งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งระบบแก๊สภายในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดใหหนวยงานของรัฐ จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป และประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หนวยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงาน ของรัฐ นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบทายประกาศน ี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมารถตู้สำหรับรับส่ง (โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางเกษตร) จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๗,๐๐๐.- บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างค่าจ้างเหมารถตู้สำหรับรับส่ง (โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางเกษตร) จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๗,๐๐๐.- บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ค่าจ้างเหมารถตู้สำหรับรับส่ง จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายพิสิทธิ์ เทียนทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าดำเนินการแก้ไขบานประตูนอกใหม่ จำนวน ๓ ชุด, DOOR GUIDE SHOE จำนวน ๖ ชิ้น วงเงินงบประมาณ ๑๖,๐๕๐.- (หนึ่งหมื่นหกพันห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างค่าดำเนินการแก้ไขบานประตูนอกใหม่ จำนวน ๓ ชุด, DOOR GUIDE SHOE จำนวน ๖ ชิ้น วงเงินงบประมาณ ๑๖,๐๕๐.- (หนึ่งหมื่นหกพันห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ค่าดำเนินการแก้ไขบานประตูนอกใหม่ จำนวน ๓ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยาม เอลเลเวเตอร์ แอนด์ เอสเคเลเทอร์ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๐๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนบานประตูม้วน ขนาด ๑.๘๔ x ๒.๕๕ cm. อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑ ชุด วงเงินงบประมาณ ๑๘,๕๐๐.- (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเปลี่ยนบานประตูม้วน ขนาด ๑.๘๔ x ๒.๕๕ cm. อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑ ชุด วงเงินงบประมาณ ๑๘,๕๐๐.- (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เปลี่ยนบานประตูม้วน ขนาด ๑.๘๔ x ๒.๕๕ cm. อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องวัดสี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๔๗,๘๒๙.- บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ  จ้างค่าบริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องวัดสี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๔๗,๘๒๙.- บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ค่าบริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องวัดสี จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คัลเลอ โกลโบล จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ)   โดยเสนอราคา    เป็นเงินทั้งสิ้น   ๔๗,๘๒๙.๐๐   บาท   (สี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานตรวจสอบและแก้ไขระบบ LPG ห้องปฏิบัติการอาหาร(ห้อง ๑๐๔) อาคาร ๔/๑ จำนวน ๑ งาน วงเงินงบประมาณ ๙๙,๕๑๐.- (เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างงานตรวจสอบและแก้ไขระบบ LPG ห้องปฏิบัติการอาหาร(ห้อง ๑๐๔) อาคาร ๔/๑ จำนวน ๑ งาน วงเงินงบประมาณ ๙๙,๕๑๐.- (เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               งานตรวจสอบและแก้ไขระบบ LPG ห้องปฏิบัติการอาหาร(ห้อง ๑๐๔) อาคาร ๔/๑ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ที.ที.อี. คอนสตรัคชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙,๕๑๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileDescription
Download this file (p41.pdf)p41.pdf 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์พัดลมระบายอากาศ แบบแขวน ขนาด ๒๔ นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ เครื่อง เป็นเงิน ๔๙,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ตู้บานเลื่อนสองตอน จำนวน ๖ ชุด เป็นเงิน ๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้ (โครงการประกวดประดิษฐ์ดอกไม้ไทยในงานพิธี) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๖,๘๐๐.- บาท (สองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าดำเนินการแก้ไขบานประตูนอกใหม่ จำนวน ๑ ชุด และ DOOR GUIDE SHOE จำนวน ๒ ชิ้น เป็นเงิน ๕,๓๕๐.- บาท (ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศราคาครุภัณฑ์ตู้บานเลื่อนสองตอน จำนวน ๖ ชุด
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>