งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓๗ รายการ

                 ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีวัตถุประสงค์  ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๘๓,๙๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อรุณทองวิศวภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน สิ้น ๑๘๔,๘๑๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ๔ คัน จำนวน ๑ วัน

                    ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการ จัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ๔ คัน จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  จัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ๔ คัน จำนวน ๑ วัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายพิทักษ์  จันทร์แก้ว  (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ(ของที่ระลึก)

                  ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการ จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ (ของที่ระลึก)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ (ของที่ระลึก) ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวธิติมน   พุทธงชัย (ขายส่ง,ขายปลึก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง

                 ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีวัตถุประสงค์  ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง   จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๕,๓๘๖.๖๐  บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๔ รายการ

                  ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  วัสดุ จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อรุณทองวิศวภัณฑ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๒๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมึ่นสองพันสองร้อยยี่ิสิบบาทถ้วน)