งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 4,500 บาท

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพี.วี.ซัพพลาย  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ จำนวนเงิน ๙๒,๙๙๙.๐๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ ผู้ ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒,๙๙๙.๐๕ บาท (เก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ จำนวนเงิน 66,340 บาท ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุ

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 4 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฮเดลเบิร์ก กราฟฟิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด   โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 66,340 บาท (หกหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๑๐๐,๕๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน ๒ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๕๘๐  บาท  (หนึ่งแสนห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ จำนวนเงิน 24,909.60 บาท

   ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 17 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.จี.เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 24,909.60 บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องสร้างภาพบนแม่พิมพ์แบบอัตโนมัติ รุ่น Suprasetter A๗๕ จำนวน ๓ รายการ จำนวนเงิน ๘,๑๙๖.๒๐ บาท

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างซ่อมเครื่องสร้างภาพบนแม่พิมพ์แบบอัตโนมัติ รุ่น Suprasetter A๗๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               จัดจ้างซ่อมเครื่องสร้างภาพบนแม่พิมพ์แบบอัตโนมัติ รุ่น Suprasetter A๗๕ จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไฮเดลเบิร์ก กราฟฟิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๑๙๖.๒๐ บาท (แปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 100,580 บาท
  2. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ จำนวนเงิน 147,232 บาท
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๕,๘๘๕.๐๐ บาท
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๐ รายการ จำนวนเงิน ๙๙,๐๘๒.๐๐ บาท
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๐ รายการ จำนวนเงิน ๙๙,๐๘๒.๐๐ บาท