งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตาอบรมควัน และเครื่องปิดผนึกสูญญากาศแบบฝาเหวี่ยง จำนวน ๒ งาน เป็นเงิน ๑๒,๓๐๕.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเตาอบรมควัน และเครื่องปิดผนึกสูญญากาศแบบฝาเหวี่ยง จำนวน ๒ งาน เป็นเงิน ๑๒,๓๐๕.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ซ่อมเตาาอบรมควัน จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๑๐.๐๐ บาท (สามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ซ่อมเครื่องปิดผนึกสูญญากาศแบบฝาเหวี่ยง จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๙๕.๐๐ บาท (เก้าพันเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตาอบรมควัน และเครื่องปิดผนึกสูญญากาศแบบฝาเหวี่ยง จำนวน ๒ งาน เป็นเงิน ๑๒,๓๐๕.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเตาอบรมควัน และเครื่องปิดผนึกสูญญากาศแบบฝาเหวี่ยง จำนวน ๒ งาน เป็นเงิน ๑๒,๓๐๕.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ซ่อมเตาาอบรมควัน จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๑๐.๐๐ บาท (สามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ซ่อมเครื่องปิดผนึกสูญญากาศแบบฝาเหวี่ยง จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๙๕.๐๐ บาท (เก้าพันเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย จำนวน ๔ ชุด เป็นเงิน ๑๙๒,๖๐๐.- บาท และชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๕๓,๕๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย จำนวน ๔ ชุด เป็นเงิน ๑๙๒,๖๐๐.- บาท และชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๕๓,๕๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย จำนวน ๔ ชุด เป็นเงิน ๑๙๒,๖๐๐.- บาท และชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๕๓,๕๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) (๔๓.๒๒.๒๖.๑๒ ) จำนวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย จำนวน ๔ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๒,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างจัดทำกันสาด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างค่าจ้างจัดทำกันสาด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ค่าจ้างจัดทำกันสาด(๓๐.๑๕.๑๙.๐๑ ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาว เสาวนีย์ กายโรจน์ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่ออาหารไทยฮาลาล (โครงการผลิตอาหารไทยตามมาตรฐานอาหารฮาลาลสู่สากล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาตร์

               ตามประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าจ้างจัดทำสื่ออาหารไทยฮาลาล (โครงการผลิตอาหารไทยตามมาตรฐานอาหารฮาลาลสู่สากล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ คห ๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น
               ค่าจ้างจัดทำสื่ออาหารไทยฮาลาล (โครงการผลิตอาหารไทยตามมาตรฐานอาหารฮาลาลสู่สากล) จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                            ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปร ะกวดราคซื้อ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการเพื่อการ จัดเลี้ยงอาหารและบริการอาหารไทยฮาลาล จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

             ตามประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อการจัดเลี้ยงและบริการอาหารไทยฮาลาล จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ นั้น

            ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษ่ีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

      ประกาศ ณ วันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๐

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่พระนครใต้ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบริการจัดเลี้ยงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราค าซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ ขนมไทย และเครื่องดื่มฮาลาล จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องอัดรีดอาหารชนิดสกรูคู่ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกาศประกวดราคาจ้างทำสื่ออาหารไทยฮาลาล (โครงการผลิตอาหารไทยตามมาตรฐานอาหารฮาลาลสู่สากล)
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>