งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

              เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (๑ เครื่อง) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยู.พี.มาร์เก็ตติ้งเยนเนอรัลซัพพลาย จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๐,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ห้องเย็น (Cold Room) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ ห้อง)

                       คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อ ห้องเย็น (Cold Room) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ ห้อง) เงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                       กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                       ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา

                       ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.techhome.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๐๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตู้อบรมควัน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ ตู้)

                       คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อ ตู้อบรมควัน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ ตู้) เงิน ๒,๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                       กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                       ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา

                       ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.techhome.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๐๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมไอเย็นแบบเคลื่อนที่ (๑๐ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัดลมไอเย็นแบบเคลื่อนที่ (๑๐ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

              พัดลมไอเย็นแบบเคลื่อนที่ (๑๐ เครื่อง) จำนวน ๑๐ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริชเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๐,๐๐๐.๐๙ บาท (สามแสนสามหมื่นบาทเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องขยายเสียงแบบพกพา (๑ ชูด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องขยายเสียงแบบพกพา (๑ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

              ครุภัณฑ์ชุดเครื่องขยายเสียงแบบพกพา (๑ ชุด) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊บ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๙,๓๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องสับผสม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ เครื่อง)

                            คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อ เครื่องสับผสม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ เครื่อง) เงิน ๗๓๘,๘๐๐.๐๐  บาท  (เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                            กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา

                            ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.techhome.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘ ในวันและเวลาราชการ

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขาว – ดำ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ภาคสมทบ) จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 2,489.36 บาท (สองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทสามสิบ หกสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊ส ๔๘ ก.ก. จำนวน ๒๑ ถัง และแก๊ส ๑๕ ก.ก. จำนวน ๑๑ ถัง เป็นเงิน ๓๐,๐๙๓.- บาท (สามหมื่นเก้าสิบสามบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ห้องเย็น (Cold Room) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ ห้อง)
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกุญแจเปิด - ปิด ลิฟต์หน้าชั้น ประจำอาคาร ๑๑ จำนวน ๑ ชุด และกระจกภายในลิฟต์ จำนวน ๑ บาน เป็นเงิน ๖,๔๒๐.- บาท (หกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตู้อบรมควัน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ ตู้)
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>