งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๖๓๐.๐๐ บาท (เก้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้เขี่ยเชื้อชนิดปลอดเชื้อ ยี่ห้อ scanlaf รุ่น Mars ๑๒๐๐ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมตู้เขี่ยเชื้อชนิดปลอดเชื้อ ยี่ห้อ scanlaf รุ่น Mars ๑๒๐๐ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมตู้เขี่ยเชื้อชนิดปลอดเชื้อ ยี่ห้อ scanlaf รุ่น Mars ๑๒๐๐ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๐๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนพัดลมระบายความร้อน ตู้แช่แข็งยืน ๔ ประตู จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเปลี่ยนพัดลมระบายความร้อน ตู้แช่แข็งยืน ๔ ประตู จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเปลี่ยนพัดลมระบายความร้อน ตู้แช่แข็งยืน ๔ ประตู จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไวส์ โปรโมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๑๕.๐๐ บาท (สี่พันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๓,๘๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุโครงการ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๓,๘๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

          พัสดุโครงการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๘๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการ (ดอกไม้) จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุโครงการ (ดอกไม้) จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

          พัสดุโครงการ (ดอกไม้) จำนวน ๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายฐสิษฐ์ วังทะพันธ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการ จำนวน ๔๓ รายการ เป็นเงิน ๓๔,๕๐๐.-บาท (สามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุโครงการ จำนวน ๔๓ รายการ เป็นเงิน ๓๔,๕๐๐.-บาท (สามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

          พัสดุโครงการ จำนวน ๔๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางภาณุมาศ นิยมรัท โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการ จำนวน ๓๙ รายการ เป็นเงิน ๒๘,๕๐๐.-บาท (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิมิตสวิทซ์ป้องกันเลยชั้น จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดฟีดถาด จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอะไหล่ชุดวิเคราะห์ไนโตรเจน จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๑๗,๑๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมแกรนิตห้องน้ำหญิงอาคาร ๘ ชั้น ๑ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๓,๗๔๕.๐๐ บาท (สามพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง