งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน ๒ บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ งานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน ๒ บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เวอติคอล ซายน์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๕,๙๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ     ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมแก้ไขน้ำรั่วซึมบริเวณขอบกระจกและรางน้ำรอบบริเวณชั้นดาดฟ้า ชั้น ๑๘ อาคารปฏิบัติการฯ จ้างซ่อมแซมแก้ไขน้ำรั่วซึมบริเวณขอบกระรอบบริเวณ ชั้น ๖ อาคารปฏิบัติการ

ตามที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมแก้ไขน้ำรั่วซึมบริเวณขอบกระจกและรางน้ำรอบบริเวณชั้นดาดฟ้า ชั้น ๑๘ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ) จำนวน ๑ งานซ่อมแซมแก้ไขน้ำรั่วซึมบริเวณขอบกระรอบบริเวณ ชั้น ๖ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. จ้างซ่อมแซมแก้ไขน้ำรั่วซึมบริเวณขอบกระจกและรางน้ำรอบบริเวณชั้นดาดฟ้า ชั้น ๑๘ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ลีโอ สยาม (เอ.อี.ซี) จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๘,๓๕๓.๒๐ บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบสามบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. จ้างซ่อมแซมแก้ไขน้ำรั่วซึมบริเวณขอบกระรอบบริเวณ ชั้น ๖ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ) จำนวน ๑ งาน
 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ลีโอ สยาม (เอ.อี.ซี) จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๙,๙๒๔.๔๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ เคียวเซร่า รุ่น TASkalfa ๕๕๐๐i จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ เคียวเซร่า รุ่น TASkalfa ๕๕๐๐i จำนวน ๑ ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ 
ซื้อวัสดุสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ เคียวเซร่า รุ่น TASkalfa ๕๕๐๐i จำนวน ๑ ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ เคียวเซร่า รุ่น TASkalfa ๕๕๐๐i จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๗๘๐.๘๐ บาท (สามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๙๖๐-๐๐๒-๐๐๐๑-๐๑-๕๓/๑.๔ ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๙๖๐-๐๐๒-๐๐๐๑-๐๑-๕๓/๑.๔  ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ กองกลาง งานอาคารสถานที่และงานยานพาหนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๙๖๐-๐๐๒-๐๐๐๑-๐๑-๕๓/๑.๔ ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๙๖๐-๐๐๒-๐๐๐๑-๐๑-๕๓/๑.๔ ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๕๒๓.๐๐ บาท (เก้าพันห้าร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่และพิธีรดน้ำดำหัว และจ้างทำพวงมาลัยสำหรับอาจารย์อาวุโสและกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสาธิตการทำน้ำอบไทย แป้งร่ำ บุหงา แป้งพวง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่รอง