งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (ของสด) โครงการเผยแพร่และอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำนวน ๑ ชุด (๑๗ รายการ) เป็นเงิน ๔๓,๐๔๐.- บาท (สี่หมื่นสามพันสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุโครงการ (ของสด) โครงการเผยแพร่และอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำนวน ๑ ชุด (๑๗ รายการ) เป็นเงิน ๔๓,๐๔๐.- บาท (สี่หมื่นสามพันสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุโครงการ (ของสด) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านมิ่ิงขวัญเมืองทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓,๐๔๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพันสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง AFICIO MP๖๐๐๒ S/N wB๖๓ca๐๐๓๓๒ ๓ รายการ เป็นเงิน ๕,๓๗๓.๕๔ บาท (ห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบสี่สตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างค่าเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง AFICIO MP๖๐๐๒ S/N wB๖๓ca๐๐๓๓๒ ๓ รายการ เป็นเงิน ๕,๓๗๓.๕๔ บาท (ห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบสี่สตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ลูกกลิ้ง จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๙.๓๒ บาท (ห้าร้อยเก้าบาทสามสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. สายพานลูกกลิ้งฟองน้ำ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒.๔๗ บาท (ยี่สิบสองบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. ลูกกกลิ้งทางออก จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๔๑.๗๕ บาท (สี่พันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบจ่ายแก๊สภายในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบจ่ายแก๊สภายในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เงิน ๑,๘๔๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.techhome.rmutk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องปฏิบัติการ (ห้อง ๖๑๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น จำนวน ๑ งาน วงเงินงบประมาณ ๑๑๑,๔๙๔.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมห้องปฏิบัติการ (ห้อง ๖๑๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น จำนวน ๑ งาน วงเงินงบประมาณ ๑๑๑,๔๙๔.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมห้องปฏิบัติการ (ห้อง ๖๑๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทวีชัย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๑,๔๙๔.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าซ่อมตู้แช่อาหารสแตนเลส ๔ ประตู ๒ ระบบ จำนวน ๒ ตู้ ค่าซ่อมเตาแก๊สสแตนเลส ๔ หัวเตา พร้อมเตาอบแก๊ส จำนวน ๖ เตา และค่าล้างทำความเครื่องดูดฝุ่นควัน สแตนเลส จำนวน ๖ เครื่อง เป็นเงิน ๕๓,๖๑๖.- บาท (ห้าหมื่นสามพันหกร้อยสิบหกบาทถ้วน)

            ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างค่าซ่อมตู้แช่อาหารสแตนเลส ๔ ประตู ๒ ระบบ จำนวน ๒ ตู้ ค่าซ่อมเตาแก๊สสแตนเลส ๔ หัวเตา พร้อมเตาอบแก๊ส จำนวน ๖ เตา และค่าล้างทำความเครื่องดูดฝุ่นควัน สแตนเลส จำนวน ๖ เครื่อง เป็นเงิน ๕๓,๖๑๖.- บาท (ห้าหมื่นสามพันหกร้อยสิบหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ค่าซ่อมตู้แช่อาหารสแตนเลส ๔ ประตู ๒ ระบบ จำนวน ๑ ตู้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๑๒๐.๐๐ บาท 
(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ค่าซ่อมตู้แช่อาหารสแตนเลส ๔ ประตู ๒ ระบบ จำนวน ๑ ตู้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๖๙๖.๐๐ บาท 
(หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. ค่าซ่อมเตาแก๊สสแตนเลส ๔ หัวเตา พร้อมเตาอบแก๊ส จำนวน ๖ เตา ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. ค่าล้างทำความสะอาดเครื่องดูดควันสแตนเลส จำนวน ๖ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท
 (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปูกระเบื้องพื้นห้องสมุดอาคาร ๘ ชั้น ๔ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๑๘๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างงานปูกระเบื้องพื้นห้องสมุดอาคาร ๘ ชั้น ๔ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๑๘๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ปูกระเบื้องขนาดใหญ่ ๖๐x๖๐ เกรดเอ จำนวน ๒๓๐ ตารางเมตร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายบุญส่ง อนันตเสมา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๙,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. งานรื้อถอนกระเบื้องเก่าชำรุด จำนวน ๒๓๐ ตารางเมตร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายบุญส่ง อนันตเสมา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. ค่าขนย้ายอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ภายในห้องสมุด จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายบุญส่ง อนันตเสมา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเข้าเล่ม (โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางเกษตร) จำนวน ๕๐ เล่ม และค่าจ้างทำไวนิล จำนวน ๕ ชิ้น เป็นเงิน ๕,๕๐๐.- บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ซื้อกระดาษ A๔ (โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางเกษตร) จำนวน ๔ รีม หมึกพิมพ์ขาวดำ ๓๐๕ BK จำนวน ๑ กล่อง และหมึกพิมพ์สี ๓๐๕ C,M,Y จำนวน ๓ กล่อง เป็นเงิน ๑๔,๓๕๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายครุภัณฑ์จากพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(ถนนนางลิ้นจี่) มายังพื้นที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์(ถนนเจริญกรุง) จำนวน ๑ งาน วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีผนัง, ขอบประตู, หน้าต่างและทำความสะอาด โดยทาสีรองพื้นกันเชื้อรา ๑ ครั้ง และทาสีจริง ๓ ครั้ง โดยใช้สียี่ห้อ TOA จำนวน ๒๙๐ ตารางเมตร วงเงินงบประมาณ ๔๖,๔๐๐.- บาท (สี่หมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเดินท่อร้อยสายโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพมอเตอร์ (๒ ชุด), ติดตั้งเดินท่อร้อยสายชุดเครื่องเสียง (๑ ชุด) จำนวน ๒ รายการ วงเงินงบประมาณ ๒๐,๓๓๐.- บาท (สองหมื่นสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>