งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเข้าเล่ม (โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางเกษตร) จำนวน ๕๐ เล่ม และค่าจ้างทำไวนิล จำนวน ๕ ชิ้น เป็นเงิน ๕,๕๐๐.- บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างค่าจ้างเข้าเล่ม (โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางเกษตร) จำนวน ๕๐ เล่ม และค่าจ้างทำไวนิล จำนวน ๕ ชิ้น เป็นเงิน ๕,๕๐๐.- บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ค่าจ้างเข้าเล่ม จำนวน ๕๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศรีสยาม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ค่าจ้างทำไวนิล  จำนวน  ๕  ชิ้น  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ ร้านศรีสยาม  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน   และค่า   ใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ซื้อกระดาษ A๔ (โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางเกษตร) จำนวน ๔ รีม หมึกพิมพ์ขาวดำ ๓๐๕ BK จำนวน ๑ กล่อง และหมึกพิมพ์สี ๓๐๕ C,M,Y จำนวน ๓ กล่อง เป็นเงิน ๑๔,๓๕๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อกระดาษ A๔ (โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางเกษตร) จำนวน ๔ รีม หมึกพิมพ์ขาวดำ ๓๐๕ BK จำนวน ๑ กล่อง และหมึกพิมพ์สี ๓๐๕ C,M,Y จำนวน ๓ กล่อง เป็นเงิน ๑๔,๓๕๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. กระดาษ A๔ จำนวน ๔ รีม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. หมึกพิมพ์ขาวดำ๓๐๕ BK จำนวน ๑ กล่องเล็ก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๘๐.๐๐ บาท (สองพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. หมึกพิมพ์ ๓๐๕ C,M,Y จำนวน ๓ กล่องเล็ก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๒๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายครุภัณฑ์จากพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(ถนนนางลิ้นจี่) มายังพื้นที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์(ถนนเจริญกรุง) จำนวน ๑ งาน วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างขนย้ายครุภัณฑ์จากพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(ถนนนางลิ้นจี่) มายังพื้นที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์(ถนนเจริญกรุง) จำนวน ๑ งาน วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ขนย้ายครุภัณฑ์จากพื้นที่มหาวิทยาลังเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(ถนนนางลิ้นจี่) มายังพื้นที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์(ถนนเจริญกรุง) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileDescription
Download this file (จ้างขนย้าย.pdf)จ้างขนย้าย.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีผนัง, ขอบประตู, หน้าต่างและทำความสะอาด โดยทาสีรองพื้นกันเชื้อรา ๑ ครั้ง และทาสีจริง ๓ ครั้ง โดยใช้สียี่ห้อ TOA จำนวน ๒๙๐ ตารางเมตร วงเงินงบประมาณ ๔๖,๔๐๐.- บาท (สี่หมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทาสีผนัง, ขอบประตู, หน้าต่างและทำความสะอาด โดยทาสีรองพื้นกันเชื้อรา ๑ ครั้ง และทาสีจริง ๓ ครั้ง โดยใช้สียี่ห้อ TOA จำนวน ๒๙๐ ตารางเมตร วงเงินงบประมาณ ๔๖,๔๐๐.- บาท (สี่หมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ทาสีผนัง, ขอบประตู, หน้าต่างและทำความสะอาด โดยทาสีรองพื้นกันเชื้อรา ๑ ครั้ง และทาสีจริง ๓ ครั้ง โดยใช้สียี่ห้อ TOA จำนวน ๒๙๐ ตารางเมตร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเชาวลิตร์ หนูทรัพย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileDescription
Download this file (จ้างทาสีผนัง.pdf)จ้างทาสีผนัง.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเดินท่อร้อยสายโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพมอเตอร์ (๒ ชุด), ติดตั้งเดินท่อร้อยสายชุดเครื่องเสียง (๑ ชุด) จำนวน ๒ รายการ วงเงินงบประมาณ ๒๐,๓๓๐.- บาท (สองหมื่นสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างติดตั้งเดินท่อร้อยสายโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพมอเตอร์ (๒ ชุด), ติดตั้งเดินท่อร้อยสายชุดเครื่องเสียง (๑ ชุด) จำนวน ๒ รายการ วงเงินงบประมาณ ๒๐,๓๓๐.- บาท (สองหมื่นสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ติดตั้งเดินท่อร้อยสายโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพมอเตอร์ จำนวน ๒ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๙๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ติดตั้งเดินท่อร้อยสายชุดเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๕๐.๐๐ บาท (ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบจ่ายแก๊สภายในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบจ่ายแก๊สภายในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  เงิน ๑,๘๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท  (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยนำร่างประกาศประกวดราคาจ้าง ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ให้แก่สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ อาคาร ๒ ชั้นล่าง สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เลขที่ ๑๔๙ ถนนเจริญกรุง แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ หรือติดต่อเบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘ ตั้งวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งระบบแก๊สภายในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมารถตู้สำหรับรับส่ง (โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางเกษตร) จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๗,๐๐๐.- บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าดำเนินการแก้ไขบานประตูนอกใหม่ จำนวน ๓ ชุด, DOOR GUIDE SHOE จำนวน ๖ ชิ้น วงเงินงบประมาณ ๑๖,๐๕๐.- (หนึ่งหมื่นหกพันห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนบานประตูม้วน ขนาด ๑.๘๔ x ๒.๕๕ cm. อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑ ชุด วงเงินงบประมาณ ๑๘,๕๐๐.- (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องวัดสี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๔๗,๘๒๙.- บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>