งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สยาม เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๑๒๕.๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่  สถาบันศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               อุปกรณ์เครื่องดนตรี จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย กลองชุด จำนวน ๑ ชุด,กีตาร์โปร่ง จำนวน ๑ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ริโอ โปรดักส์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารำวงย้อนยุค จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่  สถาบันศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ จ้างเหมารำวงย้อนยุค จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมารำวงย้อนยุค จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางกรนิญา แจ้งแก้ว (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่บริเวณโดยรอบงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สถาบันศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างตกแต่งสถานที่บริเวณโดยรอบงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างตกแต่งสถานที่บริเวณโดยรอบงาน จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวรเชษฐ์ สีสุ่ม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอิงเจท ลงแผ่นพีพีบอร์ด บนเวทีการประกวดและการแสดงศิลปวัฒนธรรม, จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์, จ้างทำป้ายมอบรางวัล, จ้างทำป้ายรางวัล และจ้างทำอิงเจท ลงแผ่นพีพีบอร์ด การประกวดกระทง

ตามที่ สถาบันศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำอิงเจท ลงแผ่นพีพีบอร์ด บนเวทีการประกวดและการแสดงศิลปวัฒนธรรม, จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์, จ้างทำป้ายมอบรางวัล, จ้างทำป้ายรางวัล และจ้างทำอิงเจท ลงแผ่นพีพีบอร์ด การประกวดกระทง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำอิงเจท ลงแผ่นพีพีบอร์ด บนเวทีการประกวดและการแสดงศิลปวัฒนธรรม, จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์, จ้างทำป้ายมอบรางวัล, จ้างทำป้ายรางวัล และจ้างทำอิงเจท ลงแผ่นพีพีบอร์ด การประกวดกระทง จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็น บี บี กรุ๊ป จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕,๐๕๖.๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันห้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียงและเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม และเช่าจอ LED บนเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สถาบันศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเช่าเครื่องเสียงและเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม และเช่าจอ LED บนเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเช่าเครื่องเสียงและเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม และเช่าจอ LED บนเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายศรัณย์ นามเปรมปรีดิ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสายสะพาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่านห้องรับรอง อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชั้น ๑๗ จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าชุดการแสดงวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำถ้วยรางวัล และถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดกระทง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับไฟราวบริเวณรอบนอก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่รอง