งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊ส ๔๘ กก. และแก๊ส ๑๕ กก. จำนวน ๒ รายการ รวมเป็นเงิน ๑๓,๖๓๐.-บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อแก๊ส ๔๘ กก. และแก๊ส ๑๕ กก. จำนวน ๒ รายการ รวมเป็นเงิน ๑๓,๖๓๐.-บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. แก๊ส ๔๘ กก. จำนวน ๑๐ ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชาวไทยแก๊ส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๙๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. แก๊ส ๑๕ กก. จำนวน ๘ ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชาวไทยแก๊ส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๘๐.๐๐ บาท (สองพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊ส ๔๘ กก. และแก๊ส ๑๕ กก. จำนวน ๒ รายการ รวมเป็นเงิน ๑๓,๖๓๐.-บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อแก๊ส ๔๘ กก. และแก๊ส ๑๕ กก. จำนวน ๒ รายการ รวมเป็นเงิน ๑๓,๖๓๐.-บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. แก๊ส ๔๘ กก. จำนวน ๑๐ ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชาวไทยแก๊ส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๙๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. แก๊ส ๑๕ กก. จำนวน ๘ ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชาวไทยแก๊ส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๘๐.๐๐ บาท (สองพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๒ รายการ เป็นเงิน ๑๕๖,๕๘๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๒ รายการ เป็นเงิน ๑๕๖,๕๘๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๖,๕๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๒ รายการ เป็นเงิน ๑๕๖,๕๘๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๒ รายการ เป็นเงิน ๑๕๖,๕๘๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๖,๕๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้า จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๙,๒๘๗.๕๐ บาท (เก้าพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อผ้า จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๙,๒๘๗.๕๐ บาท (เก้าพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ผ้า จำนวน ๖ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  ร้าน ช.เจริญ  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น
๙,๒๘๗.๕๐ บาท (เก้าพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา จำนวน ๒๗ รายการ เป็นเงิน ๑๘,๑๕๖.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่  สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   ได้มีโครงการ    ซื้อพัสดุการศึกษา จำนวน ๒๗ รายการ เป็นเงิน ๑๘,๑๕๖.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุการศึกษา จำนวน ๒๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๘,๑๕๖.๐๐ บาท  (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารเคมี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ จำนวน 1 ห้อง ครั้งที่ 2
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสัญญาณโปรเจคเตอร์ ๕ M. จำนวน ๒๐ เส้น เป็นเงิน ๗,๖๐๐.- บาท (เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรอยรั่วซึมและทาสีภายในอาคาร ๑๐ ชั้น ๙ จำนวน ๑๐ รายการ เป็นเงิน ๑๖๗,๕๔๑.๖๗ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารเคมี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบตกแต่งย้อมสีสิ่งทอ จำนวน ๑ ห้อง ครั้งที่ ๓ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)