งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๒๘ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุฝึก  จำนวน ๒๘  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน อรุณทองวิศวภัณฑ์ จำกัด  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๕,๘๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)  

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างการบริการบำรุงรักษาลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

                  ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้อนุมัติให้ฝ่ายพัสดุดำเนินการจัดจ้างการบริการบำรุงรักษาลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไปแล้วนั้น

                 จัดจ้างการบริการบำรุงรักษาลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จำนวน ๑ เครื่อง  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท  โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๓๘๔.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบีัยน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน ๒๓ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุฝึก  จำนวน ๒๓  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน เจ.เอ็ม (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๒,๑๙๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๕ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุฝึก  จำนวน ๕  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท  อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๙๙๖.๖๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทหกสิบสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบีัยน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๒๙ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุฝึก  จำนวน ๒๙  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท  อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๙๙๐.๔๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบีัยน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่  ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้มีโครงการซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ ใช้ในกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (๔ ปี)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ แอท ออล  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๔๔.๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่สิบสี่บาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบีัยน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำเนาเอกสารเล่มหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ๆ ละ ๑๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ
  3. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้เหมาจ่าย จำนวน ๓ คันๆ ละ ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๕x๓ เมตร จำนวน ๓ ป้าย ใช้ในโครงการ Creative School ระยะ ๒ ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ๒๕ รายการ ใช้ในโครงการ Creative School ระยะ ๒โดยวิธีเฉพาะเจาะจง