งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๕ เครื่อง เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๕ เครื่อง เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (๔๓.๒๑.๑๕.๐๖ ) จำนวน ๕ เครื่อง   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีเคจี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๙,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบจ่ายแก๊สภายในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       ตามประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบจ่ายแก๊สภายในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

       ติดตั้งระบบจ่ายแก๊สภายในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เมทัลเทค เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๑,๘๔๓,๐๐๐.๐๐ (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรอยร้าวพร้อมทาสีผนัง คาน เสา ภายนอกอาคาร ๔/๔ จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๒๐๐,๑๑๑.๔๐ บาท (สองแสนหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมรอยร้าวพร้อมทาสีผนัง คาน เสา ภายนอกอาคาร ๔/๔ จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๒๐๐,๑๑๑.๔๐ บาท (สองแสนหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมแซมรอยร้าวพร้อมทาสีผนัง คาน เสา ภายนอกอาคาร ๔/๔ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ.กรุงเทพสหการ (ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๑๑๑.๔๐ บาท (สองแสนหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีน้ำมันและลอกสีเก่า รั้วโดยรอบคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทั้งภายในและภายนอก จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๒๔๔,๑๒๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทาสีน้ำมันและลอกสีเก่า รั้วโดยรอบคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทั้งภายในและภายนอก จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๒๔๔,๑๒๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ทาสีน้ำมันและลอกสีเก่า รั้วโดยรอบคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทัั้งภายในและภายนอก จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวันลภ นพนิยม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๔,๑๒๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม (โครงการเผยแพร่และอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ) จำนวน 50 ชุด เป็นเงิน 1,500.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                     ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ  จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม  (โครงการเผยแพร่และอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ)  จำนวน 50 ชุด  เป็นเงิน 1,500.-  บาท  (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

 

                     ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม  จำนวน 50 ชุด  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ ร้านศรีสยาม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,500.-  บาท  (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษี มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจัดจ้างรถตู้ปรับอากาศไป - กลับ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง (โครงการเผยแพร่และอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ) จำนวน ๒ คัน เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างค่าจัดจ้างรถตู้ปรับอากาศไป - กลับ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง (โครงการเผยแพร่และอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ) จำนวน ๒ คัน เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ค่าจัดจ้างรถตู้ปรับอากาศไป - กลับ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สิริขวัญบารมี (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (ของสด) โครงการเผยแพร่และอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำนวน ๑ ชุด (๑๗ รายการ) เป็นเงิน ๔๓,๐๔๐.- บาท (สี่หมื่นสามพันสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง AFICIO MP๖๐๐๒ S/N wB๖๓ca๐๐๓๓๒ ๓ รายการ เป็นเงิน ๕,๓๗๓.๕๔ บาท (ห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบสี่สตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบจ่ายแก๊สภายในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องปฏิบัติการ (ห้อง ๖๑๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น จำนวน ๑ งาน วงเงินงบประมาณ ๑๑๑,๔๙๔.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าซ่อมตู้แช่อาหารสแตนเลส ๔ ประตู ๒ ระบบ จำนวน ๒ ตู้ ค่าซ่อมเตาแก๊สสแตนเลส ๔ หัวเตา พร้อมเตาอบแก๊ส จำนวน ๖ เตา และค่าล้างทำความเครื่องดูดฝุ่นควัน สแตนเลส จำนวน ๖ เครื่อง เป็นเงิน ๕๓,๖๑๖.- บาท (ห้าหมื่นสามพันหกร้อยสิบหกบาทถ้วน)
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>