งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๔ รายการ

                  ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  วัสดุ จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อรุณทองวิศวภัณฑ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๒๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมึ่นสองพันสองร้อยยี่ิสิบบาทถ้วน)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ

                    ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการ จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน เจ.เอ็ม (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๐ รายการ

                   ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการ จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน เจ.เอ็ม (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๘,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๔๐ รายการ

                  ตามที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีวัตถุประสงค์ จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุฝึก จำนวน ๔๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๔๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำกล่องกระดาษ food grade screen ขนาดเล็ก จำนวน ๑๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการ

จัดจ้างทำกล่องกระดาษ food grade screen ขนาดเล็ก จำนวน ๑๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                   จัดจ้างทำกล่องกระดาษ food grade screen ขนาดเล็ก จำนวน ๑๐๐ กล่อง   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวฐิติมน  พุทธงชัย (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการ

                   ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการ จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวฐิติมน  พุทธงชัย (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)