งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำเนาเอกสารเล่มหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ๆ ละ ๑๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่  ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้มีโครงการจ้างสำเนาเอกสารเล่มหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ๆ ละ ๑๐ เล่ม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                จ้างสำเนาเอกสารเล่มหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ๆ ละ ๑๐ เล่ม  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ แอท ออล  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบีัยน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ   จัดซื้อวัสดุ                  จำนวน ๒   รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                 จัดซื้อวัสดุ   จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก   ได้แก่ บริษัท อีซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา   เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๒๙๒.๕๐ บาท (แปดพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น   ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้เหมาจ่าย จำนวน ๓ คันๆ ละ ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดจ้างเช่ารถตู้เหมาจ่าย จำนวน ๓ คัน ๆ ละ ๒  วัน ใช้ในโครงการ  Creative School ระยะ๒ ระหว่าง (๑) วันที่ ๓-๔ สค. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ ๓-๔ สค.๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเทศบาทนาดี ่จังหวัดสมุทรสาคร (๓) ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ สค.๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านแคราย (เกษตรพันธ์พิทยาคาร) จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 เช่ารถตู้เหมาจ่าย จำนวน ๓ คันๆ ละ ๒ วัน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุรพล  อำพันแสง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๕x๓ เมตร จำนวน ๓ ป้าย ใช้ในโครงการ Creative School ระยะ ๒ ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดจัดจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๕x๓ เมตร จำนวน ๓ ป้าย ใช้ในโครงการ Creative School ระยะ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 จัดจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๕x๓ เมตร จำนวน ๓ ป้าย  ใช้ในโครงการ Creative School ระยะ ๒ ผู้ ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คอสโม โปรเกรส  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓,๖๐๐.๐๐ บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบีัยน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ๒๕ รายการ ใช้ในโครงการ Creative School ระยะ ๒โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๕ รายการ  ใช้ในโครงการ Creative School ระยะ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๕ รายการ ใช้ในโครงการ Creative School ระยะ ๒ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คอสโม โปรเกรส  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๔,๑๘๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบีัยน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๕๐ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุสิ้นเปลือง  จำนวน  ๕๐  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท  อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒,๘๗๐.๖๕ บาท (เก้าหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบห้าสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบีัยน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง