งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำจุลสารภายในเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำจุลสารภายในเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำจุลสารภายในเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น
               จ้างทำจุลสารภายในเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน) (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙๙,๔๔๒.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯ จำนวน ๑ ระบบ

 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

 

          เนื่องจาก ไม่ได้รับอนุมัติการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่  กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

           จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ ส.พัน ๑ รอ.  (ขายส่ง , ผู้ผลิต)  โดยเสนอราคา เป็นเงิน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบล็อกแก้วใส อาคาร ๗ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองกลาง กลุ่มงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมบล็อกแก้วใส อาคาร ๗ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมแซมบล็อกแก้วใส อาคาร ๗ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แนบ แอสโซซิเอท จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๙,๓๘๔.๖๕ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย ชั้น ๑ ตึกสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองกลาง กลุ่มงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย ชั้น ๑ ตึกสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมแซมห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย ชั้น ๑ ตึกสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แนบ แอสโซซิเอท จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๔,๓๕๑.๗๕ บาท (หนึ่งแสนสี่พันสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น      ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมบล็อกแก้วใส อาคาร ๗ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมบล็อกแก้วใส อาคาร ๗ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๙,๓๘๔.๖๕ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบห้าสตางค์) จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย ชั้น ๑ ตึกสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ งาน
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ขาว - ดำ - สี พร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๑๐๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>