งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา     ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๑๙,๙๘๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  (ภาคสมทบ)  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ    ได้มีโครงการ   ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๑๙,๙๘๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น
๑๙,๙๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น   ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบตกแต่งย้อมสีสิ่งทอ จำนวน ๑ ห้อง ครั้งที่ ๒

                   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบตกแต่งย้อมสีสิ่งทอ จำนวน ๑ ห้อง เงิน ๙๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๒๗,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยนำร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ให้แก่สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ  อาคาร ๒ ชั้น ๑  สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เลขที่ ๑๔๙ ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ หรือส่งมาที่เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘ ตั้งวันที่ ๙ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบย้อมสีสิ่งทอ จำนวน ๑ ห้อง

          ตามประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบตกแต่งย้อมสีสิ่งทอ จำนวน ๑ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓

          เนื่องจาก เอกสารส่วนที่ ๑ ไม่ถูกต้อง ไม่มีการรับรองสำเนาถูกต้องและไม่ได้แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา

          คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,015.88 บาท (สองพันสิบห้าบาทแปดสิบแปดสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                     ตามที่  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ  ซื้อพัสดุการศึกษา จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,015.88  บาท  (สองพันสิบห้าบาทแปดสิบแปดสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                     พัสดุการศึกษา จำนวน  2 รายการ   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พระยาไกรอินเตอร์เทรด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น  2,015.88  บาท  (สองพันสิบห้าบาทแปดสิบแปดสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,034.69 บาท (หนึ่งพันสามสิบสี่บาทหกสิบเก้าสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                      ตามที่  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ภาคสมทบ) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ  ซื้อพัสดุการศึกษา จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,034.69  บาท  (หนึ่งพันสามสิบสี่บาทหกสิบเก้าสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                     พัสดุการศึกษา จำนวน 3 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พระยาไกรอินเตอร์เทรด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,034.69  บาท  (หนึ่งพันสามสิบสี่บาทหกสิบเก้าสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊ส ๔๘ ก.ก และแก๊ส ๑๕ ก.ก จำนวน ๑๕ ถัง เป็นเงิน ๑๒,๕๒๖.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อแก๊ส ๔๘ ก.ก และแก๊ส ๑๕ ก.ก จำนวน ๑๕ ถัง เป็นเงิน ๑๒,๕๒๖.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. แก๊ส ๔๘ ก.ก  จำนวน ๘ ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชาวไทยแก๊ส จำกัด โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๘๐.๐๐ บาท (เก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. แก๊ส ๑๕ ก.ก  จำนวน ๗
 ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชาวไทยแก๊ส จำกัด โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๔๖.๐๐ บาท (สองพันหกร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊ส ๔๘ ก.ก จำนวน ๒๕ ถัง เป็นเงิน ๓๐,๘๗๕.- บาท (สามหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑,๕๕๒.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการ (ของสด) จำนวน ๑๗ รายการ เป็นเงิน ๑๘,๑๙๐.-บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่ารถตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ไป-กลับ) จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๖,๐๐๐.-บาท (หกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑,552.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง