งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดจ้างค่าผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ UTK Click จำนวน 10 ตอน ความยาว 5-8 นาที/ตอน จำนวน ๑ รายการ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ  จัดจ้างค่าผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ UTK Click จำนวน 10 ตอน ความยาว 5-8 นาที/ตอน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                จัดจ้างค่าผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ UTK Click จำนวน 10 ตอน ความยาว 5-8 นาที/ตอน จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วีวาสนาดี จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 373,500.๐0 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศประกวดราคา.......จัดซื้อค่าวัสดุการทดสอบและอบรม จำนวน ๘ รายการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาจัดซื้อค่าวัสดุการทดสอบและอบรม จำนวน 8 รายการ

1. ชุดข้อสอบ IC3 Digital Literacy Certification (IC3)      3,000   ชุด

2. ชุดข้อสอบ Microsoft Office Specialist Certification (MOS)    500     ชุด

3. ชุดข้อสอบ Adobe Certified Associate Certification (ACA)     250     ชุด

4. ชุดข้อสอบ Microsoft Technology Associate Certification (MTA)       500     ชุด

5. ชุดฝึกฝน Microsoft Office Specialist Certification (MOS)      10      ชุด

6. ชุดฝึกฝน IC3 Digital Literacy Certification (IC3)       10      ชุด

7. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Specialist Certification (MOS)      220     เล่ม

8. เอกสารประกอบการอบรม Adobe Certified Associate Certification (ACA)       120     เล่ม

เป็นเงินทั้งสิ้น 2,427,100 บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 085-3511153 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก. เอ็น.พี.จี.เอ็นเตอร์ไพรส์ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๑,๕๓๔.๐๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน ๒ เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน พี.วี. ซัพพลาย (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๖๖.๖๐ บาท (แปดพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐ รายการผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน พี.วี. ซัพพลาย (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕,๐๖๙.๕0 บาท (เก้าหมื่นห้าพันหกสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ระกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๕ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๕ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๕ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ลีดเดอร์ แอนด์ รีดเดอร์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น๗๐,๓๔๖.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสามร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)

 

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>