งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๒,๒๕๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๒,๒๕๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่  กองพัฒนานักศึกษา  งานสุขภาพอนามัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๒,๒๕๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๒,๒๕๐ คน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส วี คลินิกแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคาได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และราคารวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุงานประกวดราคาจ้างเช่ารถยนต์ (รถตู้ปรับอากาศ) มาใช้ในราชการ สัญญาเช่า ๕ ปี จำนวน ๕ คัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้ปรับอากาศ) มาใช้ในราชการ สัญญาเช่า ๕ ปี  จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยนำร่างประกาศประกวดราคาจ้าง ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ให้แก่สาธารชน เสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายลงทะเบียนที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ ๒ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๒๓  กรกฎาคม ๒๕๖๒  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือโทรสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๗ ๙๗๒๗ ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศราคากลาง งานจ้างเช่ารถยนต์ (รถตู้ปรับอากาศ) มาใช้ในราชการ สัญญาเช่า ๕ ปี จำนวน ๕ คัน

ประกาศราคากลาง งานจ้างเช่ารถยนต์ (รถตู้ปรับอากาศ) มาใช้ในราชการ สัญญาเช่า ๕ ปี  จำนวน ๕ คัน

Attachments:
FileDescription
Download this file (ราคากลางรถตู้.pdf)ราคากลางรถตู้.pdf 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งานจ้างเช่ารถยนต์ (รถตู้ปรับอากาศ) มาใช้ในราชการ สัญญาเช่า ๕ ปี จำนวน ๕ คัน)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งานจ้างเช่ารถยนต์ (รถตู้ปรับอากาศ) มาใช้ในราชการ สัญญาเช่า ๕ ปี  จำนวน ๕ คัน)

Attachments:
FileDescription
Download this file (แผนรถตู้.pdf)แผนรถตู้.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ กองกลาง กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วาก้า (ไทยแลนด์) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๗,๐๕๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบรับใบสำคัญ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบรับใบสำคัญ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ กองคลัง งานบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างพิมพ์ใบรับใบสำคัญ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างพิมพ์ใบรับใบสำคัญ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (องค์การค้าของ สกสค.) (ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์) (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๖๓๐.๐๐ บาท (เก้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศ (ไป-กลับ) และเช่ารถบัสปรับอากาศ (ไป-กลับ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัส รับ - ส่ง (ขากลับ) จำนวน ๑๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP๓๓๙๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>