งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๒๓ รายการ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน ๒๓ รายการ ๑ ชุด ใช้ในการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมเครื่องกลl โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุฝึก จำนวน ๒๓ รายการ ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน อรุณทองวิศวภัณฑ์  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๙๙,๔๓๑.๐๐  บาท (เก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก(อุปกรณ์คอมพิวเตอร์) จำนวน ๕๑ รายการ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์)  จำนวน ๕๑ รายการ ๑ ชุด ใช้ในการเรียนการสอนสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุฝึก (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ) จำนวน ๕๑ รายการ ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์ - เอ้าท์บ๊อกซ์  จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๓๓,๗๑๒.๕๕  บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทห้าสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ๑๑ รายการ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง  จำนวน ๑๑ รายการ ๑ ชุด ใช้ในโครงการ Creative School โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๑ รายการ ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน คอสโม โปรเกรส (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๓,๖๙๐.๐๐  บาท (สองหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน 12 รายการ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๒ รายการ ๑ ชุด ใช้ในการเรียนการสอน ของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุฝึก จำนวน ๑๒ รายการ ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ที.อาร์.พี.ซัพพลาย (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๙๗,๐๘๑.๑๐.๐๐  บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันแปดสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้ ๑ คัน จำนวน ๙ วันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดจ้างเช่ารถตู้   ๑  คัน จำนวน ๙ วัน  ใช้ในโครงการCreative School  ระยะที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ พค. และ ๒,๙,๑๕,๑๖ ,๒๒ ,๒๙  มิย. ๒๕๖๑ ณโรงเรียนบ้านแคราย ,โรงเรียนบ้านสวนหลวง และโรงเรียนบ้านหนองพะอง จังหวัดสมุทรสาคร

                 เช่ารถตู้   ๑  คัน จำนวน ๙ วัน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุรพล  อำพันแสง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๗,๐๐๐.๐๐  บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33รายการ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                    ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ ๑ ชุด ใช้ในสำนักงานคณะฯ ,สำนักงานภาควิชา, สาขาวิชาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุสำนักงาน  จำนวน  ๓๓ รายการ ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน แอท ออล (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๙๘,๔๕๘.๑๙  บาท (เก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบแปดบาทสิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อมู่ลี่ปรับแสง ขนาด 1.80 x 2.35 เมตร จำนวน 26 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายผ้าไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๕ รายการ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>