งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องแบตตเตอร์รี่สำรองไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๘,๖๖๗.- บาท (แปดพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องแบตตเตอร์รี่สำรองไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๘,๖๖๗.- บาท (แปดพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเครื่องแบตตเตอร์รี่สำรองไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๘,๖๖๗.- บาท (แปดพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมแบตเตอร์รีสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอที ดีลิเวอร์รี จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๖๖๗.๐๐ บาท (แปดพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้ม จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖,๑๗๕ บาท (หกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้ม จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖,๑๗๕ บาท (หกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อก๊าซหุงต้ม จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖,๑๗๕ บาท (หกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ก๊าชหุงต้ม จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชาวไทยแก๊ส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๑๗๕.๐๐ บาท (หกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทหมึกพิมพ์และกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทหมึกพิมพ์และกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทหมึกพิมพ์และกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสิ้นเปลืองประเภทหมึกพิมพ์และกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ แอท ออล (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแสดงแบบมืออาชีพ จำนวน ๑ วัน ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป๋็นเงิน ๕๖,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแสดงแบบมืออาชีพ จำนวน ๑ วัน ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป๋็นเงิน ๕๖,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างแสดงแบบมืออาชีพ จำนวน ๑ วัน ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป๋็นเงิน ๕๖,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ค่าจ้างแสดงแบบมืออาชีพ จำนวน ๑ วัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวฐิติยา ทัพทวี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาช่างถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จำนวน ๓ วัน ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาช่างถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จำนวน ๓ วัน ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างค่าจ้างเหมาช่างถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จำนวน ๓ วัน ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ค่าจ้างเหมาช่างถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จำนวน ๓ วัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายศุภรัตน์ พูนสิทธิโชคชัย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแต่งหน้าทำผมนางแบบ จำนวน ๑ วัน ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมาแต่งหน้าทำผมนางแบบ จำนวน ๑ วัน ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ค่าจ้างเหมาแต่งหน้าทำผมนางแบบ จำนวน ๑ วัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวชนุดม บางบอน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๘,๘๕๙.๖๐ บาท (แปดพันแปดร้อยห้าสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๙,๙๙๘.๓๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทสามสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทหมึกพิมพ์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๙๘,๒๔๗.๔๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒๓ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๓,๕๖๘.๘๙ บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทแปดสิบเก้าสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๗,๑๙๐.๔๐ บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>