งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการ จำนวน ๒๑ รายการ เป็นเงิน ๒๕,๗๑๐.-บาท (สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุโครงการ จำนวน ๒๑ รายการ เป็นเงิน ๒๕,๗๑๐.-บาท (สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

          พัสดุโครงการ จำนวน ๒๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน KIRANA โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๗๑๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุและอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๖,๘๐๐.๐๐ บาท (หกพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุและอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๖,๘๐๐.๐๐ บาท (หกพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุและอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๐๐.๐๐ บาท (หกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขาว - ดำ จำนวน ๑๙ รายการ เป็นเงิน ๑๑,๘๓๕.๒๗ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างถ่ายเอกสารขาว - ดำ จำนวน ๑๙ รายการ เป็นเงิน ๑๑,๘๓๕.๒๗ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างถ่ายเอกสารขาว - ดำ จำนวน ๑๙ รายการ   ผู้ได้รับการคัดเลือก   ได้แก่   บริษัท เอ แกรม จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๘๓๕.๒๗ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ซื้อแก๊ส ๔๘ ก.ก จำนวน ๑๖ ถัง เป็นเงิน ๑๗,๕๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อแก๊ส ๔๘ ก.ก จำนวน ๑๖ ถัง เป็นเงิน ๑๗,๕๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               แก๊ส ๔๘ ก.ก จำนวน ๑๖ ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชาวไทยแก๊ส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๕๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อหมึก Toner HP LJ๘๕A จำนวน ๒ กล่อง เป็นเงิน ๕,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อหมึก Toner HP LJ๘๕A จำนวน ๒ กล่อง เป็นเงิน ๕,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               หมึก Toner HP LJ๘๕A จำนวน ๒ กล่อง
  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าเฉพาะทาง จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าเฉพาะทาง จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าเฉพาะทาง (๓๐.๒๐.๑๙.๐๒ ) จำนวน ๑ ห้อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีเคจี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๖,๒๓๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อพัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เป็นเงิน ๕๔,๕๒๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๓๑ รายการ เป็นเงิน ๙๑,๙๙๗.- บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน ๑๒ รายการ เป็นเงิน ๑๐,๙๔๒.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ซื้อหัวเตา จำนวน ๘ ตัว เป็นเงิน ๒๓,๙๒๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สขนาด ๔๘ กก. และแก๊สขนาด ๑๕ กก. จำนวน ๒ รายการ รวมเป็นเงิน ๘,๐๐๐.-บาท (แปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง