งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่ารถบัส ๔๒ ที่นั่ง (โครงการพัฒนาบุคลกรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์) ณ เมืองไทเป สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) จำนวน ๔ วัน เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างค่าเช่ารถบัส ๔๒ ที่นั่ง (โครงการพัฒนาบุคลกรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์) ณ เมืองไทเป สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) จำนวน ๔ วัน เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ค่าเช่ารถบัส ๔๒ ที่นั่ง จำนวน ๔ วัน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจเอช ทราเวล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อเครื่องเบญจรงค์ โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ไต้หวั่น , กัมพูชา) จำนวน ๓ ชุด เป็นเงิน ๔,๕๐๐.- บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องเบญจรงค์ โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ไต้หวั่น , กัมพูชา) จำนวน ๓ ชุด เป็นเงิน ๔,๕๐๐.- บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

              เครื่องเบญจรงค์  จำนวน ๓ ชุด  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๐๐.- บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆทั่งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีผนัง จำนวน ๖๐๐ ตรม. เป็นเงิน ๗๘,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รื้อกระเบื้อง ทาสีพื้นเคลือบเงา จำนวน ๒๗๐ ตรม. เป็นเงิน ๖๗,๕๐๐.- บาท (หกหมื่เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และทาสีบันได จำนวน ๓๐ ตรม. เป็นเงิน ๖,๐๐๐.- บาท (หกพันบาท

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทาสีผนัง จำนวน ๖๐๐ ตรม. เป็นเงิน ๗๘,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รื้อกระเบื้อง ทาสีพื้นเคลือบเงา จำนวน ๒๗๐ ตรม. เป็นเงิน ๖๗,๕๐๐.- บาท (หกหมื่เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และทาสีบันได จำนวน ๓๐ ตรม. เป็นเงิน ๖,๐๐๐.- บาท (หกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ทาสีผนัง จำนวน ๖๐๐ ตารางเมตร/วินาที ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนิวัฒน์ สมร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. รื้อกระเบื้อง ทาสีพื้นเคลือบเงา จำนวน ๒๗๐ ตารางเมตร/วินาที ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนิวัฒน์ สมร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. ทาสีบันได้ จำนวน ๓๐ ตารางเมตร/วินาที ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนิวัฒน์ สมร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อ , ติดตั้งและบัดกรีเข้าหัว VGA เครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน ๒ งาน เป็นเงิน ๕,๐๐๐.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

             ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างรื้อ , ติดตั้งและบัดกรีเข้าหัว VGA เครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน ๒ งาน เป็นเงิน ๕,๐๐๐.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างรื้อ , ติดตั้งและบัดกรีเข้าหัว VGA เครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน ๒ งาน   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น  
๕,๐๐๐.๐๐ บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่ารถบัส (โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างค่าเช่ารถบัส ๔๕ ที่นั่ง (โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์) ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน ๔ วัน เป็นเงิน ๓๙,๙๑๗.๕๖ บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบหกสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ค่าเช่ารถบัส ๔๕ ที่นั่ง  จำนวน  ๔ วัน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  อังกอร์ ที.เค ทราเวล แอนด์ ทัวร์ 
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๙๑๗.๕๖ บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Panasonic รุ่น Kx-fl422cx-w จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,926.- บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                      ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Panasonic  รุ่น Kx-fl422cx-w จำนวน 1  เครื่อง  เป็นเงิน 1,926.- บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบ   หกบาทถ้วน)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                      จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Panasonic  รุ่น Kx-fl422cx-w จำนวน 1  เครื่อง  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  1,926.- บาท  (หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจัดทำระบบปลั๊กภายในห้องครัวห้องบริการอาหารไทยฮาลาล จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๔๙,๗๕๕.- บาท (สี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อการจัดเลี้ยงและบริการอาหารไทยฮาลาล จำนวน ๑ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตาอบไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์อาคาร ๘ ชั้น ๓ ห้องโสตจันทร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๖,๙๕๕.- บาท (หกพันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศ ซื้อวัสดุโครงการ(โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการแปรรูปเนื้อสัตว์) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓๐,๐๘๐.-บาท (สามหมื่นแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>