งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

           คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ชุดฝึกเครืื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุุงเทพมหานคร  จำนวน  ๑  ชุด  เงิน ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยนำร่างประกาศซื้อ  ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และตารางแสดงวงเงิน เผยแพร่ให้แก่สาธารณะชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ  อาคาร ๑๔/๑  ชั้น ๓ เลขที่ ๒ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ โทร ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๐๕๘ หรือส่งมาที่เบอร์โทรสาร ๐-๒๒๘๗-๙๖๓๙ ตั้งแต่วันที่  ๒๒  -  ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

                 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบรายจ่ายอื่น) และประกาศเผยแพร่แผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               คณะครุศาสตร์อุตสากรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 (งบรายจ่ายอื่น) ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

                ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                จัดจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  (ให้บริการ,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๐,๘๑๖.-  บาท  (สามหมื่นแปดร้อยสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งป

ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

             คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐   จำนวน  ๓๗ รายการ                            ผู้สนใจขอรับรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัสดุ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น ๓  ตั้งแต่บัดนี้  ถึง  วันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๖๑  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ http://asset.rmutk.ac.th และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๐๕๘ , ๑๓๓๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องกัดอัตโนมัติ (CNC Milling) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ เครื่องกัดอัตโนมัติ (CNC Milling)  จำนวน  ๑ ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               จ้างซ่อมครุภัณฑ์ เครื่องกัดอัตโนมัติ (CNC Milling)  จำนวน  ๑ ชุด   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัทเอเคนา เอ็นจิเนียริ่ง  (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๖๙,๖๘๕.- บาท  (สามแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสากรรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดจ้างซ่อมซ่อมแซมสำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน  ๔ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                ซ่อมแซมสำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน  ๔  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท ดีไซน์แอนด์บิวท์เอ็กซิบิชั่นสตูดิโอ07 จำกัด   (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๙๙,๑๕๕.-  บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งป

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องฉายภาพ LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมทางกายภาพคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องฉายภาพ Projector โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>