งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคาซื้อเตาชุบทางความร้อนของโลหะ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อเตาชุบทางความร้อนของโลหะ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  จำนวน  ๑  เครื่อง   ใช้ในการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 เตาชุบทางความร้อนของโลหะ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  จำนวน  ๑  เครื่องผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจ๊สเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น เทคโนโลยี่ (ที) จำกัด   (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๕๕,๒๔๐.-  บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ่้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งป

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf 

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๒๐ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน  ๒๐ รายการ  ใช้ในการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

           

                 วัสดุฝึก  จำนวน  ๒๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านที.อาร์.พี.ซัพพลาย  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๙๖,๓๙๖.๓๐.-  บาท (เก้าาหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบหกบาทสามสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งป

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

             ตามประกาศ คณะครุศาสต์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑  นั้น

            ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสซอม จำกัด  (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓๗,๘๕๕.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่ีนเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษ่ีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                       ประกาศ ณ วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ XGA  ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500  ANSI Lumens  จำนวน  ๕ เครื่อง   ใช้ในการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ XGA  ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500  ANSI Lumens  จำนวน  ๕ เครื่อง  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอส.บี เทรดดิ้ง   (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๕๑,๔๐๕.-  บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าบาทถ่้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งป

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf 

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH จำนวน ๑ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH จำนวน  ๑ เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH จำนวน  ๑ เครื่อง   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๕๒,๑๒๑.๘๔ บาท  (ห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่ิสิบเอ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด เงิน ๙๕๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น.

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา ในวันที่ ๓๐  ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ http://asset.rmutk.ac.th และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๐๕๘ ในวันและเวลาราชการ

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>