งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมหลังคากันสาด อาคาร ๔/๔ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างงานซ่อมแซมหลังคากันสาด อาคาร ๔/๔ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

งานซ่อมแซมหลังคากันสาด อาคาร ๔/๔ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ.กรุงเทพสหการ (ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๐,๔๑๒.๔๕ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่ร้อยสิบสองบาทสี่สิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องสับผสม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ เครื่อง) ครั้งที่ ๒

                            คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อ เครื่องสับผสม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ เครื่อง) ครั้งที่ ๒ เงิน ๗๓๘,๘๐๐.๐๐  บาท  (เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                            กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา

                            ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๐๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A-๔ ๘๐G งานเอกสารการพิมพ์ จำนวน ๔๐๐ รีม เป็นเงิน ๔๐,๖๖๐.- บาท (สี่หมื่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อกระดาษ A-๔ ๘๐G งานเอกสารการพิมพ์ จำนวน ๔๐๐ รีม เป็นเงิน ๔๐,๖๖๐.- บาท (สี่หมื่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               กระดาษ A-๔ ๘๐G จำนวน ๔๐๐ รีม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไนซ์ลี่ เปเปอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๖๖๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพทางด้านคหกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด (๑๗ รายการ) เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุโครงการ โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพทางด้านคหกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด (๑๗ รายการ) เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุโครงการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้ โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพทางด้านคหกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด (๔ รายการ) เป็นเงิน ๖,๐๐.- บาท (หกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อดอกไม้ โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพทางด้านคหกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด (๔ รายการ) เป็นเงิน ๖,๐๐.- บาท (หกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ดอกไม้(๑๐.๑๖.๑๗.๐๐ ) จำนวน ๑ ชุด  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  นายดร หมูคำ  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ซื้อสารเคมี สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การอาหาร จำนวน ๑ ชุด (๒๖ รายการ) เป็นเงิน ๘๘,๘๒๔.๙๘ บาท (แปดหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทเก้าสิบแปดสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อสารเคมี สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การอาหาร จำนวน ๑ ชุด (๒๖ รายการ) เป็นเงิน ๘๘,๘๒๔.๙๘ บาท (แปดหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทเก้าสิบแปดสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               สารเคมี จำนวน ๑ ชุด  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  หจก.เอิร์ต เคมี แล็ป (ขายปลีก)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘,๘๒๔.๙๘ บาท (แปดหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทเก้าสิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา (อาหารสด) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน ๒ ชุด เป็นเงิน ๔๑,๑๐๖.- บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของตู้อบรมควัน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ ตู้) ครั้งที่ ๒
  3. ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของห้องเย็น (Cold Room) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ ห้อง) ครั้งที่ ๒
  4. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ ตู้อบรมควัน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ ตู้)
  5. ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสับผสม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ เครื่อง) ครั้งที่ ๒
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>