งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ยกเลิกประกาศ ห้องเผยแพร่และแสดงผลงาน Fashion and Lifestyle

ประกาศ คณะอุตสหากรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อห้องเผยแพร่และจัดแสดงผลงาน Fashion and Lifestyle

จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ..................................................................................

                         

                    ตามประกาศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อ ประกวดราคาซื้อห้องเผยแพร่และจัดแสดงผลงาน Fashion and Lifestyle จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์      (e-bidding) ลงวันที่ 12  ธันวาคม  2560

                     เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาผล ลงความเห็นว่า ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP bidding) เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นเอกสาร จึงลงความเห็นว่าควรประกาศประกวดราคาใหม่      

 

                                                ประกาศ ณ วันที่  21  ธันวาคม  2560

 

 

 

                                           

Attachments:
FileDescription
Download this file (ยกเลิกประกาศ.pdf)ยกเลิกประกาศ.pdf 

ห้องเผยแพร่และจัดแสดงผลงาน

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคา ห้องเผยพร่และจัดแสดงผลงาน Fashion and Lifestyle จำนวน 1  ห้อง   เป็นเงิน 1,119,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคา e-bidding

      กำหนดการข้อเสนอราคาและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 3 มกราคม 2561  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

      ผู้สนใจติดต่อรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา ในวันที่ 21  ธันวาคม 2560 ถึง 29 ธันวาคม 2560  ดูรายละเอียดได้ที่เว๊บ www.gprocurement.go.th หรือ http://asset.rmutk.ac.th และสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2287 9600  ต่อ 1254 ในวันและเวลาราชการ

ห้องเผยแพร่และจัดแสดงผลงาน Fashion and Lifestyle

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคา ห้องเผยพร่และจัดแสดงผลงาน Fashion and Lifestyle จำนวน 1  ห้อง   เป็นเงิน 1,119,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคา e-bidding

      กำหนดการข้อเสนอราคาและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

      ผู้สนใจติดต่อรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ถึง 19 ธันวาคม 2560  ดูรายละเอียดได้ที่เว๊บ www.gprocurement.go.th หรือ http://asset.rmutk.ac.th และสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2287 9600  ต่อ 1254 ในวันและเวลาราชการ

ห้องปฏิบัติการ Fashion and Modeling

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Fashion and Modeling จำนวน 1  ห้อง   เป็นเงิน 957,000.- บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคา e-bidding

      กำหนดการข้อเสนอราคาและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

      ผู้สนใจติดต่อรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ถึง 13 ธันวาคม 2560  ดูรายละเอียดได้ที่เว๊บ www.gprocurement.go.th หรือ http://asset.rmutk.ac.th และสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2287 9600  ต่อ 1254 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศประกวดราคาชุดเครื่องพิมพ์ผ้าระบบดิจิตอล

       คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคา ชุดเครื่องพิมพ์ผ้าระบบดิจิตอล แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1  ชุด  เป็นเงิน 805,000.- บาท (แปดแสนห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคา e-bidding

      กำหนดการข้อเสนอราคาและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

      ผู้สนใจติดต่อรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ถึง 1 ธันวาคม 2560  ดูรายละเอียดได้ที่เว๊บ www.gprocurement.go.th หรือ http://asset.rmutk.ac.th และสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2287 9600  ต่อ 1254 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศร่าง ชุดเครื่องพิมพ์ผ้าระบบดิจิตอล แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ชุดเครื่องพิมพ์ผ้าระบบดิจิตอล แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด  วงเงิน  805,000.- บาท (แปดแสนห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยนำร่างประกาศซื้อ  ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เผยแพร่ให้แก่สาธารณะชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ  อาคาร 51  ชั้น 4  เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  หรือส่งมาที่เบอร์โทรสาร 0-2286-4345 ตั้งวันที่ 13 - 20 พฤศจิกายน  2560 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>