งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH งานเอกสารการพิมพ์ จำนวน ๖ ขวด เป็นเงิน ๓๐,๘๑๖.- บาท (สามหมื่นแปดร้อยสิบหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH งานเอกสารการพิมพ์ จำนวน ๖ ขวด เป็นเงิน ๓๐,๘๑๖.- บาท (สามหมื่นแปดร้อยสิบหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH จำนวน ๖ ขวดโหล ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๘๑๖.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดร้อยสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมอาคาร ๙ จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างงานซ่อมแซมอาคาร ๙ จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               งานซ่อมแซมอาคาร ๙ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเชาวลิตร์ หนูทรัพย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบงานประดิษฐ์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๓ ห้อง)

                      คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบงานประดิษฐ์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๓ ห้อง) เงิน ๙๓๙,๖๐๐ บาท  (เก้าแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยนำร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ให้แก่สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่ งานพัสดุ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ ๑๔๙ ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐  ตั้งวันที่ ๑๗ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อตู้อบรมควัน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ ตู้) ครั้งที่ ๒

                           คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อ ตู้อบรมควัน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ ตู้) ครั้งที่ ๒ เงิน ๒,๑๔๐,๐๐๐.๐๐  บาท  (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                            กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา

                            ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อห้องเย็น (Cold Room) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ ห้อง) ครั้งที่ ๒

                           คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อ ห้องเย็น (Cold Room) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ ห้อง) ครั้งที่ ๒ เงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท  (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                            กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา

                            ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓

 ตามที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น
               คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๓ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 
  ดวงฤทัย ธำรงโชติ
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงฤทัย ธำรงโชติ)
  คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
   
   
 
 
 
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๓
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (E๖๑๑๒๐๐๐๖๐๖๐) ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ลำดับที่ เดิม ใหม่
ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
๑. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบงานประดิษฐ์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๓ ห้อง) ๙๓๙,๖๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๑ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบงานประดิษฐ์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๓ ห้อง) ๙๓๙,๖๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๑
 
Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศเผยแพร่แผน.pdf)ประกาศ 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมหลังคากันสาด อาคาร ๔/๔ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องสับผสม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ เครื่อง) ครั้งที่ ๒
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A-๔ ๘๐G งานเอกสารการพิมพ์ จำนวน ๔๐๐ รีม เป็นเงิน ๔๐,๖๖๐.- บาท (สี่หมื่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพทางด้านคหกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด (๑๗ รายการ) เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้ โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพทางด้านคหกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด (๔ รายการ) เป็นเงิน ๖,๐๐.- บาท (หกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>