งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบป้องกันอัคคีภัย พื้นที่พระนครใต้ จำนวน ๑ ชุด

                 ด้วย  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีความประสงค์สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ระบบป้องกันอัคคีภัย พื้นที่พระนครใต้ จำนวน ๑ ชุด เงิน ๕๑๐,๐๐๐.- บาท
                กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดเปิดซอง ส่วนที่ ๑ เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคาในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป
                    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่พระนครใต้ อาคาร ๒ ชั้นล่าง) โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๗๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘ ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ
 หมายเหตุ
 ๑. ในการขอรับเอกสอบราคา ขอให้แนบหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้
     ๑.๑  กรณีผู้มีอำนาจดำเนินการขอรับเอกสารด้วยตนเอง
           ๑.๑.๑  หนังสือรับรองการจดทะเบียน
           ๑.๑.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ
           ๑.๑.๓  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐)
           ๑.๑.๔  สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP     
     ๑.๒  กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขอรับเอกสารแทน
          ๑.๒.๑  หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ ระบุความประสงค์ และติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย
          ๑.๒.๒  หนังสือรับรองการจดทะเบียน
          ๑.๒.๓  สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
          ๑.๒.๔  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐)
          ๑.๒.๕  สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (๗๑๐) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ ชุด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           ตามประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (๗๑๐) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ ชุด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ คห ๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ นั้น

            ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๘๑,๓๐๐.-บาท (ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) ซี่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                        ประกาศ ณ วันที่ ๑๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (๗๑๐) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ ชุด จำนวน ๑ ชุด

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (๗๑๐) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ ชุด จำนวน ๑ ชุด  เงิน ๖,๐๕๖,๕๐๐.- บาท  (หกล้านห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐  ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ http://asset.rmutk.ac.th และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ  ๗๒๔๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ห้องสมุด จำนวน ๑ ห้อง

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด จำนวน ๑ ห้อง เงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท โดยวิธีตกลงราคา

ปรับปรุงประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

                คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้อนุมัติดำเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (๗๑๐) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ ชุด จำนวน  ๑  ชุด ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (๗๑๐) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ ชุด จำนวน  ๑  ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเห็นควรให้นำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร นั้น

              ในการเผยแพร่ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อให้สาธารณชนแนะ วิจารณ์ หรือ มีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ปรากฏว่ามีข้อวิจารณ์ ในประเด็นดังนี้ ราคาของครุภัณฑ์ไม่ตรงตามราคามาตรฐานของสำนักงบประมาณ ดังนั้น จึงเห็นควรนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุง เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ  เลขที่ ๑๔๙ ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ หรือส่งมาที่เบอร์โทรสาร ๐-๒๒๑๑-๒๐๔๐ ตั้งวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

                ตามประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง สอบราคาซื้อ ๑. ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑๕ เครื่อง เงิน ๔๙๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ๒. ครุภัณฑ์ชุดเครื่องขยายเสียงห้องเรียน จำนวน ๒๐ ชุด เงิน ๖๐๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนบาทถ้วน) ๓. ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๑๕ ชุด เงิน ๓๓๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๑,๔๒๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๒ รายนั้น

               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ ๑,๔๑๔,๘๖๑.- บาท

                                      ประกาศ ณ วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>