งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 23 รายการ เป็นเงิน 26,540 บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จัดซื้อวัสดุ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

             จัดซื้อวัสดุ จำนวน 23 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทวอลเลอร์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 26,540 บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (100 ชุด x 20 บาท/ชุด) จำนวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม  (100 ชุด x 20 บาท/ชุด)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

             จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม  (100 ชุด x 20 บาท/ชุด) จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นพพรพริ้นติ้ง  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,700 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

             จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสุภาภรณ์  เสนีย์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,700 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (2 คัน x 1 วัน x 2,800 บาท) จำนวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,600 บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (2 คัน x 1 วัน x 2,800 บาท)  จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

              จัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (2 คัน x 1 วัน x 2,800 บาท)  จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายไชยา  แก้วมณีศิลป์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 5,600 บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด กว้าง 1.5 ม. x ยาว 3 ม. (1 แผ่น x1,600 บาท) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จัดจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด กว้าง 1.5 ม. x ยาว 3 ม. (1 แผ่น x1,600 บาท)  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

             จัดจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด กว้าง 1.5 ม. x ยาว 3 ม. (1 แผ่น x1,600 บาท)  จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางอนงค์ ถานา  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,600 บาท (หนึ่งพันหกร้อย

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารรประกอบการอบรม (12 บาท x 249 คน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการบริการสังคม โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา จัดจ้างถ่ายเอกสารรประกอบการอบรม (12 บาท x 249 คน) จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จัดจ้างถ่ายเอกสารรประกอบการอบรม (12 บาท x 249 คน) จำนวน 1 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวกิ่งกาญจน์  มาพิจิตร โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,988  บาท (สองพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)

 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 35,032 บาท (สามหมื่นห้าพันสามสิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (2 คัน x 1 วัน x 2,800 บาท) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.5 ม. X 3 ม. (1 แผ่น x 1,600 บาท) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (2,800 บาท/วัน x 3 วัน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ จำนวน 6,850 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง