งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (หมวดค่าใช้สอย) เป็นเงิน ๑๑๙,๙๔๗.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (หมวดค่าใช้สอย) เป็นเงิน ๑๑๙,๙๔๗.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (หมวดค่าใช้สอย) เป็นเงิน ๑๑๙,๙๔๗.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีพี แอร์ คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๙,๙๔๗.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมดาดฟ้ากรณีเร่งด่วน อาคาร ๕๑ คณะอุตสหากรรมสิ่งทอ งานกันรั่วซึมด้วย Polyurethane-สีขาว บริเวณพื้นคอนกรีต จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบส่วนกลาง(กองคลัง)) เป็นเ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมดาดฟ้ากรณีเร่งด่วน อาคาร ๕๑ คณะอุตสหากรรมสิ่งทอ งานกันรั่วซึมด้วย Polyurethane-สีขาว บริเวณพื้นคอนกรีต จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบส่วนกลาง(กองคลัง)) เป็นเงิน ๑๕๔,๐๘๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมดาดฟ้ากรณีเร่งด่วน อาคาร ๕๑ คณะอุตสหากรรมสิ่งทอ งานกันรั่วซึมด้วย Polyurethane-สีขาว บริเวณพื้นคอนกรีต จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบส่วนกลาง(กองคลัง)) เป็นเงิน ๑๕๔,๐๘๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้ดจ้างซ่อมแซมดาดฟ้ากรณีเร่งด่วน อาคาร ๕๑ คณะอุตสหากรรมสิ่งทอ งานกันรั่วซึมด้วย Polyurethane-สีขาว บริเวณพื้นคอนกรีต จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เค.แมททีเรียล(ประเทศไทย) จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๔,๐๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร  จำนวน ๑ รายการ

 ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น               

                    จัดจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร  จำนวน ๑  รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๓๓.- บาท (สองพันสามสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๑,๐๗๙.- บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๑,๐๗๙.- บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๑,๐๗๙.- บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มัลติไลน์ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๐๗๙.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๑,๒๓๕.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๑,๒๓๕.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๑,๒๓๕.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอ แอนด์ เอ็ม คอนซัลท์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๒๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๒,๖๕๓.- บาท (สองหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๒,๖๕๓.- บาท (สองหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๒,๖๕๓.- บาท (สองหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายพงศธร ตั้งทวีพร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๖๕๓.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเย็บผ้าม่านพร้อมติดตั้งจำนวน ๙ ชุด ๑ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๒,๖๕๓.- บาท (สองหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอร์รี่เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๘,๖๖๗.- บาท (แปดพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้ม จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖,๑๗๕ บาท (หกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทหมึกพิมพ์และกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแสดงแบบมืออาชีพ จำนวน ๑ วัน ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป๋็นเงิน ๕๖,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>