งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ

              คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือ่ตรวจวัดวิเคราะห์งานวิศวกรรม  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๗๖๗,๑๙๕ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

                  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  ๑๗  ธันวาคม ๒๕๖๔  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๒๓๐๘ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึก

                  ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการ  จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๑๘ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ณัฐเจริญ อินเตอร์เทรด แอนด์เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒,๕๘๒.๖๐ บาท (แปดหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ผู้ชนะการการเสนอราคา

                   ตามประกาศ คณะครุศาสต์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพอากาศทางด้านอุตสาหกรรม  แขวงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน  ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ คศ ๕/๒๕๖๕  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  นั้น

                   เครื่องมือตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพอากาศทางด้านอุตสาหกรรม  แขวงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน  ๑ ชุด ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทีซี ไซเอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น  ๙๙๕,๑๐๐.๐๐  บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษ่ีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                                           ประกาศ ณ วันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

                          ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ การประกวดราคาซื้อชุดเครื่่องตรวจวัดวิเคราะห์งานวิศวกรรม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

                   ตามประกาศ คณะครุศาสต์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่อง่ตรวจสอบรอยเชื่อมแบบพกพา  แขวงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน  ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ คศ ๔/๒๕๖๕  ลงวันที่  ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  นั้น

                   เครื่องตรวจสอบรอยเชื่อมแบบพกพา  แขวงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน  ๑ ชุด ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็มเอ็มที เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น  ๙๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษ่ีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                                          ประกาศ ณ วันที่  ๑  ธันวาคม   ๒๕๖๔

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ

                    ตามประกาศ คณะครุศาสต์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องทดสอบแรงบิดวัสดุในงานอุตสาหกรรม  แขวงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน  ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ คศ ๒/๒๕๖๕  ลงวันที่  ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  นั้น

                   ชุดเครื่องทดสอบแรงบิดวัสดุในงานอุตสาหกรรม  แขวงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน  ๑ ชุด ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสซอม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น  ๙๕๙,๗๙๐.๐๐  บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษ่ีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                      ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ พฤศจิกายน   ๒๕๖๔