งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ๑๗ รายการ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก ๑๗ รายการ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุฝึก  จำนวน ๑๗  รายการ  ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน เจ.เอ็ม (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙,๔๔๐.๐๐  บาท (เก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน และจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมนัำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน จำนวน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                    ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน และเช่าตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   เช่ารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน และเช่าตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท สิริขวัญบารมี  จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๕,๐๐๐.-  บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้สด จำนวน ๑๑ รายการ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อดอกไม้สด จำนวน ๑๑ รายการ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  ดอกไม้สด จำนวน ๑๑ รายการ ๑ ชุด ใช้ในโครงการประกวดนวัตกรรมการสอนสิ่งประดิษฐ์ทางวิชาชีพ และงานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นางกฤษณา   ชูโชนาค  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๐,๕๐๐.-  บาท (สามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายผ้าไวนิล ,ฟิวเจอร์บอร์ด และโปสเตอร์แสดงผลงานนักศึกษา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างทำป้ายผ้าใบไวนิล, ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด, โปสเตอร์แสดงผลงานนักศึกษา  จำนวน  ๗ รายการ ใช้ใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
             

              ป้ายผ้าใบไวนิล, ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด,  โปสเตอร์แสดงผลงานนักศึกษา  จำนวน  ๗ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โจอาร์ต โปรดักส์ชั่น  จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐.-  บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑ ชุด ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๔๗ รายการ ใช้ในโครงการบริการวิชาการในหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมสู่ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  วัสดุฝึก  จำนวน ๔๗  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้านที.อาร์.พี.ซัพพลาย ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๖๔,๗๑๓.๒๑  บาท (หกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบสามบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งป

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑ ชุด ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน  ๔๗ รายการ ใช้ในโครงการอบรมบริการวิชาการในหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมสู่ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  วัสดุฝึก  จำนวน  ๔๗ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ที.อาร์.พี.ซัพพลาย (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๖๔,๗๑๓.๒๑  บาท (หกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายผ้าไบไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชงกาแฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๖ รายการ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (ไป-กลับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>