งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำเล่มเอกสาร จำนวน ๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำเล่ม จำนวน ๒๐ เล่ม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำเล่ม จำนวน ๒๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นพพรพริ้นติ้ง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๙ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                วัสดุฝึก  จำนวน ๑๙ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อรุณทองวิศวภัณฑ์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำเล่ม จำนวน ๓ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำเล่ม จำนวน ๓ เล่ม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำเล่ม จำนวน ๓ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นพพรปริ๊นติ้ง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๙ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                วัสดุฝึก  จำนวน ๑๙  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท  อินลินอยส์ จำกัด  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๙,๗๐๐.๔๙ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทสี่สิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบีัยน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๖๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๖๗ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                วัสดุฝึก  จำนวน ๖๗  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน เจ.เอ็ม  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๗,๓๖๒.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดพันสามร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) 

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๖๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๖๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุสิ้นเปลือง  จำนวน ๖๑  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท  อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๐,๓๖๐.๙๙ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยหกสิบบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบีัยน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างการบริการบำรุงรักษาลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง