งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด IP พร้อมติดตั้งสายสัญญาณ (Fiber Optic) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยนำร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เผยแพร่ให้แก่สาธารณชน เสนอแนะ วิจารย์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ๑๐๑๒๐ หรือส่งมาที่เบอร์โทรสาร ๐-๒๒๘๗-๙๖๒๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้หอพักนักศึกษา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้หอพักนักศึกษา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้หอพักนักศึกษา จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โอเทค ซัพพลาย จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๐๓๘.๔๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสามสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๕๒ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                  ได้มีโครงการ จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๕๒ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

          จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๕๒ เล่ม  ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ นพพรพริ้นติ้ง (ขายส่ง , ขายปลีก , ให้บริการ)  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๐๐.๐๐ บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแฟ้มใส่เอกสาร จำนวน ๕๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อแฟ้มใส่เอกสาร จำนวน ๕๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  จัดซื้อแฟ้มใส่เอกสาร จำนวน ๕๒ อัน ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ แอท  ออล  (ขายส่ง , ผู้ผลิต)            โดยเสนอราคา เป็นเงิน ๑,๕๖๐.๐๐ (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศแผนจัดจ้างงานออกแบบปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชั้น ๔,๑๔,๑๕

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชั้น ๔,๑๔,๑๕ วงเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดปลวกหอพักนักศึกษา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างกำจัดปลวกหอพักนักศึกษา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างกำจัดปลวกหอพักนักศึกษา จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เอส.ที.โฮมเซอร์วิส จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๙๗๙.๒๐ บาท (สามหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าห้องประชุม จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้ จำนวน ๖ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบ wifi หอพักนักศึกษา จำนวน ๑๐ ตัว พร้อมระบบสายสัญญาณ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>