งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 4,090.- บาท (สี่พันเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                     ตามที่  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   ได้มีโครงการ   ซื้อพัสดุการศึกษา จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 4,090.- บาท  

(สี่พันเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                     พัสดุการศึกษา จำนวน 2 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ปิยะอมร โดยเสนอราคา   เป็นเงินทั้งสิ้น  4,090.-   บาท  (สี่พันเก้าสิบบาทถ้วน)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางหมึกในตัว จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,350.-บาท

ตามที่ สำนักงานคณบดี(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำตรายางหมึกในตัว จำนวน 3 รายการ 

เป็นเงิน 1,350.-บาท (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
              จ้างทำตรายางหมึกในตัว จำนวน 3 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ให้บริการ)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,350.- บาท (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา จำนวน ๖๔ รายการ เป็นเงิน ๒๐๒,๘๑๔.- บาท (สองแสนสองพันแปดร้อยสิบสี่บาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุการศึกษา จำนวน ๖๔ รายการ เป็นเงิน ๒๐๒,๘๑๔.- บาท (สองแสนสองพันแปดร้อยสิบสี่บาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุการศึกษา จำนวน ๖๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๐๒,๘๑๔.๐๐ บาท (สองแสนสองพันแปดร้อยสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ซื้ออุปกรณ์และพัสดุ จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๒๑,๔๓๒.๑๑ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้ออุปกรณ์และพัสดุ จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๒๑,๔๓๒.๑๑ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               อุปกรณ์และพัสดุ จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะอมร (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๔๓๒.๑๑ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา และพัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๒ รายการ เป็นเงิน ๕๖,๔๙๐.- บาท (ห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุการศึกษา และพัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๒ รายการ เป็นเงิน ๕๖,๔๙๐.- บาท (ห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. พัสดุการศึกษา จำนวน ๓๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๙๙๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. พัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารแห้ง) จำนวน ๓๔ รายการ เป็นเงิน ๖๑,๘๔๒.-บาท (หกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารแห้ง) จำนวน ๓๔ รายการ เป็นเงิน ๖๑,๘๔๒.-บาท (หกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุการศึกษา(อาหารแห้ง) จำนวน ๓๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเทพกมล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑,๘๔๒.๐๐ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊ส ๔๘ กก. และแก๊ส ๑๕ กก. จำนวน ๒ รายการ รวมเป็นเงิน ๑๓,๖๓๐.-บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊ส ๔๘ กก. และแก๊ส ๑๕ กก. จำนวน ๒ รายการ รวมเป็นเงิน ๑๓,๖๓๐.-บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๒ รายการ เป็นเงิน ๑๕๖,๕๘๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๒ รายการ เป็นเงิน ๑๕๖,๕๘๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้า จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๙,๒๘๗.๕๐ บาท (เก้าพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง