งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสารราชมงคลฉบับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๒,๕๑๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ งานประชาสัมพันธ์และงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำวารสารราชมงคลฉบับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๒,๕๑๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำวารสารราชมงคลฉบับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๒,๕๑๐ เล่ม  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต)  โดยเสนอราคา  เป็นเงิน      ทั้งสิ้น ๒๐๕,๓๑๘.๐๐ บาท (สองแสนห้าพันสามร้อยสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง      ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแบบปรับปรุงอาคารคณะศิลปศาสตร์ เพิ่มเติม จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ งานพัสดุ กองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างถ่ายเอกสารแบบปรับปรุงอาคารคณะศิลปศาสตร์ เพิ่มเติม จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างถ่ายเอกสารแบบปรับปรุงอาคารคณะศิลปศาสตร์ เพิ่มเติม จำนวน ๕ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สวนพลูพิมพ์เขียว โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ๓๗ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ๓๗ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ๓๗ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๒๙๓,๗๑๓.๖๕ บาท (สิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบสามบาทหกสิบห้าสตางค์)
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเชื่อถือ
                ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
                      กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
                     กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
                     กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้
                     สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๒๘๗ ๙๗๒๔ ในวันและเวลาราชการ
Attachments:
FileDescription
Download this file (BOQ ปป. อาคาร 37 (22-01-64).pdf)BOQ ปป. อาคาร 37 (22-01-64).pdf 
Download this file (การแบ่งงวดงานและงวดเงิน.pdf)การแบ่งงวดงานและงวดเงิน.pdf 
Download this file (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (บก.01).pdf)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (บก.01).pdf 
Download this file (รายการประกอบ ปป อาคาร 37.pdf)รายการประกอบ ปป อาคาร 37.pdf 
Download this file (รายการมาตรฐานการก่อสร้าง ฉบับ พ.ศ.2564.pdf)รายการมาตรฐานการก่อสร้าง ฉบับ พ.ศ.2564.pdf 
Download this file (ร่างขอบเขตงาน TOR.pdf)ร่างขอบเขตงาน TOR.pdf 
Download this file (เอกสารประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 37 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร.pdf)เอกสารประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 37 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร.pdf 
Download this file (แบบปรับปรุงชุดที่ 1  (แผ่นที่ 0 - 6).pdf)แบบปรับปรุงชุดที่ 1 (แผ่นที่ 0 - 6).pdf 
Download this file (แบบปรับปรุงชุดที่ 2  (แผ่นที่ 7 - 16).pdf)แบบปรับปรุงชุดที่ 2 (แผ่นที่ 7 - 16).pdf 
Download this file (แบบปรับปรุงชุดที่ 3  (แผ่นที่ 17 - 29).pdf)แบบปรับปรุงชุดที่ 3 (แผ่นที่ 17 - 29).pdf 
Download this file (แบบปรับปรุงชุดที่ 4  (แผ่นที่ 30 - 43).pdf)แบบปรับปรุงชุดที่ 4 (แผ่นที่ 30 - 43).pdf 
Download this file (แบบปรับปรุงชุดที่ 5 (แผ่นที่ 44 - 55).pdf)แบบปรับปรุงชุดที่ 5 (แผ่นที่ 44 - 55).pdf 
Download this file (แบบปรับปรุงชุดที่ 6  (แผ่นที่ 56 - 65).pdf)แบบปรับปรุงชุดที่ 6 (แผ่นที่ 56 - 65).pdf 
Download this file (แบบปรับปรุงชุดที่ 7  (แผ่นที่ 66 - 75).pdf)แบบปรับปรุงชุดที่ 7 (แผ่นที่ 66 - 75).pdf 
Download this file (แบบปรับปรุงชุดที่ 9  (แผ่นที่ 90 - 102).pdf)แบบปรับปรุงชุดที่ 9 (แผ่นที่ 90 - 102).pdf 
Download this file (แบบปรับปรุงชุดที่ 10 (แผ่นที่ 103 - 116).pdf)แบบปรับปรุงชุดที่ 10 (แผ่นที่ 103 - 116).pdf 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๔๑๒.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๓,๐๒๐.๐๗ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันยี่สิบบาทเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชุดความร้อน ยี่ห้อ RICOH AFICIOSP C๓๒๐ DN หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๑-๐๔-๕๕/๒๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ     ซื้อวัสดุชุดความร้อน ยี่ห้อ RICOH AFICIOSP C๓๒๐ DN หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๑-๐๔-๕๕/๒๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุชุดความร้อน ยี่ห้อ RICOH AFICIOSP C๓๒๐ DN หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๑-๐๔-๕๕/๒๗ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๕๒๒.๕๗ บาท (เก้าพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 63 ถึงเดือน ธ.ค. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นที่ลานจอดรถจักรยานยนต์ บริเวณรั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัย หลังอาคาร ๒๒, ๒๓ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุงานปรับปรุงอาคาร ๓๗ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหนคร จำนวน 1 รายการ

หมวดหมู่รอง