งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑ ชุด ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๔๗ รายการ ใช้ในโครงการบริการวิชาการในหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมสู่ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  วัสดุฝึก  จำนวน ๔๗  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้านที.อาร์.พี.ซัพพลาย ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๖๔,๗๑๓.๒๑  บาท (หกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบสามบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งป

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑ ชุด ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน  ๔๗ รายการ ใช้ในโครงการอบรมบริการวิชาการในหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมสู่ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  วัสดุฝึก  จำนวน  ๔๗ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ที.อาร์.พี.ซัพพลาย (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๖๔,๗๑๓.๒๑  บาท (หกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชงกาแฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้ดำเนินการ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องชงกาแฟ รุ่น Meximo Nuvo  จำนวน ๑ เครื่อง ใช้ในการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  เครื่องชงกาแฟ รุ่น Meximo Nuvo  จำนวน ๑ เครื่อง   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท เพ็น เค อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๘,๙๐๐.-  บาท (สามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๖ รายการ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๖ รายการ ใช้ในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการช่างซ่อมเครื่องทำความเย็นขนาดเล็ก และเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  วัสดุฝึก  จำนวน ๑๖  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้าน เจ.เอ็ม ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๘๕,๘๐๐.-  บาท (แปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (ไป-กลับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศ (ไป-กลับ)  จำนวน ๔ คัน  ๒ วัน ใช้ในโครงการ TEACHING ACADEMY AWARD ๑๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศ (ไป-กลับ)  จำนวน ๔ คัน  ๒ วัน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สิริขวัญบารมี  (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๒,๐๐๐.๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๓๐ รายการ ใช้ในการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  วัสดุฝึก  จำนวน ๓๐  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระยาไกรอินเตอร์อเทรด (ขายส่ง ,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๔๐,๘๐๕.๕๘.-  บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดร้อยห้าบาทห้าสิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>