งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานตรวจสอบและแก้ไขระบบ LPG ห้องปฏิบัติการอาหาร(ห้อง ๑๐๔) อาคาร ๔/๑ จำนวน ๑ งาน วงเงินงบประมาณ ๙๙,๕๑๐.- (เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างงานตรวจสอบและแก้ไขระบบ LPG ห้องปฏิบัติการอาหาร(ห้อง ๑๐๔) อาคาร ๔/๑ จำนวน ๑ งาน วงเงินงบประมาณ ๙๙,๕๑๐.- (เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               งานตรวจสอบและแก้ไขระบบ LPG ห้องปฏิบัติการอาหาร(ห้อง ๑๐๔) อาคาร ๔/๑ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ที.ที.อี. คอนสตรัคชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙,๕๑๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileDescription
Download this file (p41.pdf)p41.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์พัดลมระบายอากาศ แบบแขวน ขนาด ๒๔ นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ เครื่อง เป็นเงิน ๔๙,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์พัดลมระบายอากาศ แบบแขวน ขนาด ๒๔ นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ เครื่อง เป็นเงิน ๔๙,๘๐๐.- บาท (สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์พัดลมระบายอากาศ แบบแขวน ขนาด ๒๔ นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ตู้บานเลื่อนสองตอน จำนวน ๖ ชุด เป็นเงิน ๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ตู้บานเลื่อนสองตอน จำนวน ๖ ชุด เป็นเงิน ๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์ตู้บานเลื่อนสองตอน จำนวน ๖ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศราคาครุภัณฑ์ตู้บานเลื่อนสองตอน จำนวน ๖ ชุด

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ตู้บานเลื่อนสองตอน จำนวน ๖ ชุด เป็นเงิน ๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำหรับ SOLENOID VALVE วาล์วน้ำไฟฟ้า ๑ ตัว, ค่าบริการตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตู้อบรมควัน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างสำหรับ SOLENOID VALVE วาล์วน้ำไฟฟ้า ๑ ตัว, ค่าบริการตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตู้อบรมควัน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. SOLENOID VALVE วาล์วน้ำไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๘๐.๐๐ บาท (สี่พันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ค่าบริการตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตู้อบรมควัน จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๑๐.๐๐ บาท (สามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileDescription
Download this file (p33.pdf)p33.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปูกระเบื้องห้องฝึกปฏิบัติการอาหาร (อาคารติดประตูด้านหลัง) จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๔๙,๘๐๐.- บาท (สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างงานปูกระเบื้องห้องฝึกปฏิบัติการอาหาร (อาคารติดประตูด้านหลัง) จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๔๙,๘๐๐.- บาท (สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               งานปูกระเบื้องห้องฝึกปฏิบัติการอาหาร จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเชาวลิตร์ หนูทรัพย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อระบบชุดภายในห้องครัว และรื้อระบบท่อ (๕ รายการ) จำนวน ๑ ชุด วงเงินงบประมาณ ๑๙๖,๐๐๐.- (หนี่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่มแบบตั้งพื้น จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 1,712.- บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Layer ๒/๓ Switching) จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๖๔,๔๘๐.- บาท (หกหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอะไหล่เก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๑๒๐ ตัว เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบริการซ่อมเครื่อง FOSS Fibertec จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๓,๗๔๕.- บาท และ Boiling Element จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๘,๐๒๕.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>