งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องพ่นสีและพ่นเซรามิคกันความร้อนแรงสูง ยี่ห้อ เกรโก้ รุ่น ๗๙๕ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองกลาง กลุ่มงานซ่อมบำรุง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ               จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นสีและพ่นเซรามิคกันความร้อนแรงสูง ยี่ห้อ เกรโก้ รุ่น ๗๙๕ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นสีและพ่นเซรามิคกันความร้อนแรงสูง ยี่ห้อ เกรโก้ รุ่น ๗๙๕ จำนวน ๕ รายการ    ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอก เอสพีที จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๕๘๙.๕๐ บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น          ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปากกา จำนวน ๕๐๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง ตามที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำปากกา จำนวน ๕๐๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำปากกา จำนวน ๕๐๐ ด้าม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๐,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ฮีโน่บัสแอร์ หมายเลขทะเบียน ๔๑-๖๖๙๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองกลาง กลุ่มงานยานพาหนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ฮีโน่บัสแอร์ หมายเลขทะเบียน ๔๑-๖๖๙๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ฮีโน่บัสแอร์ หมายเลขทะเบียน ๔๑-๖๖๙๑ จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับ        การคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๓๐๙.๓๘ บาท    (สองหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าบาทสามสิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ    ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปากกา จำนวน ๕๐๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำปากกา จำนวน ๕๐๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำปากกา จำนวน ๕๐๐ ด้าม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๐,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าหนัง จำนวน ๓๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำกระเป๋าหนัง จำนวน ๓๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำกระเป๋าหนัง จำนวน ๓๐๐ ใบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พีเอสที ไทยเทรดดิ้ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓,๐๙๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสามพันเก้าสิบบาทถ้วน)        รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ จัดซื้อของที่ระลึก  จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จัดซื้อของที่ระลึก  จำนวน  ๑  รายการ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ คอสโม  โปรเกรส  (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๔๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Samsung จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะ
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำนามบัตร จำนวน ๒,๒๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>