งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการ

                   ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการ จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๒๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เพอร์เฟค อิมิเนนท์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๘,๗๙๙.๑๔ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทสิบสี่สตางค์ ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้ออุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               อุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๑๕๒.๕๐ บาท (หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึก

                   ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อรุณทองวิศวภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒,๐๔๕.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสองพันสี่สิบห้าบาทถ้วน) 

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

               ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะทำการขาดทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ จำนวน ๓๘ รายการ กำหนดขาดทอดตลาด วันอังคาร ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสากรรม อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓  ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดพร้อมวางหลักประกัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัสดุ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น ๓ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ ๐ ๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๒๓๐๘

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุของสด เพื่อใช้ในโครงการ จำนวน ๑๕ รายการ

--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ วัสดุของสด เพื่อใช้ในโครงการ จำนวน ๑๕ รายการ  นั้น
               วัสดุของสด เพื่อใช้ในโครงการ จำนวน ๑๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธนพล ลายน้ำเงิน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๖๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันหกสิบบาทถ้วน) รวม ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศ ผู้ชนะการการเสนอราคา

                  ตามประกาศ คณะครุศาสต์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการสำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์องค์กร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน  ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) (ครั้งที่ื ๓) เลขที่ คศ ๙/๒๕๖๕  ลงวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๕  นั้น

                  ชุดครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการสำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์องค์กร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน  ๑ ชุด ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้ปลีก, ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น  ๘๘๙,๕๔๔.๕๐  บาท (แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษ่ีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                      ประกาศ ณ วันที่   ๑๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕