งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๓๕ รายการ เป็นเงิน ๙๗,๘๕๖.- บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๓๕ รายการ เป็นเงิน ๙๗,๘๕๖.- บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๓๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวกิรณา ทาราศรี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗,๘๕๖.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ซื้อที่กดเจลล้างมือ ขนาด ๕๐๐ ml. จำนวน ๑๕ ชุด เป็นเงิน ๑๑,๓๙๕.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ ฝ่ายกิจการทั่วไป  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อที่กดเจลล้างมือ ขนาด ๕๐๐ ml. จำนวน ๑๕ ชุด เป็นเงิน ๑๑,๓๙๕.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ที่กดเจลล้างมือขนาด ๕๐๐ ml. จำนวน ๑๕ ชุด   ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่   เมท เซ็นเตอร์ จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๓๙๕.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ซื้อที่กดเจลล้างมือ ขนาด ๕๐๐ ml. จำนวน ๑๕ ชุด เป็นเงิน ๑๑,๓๙๕.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ ฝ่ายกิจการทั่วไป  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อที่กดเจลล้างมือ ขนาด ๕๐๐ ml. จำนวน ๑๕ ชุด เป็นเงิน ๑๑,๓๙๕.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ที่กดเจลล้างมือขนาด ๕๐๐ ml. จำนวน ๑๕ ชุด   ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่   เมท เซ็นเตอร์ จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๓๙๕.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตาย่างไฟฟ้า และซ่อมตู้แช่แข็งยืน ๔ ประตู จำนวน ๑๕ รายการ เป็นเงิน ๘,๕๗๐.๗๐ บาท (แปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ    คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเตาย่างไฟฟ้า และซ่อมตู้แช่แข็งยืน ๔ ประตู จำนวน ๑๕ รายการ เป็นเงิน ๘,๕๗๐.๗๐ บาท (แปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. จ้างซ่อมเตาย่างไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ ร้านทวีชัย  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๙๐.๒๐ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. จ้างซ่อมตู้แช่แข็งยืน ๔ ประตู จำนวน ๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทวีชัย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๕๘๐.๕๐ บาท (หกพันห้าร้อยแปดสิบบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกกลิ้งทำความสะอาด จำนวน ๒ ชิ้น เป็นเงิน ๘,๘๔๔.๖๒ บาท (แปดพันแปดร้อยสี่สิบสี่บาทหกสิบสองสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่  งานเอกสารการพิมพ์  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   ได้มีโครงการ   ซื้อลูกกลิ้งทำความสะอาด จำนวน ๒ ชิ้น เป็นเงิน ๘,๘๔๔.๖๒ บาท (แปดพันแปดร้อยสี่สิบสี่บาทหกสิบสองสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ลูกกลิ้งทำความสะอาด จำนวน ๒ ชิ้น
  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๘๔๔.๖๒ บาท (แปดพันแปดร้อยสี่สิบสี่บาทหกสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๑๑,๒๑๓.๖๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบสามบาทหกสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ lสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ    ได้มีโครงการ   ซื้อสารเคมี จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๑๑,๒๑๓.๖๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบสามบาทหกสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               สารเคมี จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.เอิร์ต เคมี แล็ป (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๑,๒๑๓.๖๐  บาท  (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบสามบาทหกสิบสตางค์)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๖,๘๐๐.-บาท (หกพันแปดร้อยบาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารแห้ง) จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 2,835.- บาท (สองพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารแห้ง) จำนวน ๑๒ รายการ เป็นเงิน ๕,๕๐๐.๘๗ บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารแห้ง) จำนวน ๙ รายการ เป็นเงิน ๗,๖๖๐.- บาท (เจ็ดพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๑๑,๒๑๓.๖๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบสามบาทหกสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง