งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเหรียญรางวัล และจ้างทำถ้วยรางวัล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำเหรียญรางวัล และจ้างทำถ้วยรางวัล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำเหรียญรางวัล และจ้างทำถ้วยรางวัล จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่              
ร้าน สมัยนิยม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๔๙๒.๖๔ บาท (สามหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทหกสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศราคากลาง จ้างทำเสื้อกีฬา จำนวน ๘๘๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างทำเสื้อกีฬา จำนวน ๘๘๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๑,๖๙๖.๗๗ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบหกบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเสื้อกีฬา จำนวน ๘๘๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำเสื้อกีฬา จำนวน ๘๘๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำเสื้อกีฬา จำนวน ๘๘๒ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนการ์เมนท์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๑,๖๙๖.๗๗ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบหกบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ      ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำป้าย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำป้าย จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน Seed Design โดยเสนอราคา เป็นเงิน    ทั้งสิ้น ๒๓,๔๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำถ้วยรางวัล จำนวน ๘ ถ้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำถ้วยรางวัล จำนวน ๘ ถ้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำถ้วยรางวัล จำนวน ๘ ถ้วย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน สมัยนิยม โดยเสนอราคา เป็นเงิน      ทั้งสิ้น ๑๑,๕๕๖.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง      ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาตกแต่งปลัมพิธี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้าง        เหมาตกแต่งปลัมพิธี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

          จ้างเหมาตกแต่งปลัมพิธี จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ นายกิตติพัฒน์  ลิมป์สุชาลี  (ขายส่ง , ขายปลีก , ให้บริการ)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน)

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเว็บไซต์ของโครงการ Talent Mobility จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ขอยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ประจำตำแหน่งอธิการบดี จำนวน ๑ คัน
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดบันทึก จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง ๓๖ นิ้ว ยี่ห้อ HP Design Jet T๕๒๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>