งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึก โครงการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน + 3 (สาธารณรัฐสหภาพพม่า) จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 3,120 บาท โดย

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อของที่ระลึก  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อของที่ระลึก  จำนวน 1 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล  วุฒิกนกกาญจน์ โดยเสนอราคา   เป็นเงินทั้งสิ้น   3,120บาท  (สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสงพร้อมคิวเวตควอร์ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสงพร้อมคิวเวตควอร์ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสงพร้อมคิวเวตควอร์ต (๔๑.๑๑.๕๓.๐๑ ) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘,๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง โครงการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน + 3 (สาธารณรัฐสหภาพพม่า) จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 89,928.60 บาท โดยวิธีเฉพ

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้าง  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้าง  จำนวน 1 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  EASTERN BEAUTY TRAVELS & TOURS CO.,LTD โดยเสนอราคา   เป็นเงินทั้งสิ้น   89,928.60   บาท  (แปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับเยาวชน จำนวน 16 รายการ จำนวนเงิน 21,675 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุ  จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุ  จำนวน 16 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ ร้านพี.วี.ซัพพลาย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 21,675 บาท  (สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนรู้เพื่องานสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนรู้เพื่องานสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์ห้องเรียนรู้เพื่องานสร้างสรรค์ (๕๖.๑๒.๑๕.๐๕ ) จำนวน ๑ ห้อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ประชุมเอ็นจิเนียริ่ง(1996) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๑,๙๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกลั่นน้ำอาร์โอ และครุภัณฑ์ตู้อบลมร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเครื่องกลั่นน้ำอาร์โอ และครุภัณฑ์ตู้อบลมร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมเครื่องกลั่นน้ำอาร์โอ และครุภัณฑ์ตู้อบลมร้อน (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ ) จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุปกรณ์ และ เคมีวิจัย (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๙๔๗.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 75 รายการ จำนวนเงิน 99,657.66 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับเยาวชน จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 3,070 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับเยาวชน จำนวน 5 รายการ จำนวนเงิน 825 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ จำนวนเงิน 38,092 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 28 รายการ จำนวนเงิน 85,996.97 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>