง  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๔๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๙๒ ชุด โครงการการพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๙๒ ชุด

โครงการการพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                                     

 

                             ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานพัสดุ           ได้มีโครงการจ้างถ่ายเอกสาร โครงการการพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

 

                             จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๙๒ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นพพรพริ้นติ้ง  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๖๐ บาท (สองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โครงการการพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที่ ๒๑ จำนวน ๑ ห้่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสและรถตู้ โครงการการพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที่ ๒๑ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซองสำหรับใส่เอกสาร จำนวน ๙๒ ซอง โครงการพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือแนะนำมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม และเอกสารประชาสัมพันธ์ Poster ขนาด A4 จำนวน ๑๐,๐๐๐ ใบ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>