งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาสราคากลาง จ้างพิมพ์ภาพ Canvas จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์ภาพ Canvas จำนวน ๑๕ ชุด   เป็นจำนวนเงิน ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศราคากลางจ้างทำประชาสัมพันธ์ภาพลักาณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศราคากลางจ้างทำประชาสัมพันธ์ภาพลักาณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน ๑ งาน  เป็นเงิน ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๑๙๘,๖๘๘.๓๙ บาท (สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทสามสิบเก้าสตางค์) 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๒๘๗ ๙๗๒๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น
               จ้างเหมาดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท พี.เอส.ที.โฮมเซอร์วิส จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๖๘,๕๗๔.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์พัดลมสำหรับหอประชุมใหญ่ สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์พัดลมสำหรับหอประชุมใหญ่ สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ กองกลาง กลุ่มงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์พัดลมสำหรับหอประชุมใหญ่ สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์พัดลมสำหรับหอประชุมใหญ่ สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๔ รายการ  ประกอบด้วย 
พัดลมอุตสาหกรรมเสาเดี่ยว ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า ๒๒ นิ้ว จำนวน ๖ เครื่อง /พัดลมอุตสาหกรรมสี่ขา ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า ๒๒ นิ้ว จำนวน ๖ เครื่อง /พัดลมไอเย็น ขนาดกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๓๒๐ W จำนวน ๑๐ เครื่อง /พัดลมไอน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว จำนวน ๕ เครื่อง  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ.กรุงเทพสหการ (ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๕,๖๖๙.๑๐ บาท (สี่แสนห้าพันหกร้อยหกสิบเก้าบาทสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุงอาคาร ๑๘ ทับ ๑

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร๑๘ ทับ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๓๑๗,๖๙๓.๘๖ บาท (เจ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบสามบาทแปดสิบหกสตางค์)

 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๒๘๗ ๙๗๒๔ ในวันและเวลาราชการ

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์จอคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวที จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างปรับปรุงสำนักงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๑ ห้อง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>