งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๖,๑๙๙.๘๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๖,๑๙๙.๘๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๖,๑๙๙.๘๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๑๙๙.๘๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๘,๗๒๕.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๘,๗๒๕.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๘,๗๒๕.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คอสโม โปรเกรส (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๗๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๙ รายการ ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง  จำนวน ๑๙ รายการ

 ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง  จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น               

                    วัสดุสิ้นเปลือง  จำนวน ๑๙  รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เท็กซ์อินโปร จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๘๒.๔๕ บาท (สามพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับการย้อม จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับการย้อม จำนวน ๒ รายการ

ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับการย้อม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น               

                    วัสดุสำหรับการย้อม จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชัยสิทธิ์  สมัครรัฐกิจ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๐๐.- บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับการย้อม จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับการย้อม จำนวน ๒ รายการ

ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับการย้อม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น               

                    วัสดุสำหรับการย้อม จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธนัช เจตนายิ่งยง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๗๐๐.- บาท (สี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับการย้อม จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับการย้อม จำนวน ๒ รายการ

ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับการย้อม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น               

                    วัสดุสำหรับการย้อม จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธนัช เจตนายิ่งยง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๗๐๐.- บาท (สี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับการย้อม จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๑ คัน ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๑,๒๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประเภทเส้นด้าย ๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๐,๘๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๘ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๕,๘๙๔.๒๑ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์(ชุดเก็บกากหมึก) จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๙๙๕.๑๐ บาท (เก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>