งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการ จำนวน ๓๙ รายการ เป็นเงิน ๒๘,๕๐๐.-บาท (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุโครงการ จำนวน ๓๙ รายการ เป็นเงิน ๒๘,๕๐๐.-บาท (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

          พัสดุโครงการ จำนวน ๓๙ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิมิตสวิทซ์ป้องกันเลยชั้น จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                     ตามที่  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   ได้มีโครงการ ซื้อลิมิตสวิทซ์ป้องกันเลยชั้น  จำนวน 2 ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                     ลิมิตสวิทซ์ป้องกันเลยชั้น จำนวน 2 ชุด  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โกลด์เกียร์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น  3,210.00 บาท (สามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดฟีดถาด จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ ซื้อชุดฟีดถาด จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ชุดฟีดถาด จำนวน ๒ ชุด  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๕๕๖.๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอะไหล่ชุดวิเคราะห์ไนโตรเจน จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๑๗,๑๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเปลี่ยนอะไหล่ชุดวิเคราะห์ไนโตรเจน จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๑๗,๑๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเปลี่ยนอะไหล่ชุดวิเคราะห์ไนโตรเจน จำนวน ๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๑๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมแกรนิตห้องน้ำหญิงอาคาร ๘ ชั้น ๑ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๓,๗๔๕.๐๐ บาท (สามพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมแกรนิตห้องน้ำหญิงอาคาร ๘ ชั้น ๑ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๓,๗๔๕.๐๐ บาท (สามพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมแซมแกรนิตห้องน้ำหญิงอาคาร ๘ ชั้น ๑ จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริชเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ส่งออก, ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๔๕.๐๐ บาท (สามพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศิลปะการจัดดอกไม้ จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศิลปะการจัดดอกไม้ จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศิลปะการจัดดอกไม้ จำนวน ๑ ห้อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามพาวิลเลี่ยน จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๔๙,๔๐๐.๐๐  บาท  (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ อาคาร ๑๑ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๙,๒๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ TOSHIBA อาคาร ๘ และอาคาร ๑๐ จำนวน ๒ ชุด เป็นเงิน ๘๒,๐๑๕.๕๐ บาท (แปดหมื่นสองพันสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ฮิตาชิ อาคาร ๙ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์มิตซูบิชิ อาคาร ๗ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๙,๙๖๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง