งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์

         ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อการออกแบบ (Graphics Design) จำนวน ๑ ห้อง (ครั้งที่ ๓) กำหนดยื่นซองสอบราคาวันที่  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซองส่วนที่ ๑ เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคาในวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๒๒๐๔ ระหว่างวันที่ วันที่  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารสำหรับขอรับรายละเอียด
 ๑. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มาซื้อแบบด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท)
๒. หนังสือรับรองบริษัท
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ/ผู้รับมอบ
๔. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหรือใบ ภพ.๒๐

ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์

ตามที่  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อการออกแบบ (Graphics Design) ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ ห้อง ด้วยเงินงบรายจ่ายอื่น ประจำปี ๒๕๖๐ เนื่องจากไม่มีบริษัทยื่นเอกสารและเสนอราคา เห็นสมควรยกเลิกการสอบราคา 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อการออกแบบ (Graphics Design) ครั้งที่ ๒

         ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อการออกแบบ (Graphics Design) จำนวน ๑ ห้อง ครั้งที่ ๒ กำหนดยื่นซองสอบราคาวันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซองส่วนที่ ๑ เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๐   เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคาในวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๒๒๐๔ ระหว่างวันที่ วันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารสำหรับขอรับรายละเอียด
 ๑. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มาซื้อแบบด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท)
๒. หนังสือรับรองบริษัท
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ/ผู้รับมอบ
๔. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหรือใบ ภพ.๒๐

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์

         ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม ๓๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด ครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงและชุดมัลติมีเดียห้องประชุมสำหรับ ๑๒๗ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด และครุภัณฑ์ชุดเครื่องขยายเสียงแบบพกพา จำนวน ๑ ชุด กำหนดยื่นซองสอบราคาวันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซองส่วนที่ ๑ เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๐   เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคาในวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๒๒๐๔ ระหว่างวันที่ วันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารสำหรับขอรับรายละเอียด
 ๑. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มาซื้อแบบด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท)
๒. หนังสือรับรองบริษัท
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ/ผู้รับมอบ
๔. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหรือใบ ภพ.๒๐

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อการออกแบบ (Graphics Design)

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อการออกแบบ (Graphics Design) จำนวน ห้อง

กำหนดยื่นซองสอบราคาวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซองส่วนที่ ๑ เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัียเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๒๒๐๔ และ ๐๘๕-๓๕๑๑๑๕๓ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ

         เอกสารสำหรับขอรับรายละเอียด ๑. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มารับแบบด้วยตนเอง) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๑๐ นาท)  ๒. หนังสือรับรอง ๓. บัตรประจำตัวผู้เสัียภาษี หรือภพ.20 ๔. บัตรประจำตัวประชาชนผู้มารับแบบ

*** หมายเหตุ หากทางบริษัทไม่นำเอกสารมาข้างต้นมา ไม่สามารถรับเอกสารสอบราคาได้ค่ะ***

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ออกอากาศผ่าน Digital Signage แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานครจำนวน  ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการ เสนอราคา ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ http://asset.rmutk.ac.th และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๗-๙๖๘๑หรือ ๐๘๕-๓๕๑-๑๑๕๓ ในวันและเวลาราชการ

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>