งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายแบบพิมพ์เขียวงานจ้างปรับปรุงอาคาร ๑๘/๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองคลัง ฝ่ายพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างถ่ายแบบพิมพ์เขียวงานจ้างปรับปรุงอาคาร ๑๘/๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างถ่ายแบบพิมพ์เขียวงานจ้างปรับปรุงอาคาร ๑๘/๑ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สวนพลูพิมพ์เขียว โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๘๔๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมลิฟต์โดยสารประจำอาคารสิรินธร (ส่วนหน้า) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองกลาง กลุ่มงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมลิฟต์โดยสารประจำอาคารสิรินธร (ส่วนหน้า) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมลิฟต์โดยสารประจำอาคารสิรินธร (ส่วนหน้า) จำนวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๕,๕๗๘.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น        ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการ ฯลฯ

     ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น
               ก่อสร้างระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท พิษณุนนท์ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๒๒๒,๕๒๒.๖๕ บาท (ยี่สิบเก้าล้านสองแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileDescription
Download this file (20181018123817085.pdf)20181018123817085.pdf 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์ประจำตำแหน่งอธิการบดี จำนวน ๑ คัน

 

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  จัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ประจำตำแหน่งอธิการบดี จำนวน ๑ คัน

 

Attachments:
FileDescription
Download this file (20181018105543590.pdf)20181018105543590.pdf 
Download this file (20181018110112796.pdf)20181018110112796.pdf 

ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมลิฟต์โดยสารประจำอาคารสิรินธร (ส่วนหน้า) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมลิฟต์โดยสารประจำอาคารสิรินธร (ส่วนหน้า) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๕,๕๗๘.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) จึ่งขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยก ๑.๕ ตัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ กองกลาง กลุ่มงานซ่อมบำรุง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยก ๑.๕ ตัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยก ๑.๕ ตัน จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ.อินเตอร์กรุ๊ป (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๗๒๙.๕๐ บาท (สองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>