งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะคหกรรมศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดต่อเนื่องอัตโนมัติระบบสูญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง

  เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดต่อเนื่องอัตโนมัติระบบสูญญากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.techhome.rmutk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างค่าจ้างจัดทำสื่ออาหารไทยฮาลาล

เรื่องประกวดราคาจ้างค่าจ้างจัดทำสื่ออาหารไทยฮาลาล กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้า่งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 6 มีนาคม 2561  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.techhome.rmutk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2287-9600 ต่อ 7208 , 7248 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องบรรจุไส้กรอกอัตโนมัติ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๓๐๐,๓๐๘.๓๔ บาท (สามแสนสามร้อยแปดบาทสามสิบสี่สตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเครื่องบรรจุไส้กรอกอัตโนมัติ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๓๐๐,๓๐๘.๓๔ บาท (สามแสนสามร้อยแปดบาทสามสิบสี่สตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมเครื่องบรรจไส้กรอกอัตโนมัติ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๓๐๘.๓๔ บาท (สามแสนสามร้อยแปดบาทสามสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง AFICIO MP๖๐๐๒ S/N W๘๖๓CA๐๐๓๓๒ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๙๓,๓๕๑.๐๘ บาท (เก้าหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทแปดสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง AFICIO MP๖๐๐๒ S/N W๘๖๓CA๐๐๓๓๒ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๙๓,๓๕๑.๐๘ บาท (เก้าหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทแปดสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง AFICIO MP๖๐๐๒ S/N W๘๖๓CA๐๐๓๓๒ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓,๓๕๑.๐๘ บาท (เก้าหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการ (โครงการนิทรรศการแสดงผลการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐) จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๔,๔๕๕.- บาท (สี่พันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุโครงการ (โครงการนิทรรศการแสดงผลการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐) จำนวน ๔  รายการ เป็นเงิน ๔,๔๕๕.- บาท (สี่พันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               วัสดูโครงการ จำนวน  ๔  รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวกษญาดา  หนวดคำ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๕๕.- บาท (สี่พันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (โครงการนิทรรศการแสดงผลการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐) จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๔,๙๑๐.- บาท (สี่พันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุโครงการ (โครงการนิทรรศการแสดงผลการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐) จำนวน ๗  รายการ เป็นเงิน ๔,๙๑๐.- บาท (สี่พันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               วัสดูโครงการ  จำนวน  ๗  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวคณิจศลักษณ์  วัชรปาณ  โดยเสนอราคา   เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๔,๙๑๐.- บาท (สี่พันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (โครงการนิทรรศการแสดงผลการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๔๖,๐๗๕.- บาท (สี่หมื่นหกพันเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (โครงการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างทำ Backdrop รุ่น ๓๓ หน้าตรง + Counter และ ค่าจ้างทำ Roll up รุ่น RU๔-A (โครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ประจำปี ๒๕๖๐) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓๕,๒๒๔.๔๐ บาท (สามหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) โดยวิธีเ
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างทำกระเป๋า (โครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐) จำนวน ๒๐๐ ใบ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (โครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐) จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>