งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒๗,๘๒๐.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ในกิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์แนวโน้มสีเทรนด์สีและวัสดุ ฤดูกาล Spring/Summer ๒๐๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒๗,๘๒๐.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ในกิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์แนวโน้มสีเทรนด์สีและวัสดุ ฤดูกาล Spring/Summer ๒๐๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๘๒๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ด่้วยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๔ งบสำรองเพื่อการบริหาร (เงินสนับสนุนภาระกิจมหาวิทยาลัย) เป็นเงิน ๑๐,๘๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ด่้วยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๔ งบสำรองเพื่อการบริหาร (เงินสนับสนุนภาระกิจมหาวิทยาลัย) เป็นเงิน ๑๐,๘๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ด่้วยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๔ งบสำรองเพื่อการบริหาร (เงินสนับสนุนภาระกิจมหาวิทยาลัย) เป็นเงิน ๑๐,๘๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุ/อุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางวรรณา ทับทิม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๔ งบสำรองเพื่อการบริหาร (เงินสนับสนุนภาระกิจมหาวิทยาลัย) เป็นเงิน ๗,๔๔๐.- บาท (เจ็ดพันสีั่ร้อยสี

ประกาศคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๔ งบสำรองเพื่อการบริหาร (เงินสนับสนุนภาระกิจมหาวิทยาลัย) เป็นเงิน ๗,๔๔๐.- บาท (เจ็ดพันสีั่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  เมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๔ งบสำรองเพื่อการบริหาร (เงินสนับสนุนภาระกิจมหาวิทยาลัย) เป็นเงิน ๗,๔๔๐.- บาท (เจ็ดพันสีั่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุ / อุปกรณ์  จำนวน ๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางเพ็ชร มณีวงษ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๔๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

ประกาศคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ (งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ) พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๒,๔๗๔.๐๖ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ (งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ) พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๒,๔๗๔.๐๖ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุฝึก จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๔๗๔.๐๖ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ ด้วยเงินรับฝากสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย เป็นเงิน ๕,๕๙๐.-บาท (ห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ ด้วยเงินรับฝากสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย เป็นเงิน ๕,๕๙๐.- บาท
(ห้าพัาห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการฯ ซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ ด้วยเงินรับฝากสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย เป็นเงิน ๕,๕๙๐.- บาท (ห้าพัาห้าร้อยเก่้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุ จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๙๐.๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๑ คัน ๓ วัน ด้วยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๔๖ งบสำรองเพื่อการบริหาร(เงินสนับสนุนภาระกิจมหาวิทยาลัย) เป็นเงิน ๑๐,๕๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้ จำนวน ๑ คัน ๓ วัน ด้วยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๔๖ งบสำรองเพื่อการบริหาร(เงินสนับสนุนภาระกิจมหาวิทยาลัย) เป็นเงิน ๑๐,๕๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ ค่าจ้างเหมารถตู้ จำนวน ๑ คัน ๓ วัน ด้วยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๔๖ งบสำรองเพื่อการบริหาร(เงินสนับสนุนภาระกิจมหาวิทยาลัย) เป็นเงิน ๑๐,๕๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ค่าจ้างเหมารถตู้ จำนวน ๑ คัน ๓ วัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายภูดิศ ตุ่มพงษ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้ จำนวน ๑ คัน ๓ วัน ด้วยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๔๖ เป็นเงิน ๑๐,๕๐๐.- บาท
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร จำนวน ๑,๐๐๐ แผ่น และจ้างพิมพ์ X - Stand ประชาสัมพันธ์หลักสูตร จำนวน ๘ ชุด เป็นเงิน ๑๖,๖๙๒.- บาท
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าของรางวัล(หน้ากากผ้า) จำนวน ๕๐๐ ชิ้น เป็นเงิน ๓๒,๓๖๗.๕๐ บาท
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๖,๕๒๗.- บาท (หกพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)
  5. ประกาศผู้ชนะการ จ้างพิมพ์ Color Card และพิมพ์ Tend Book ฤดูกาล Autumn/Winter ๒๐๒๒/๒๐๒๓ เป็นเงิน ๕๒,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)