งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศราคากลาง จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ KONE ประจำอาคารคณะศิลปศาสตร์ อาคาร ๒, อาคาร ๓๖, คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร ๔๘, คณะบริหารธุรกิจ อาคาร ๕๐ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาคาร ๕๑ จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาสราคากลาง จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ KONE ประจำอาคารคณะศิลปศาสตร์ อาคาร ๒, อาคาร ๓๖, คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร ๔๘, คณะบริหารธุรกิจ อาคาร ๕๐ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาคาร ๕๑ จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๒,๑๑๖.๐๖ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทหกสตางค์)  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศแผนจัดจ้างงานออกแบบปรับปรุงอาคาร 6/2 ชั้น 1

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างออกแบบปรับปรุงอาคาร 6/2  ชั้น  1  วงเงินงบประมาณ  260,000  บาท  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescription
Download this file (แผนจ้างออกแบบ 62.pdf)แผนจ้างออกแบบ 62.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๓ พื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๓ พื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๓ พื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น
               จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๓ ที่ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัทรักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี อินเตอร์การ์ด จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองกลาง กลุ่มงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีเอ็มเอ็น ซัพพลาย จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๙๙๙.๙๘ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ SIGMA ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ SIGMA ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ SIGMA ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ จำนวน ๖ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๓,๘๖๖.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น    ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศราคากลาง จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ SIGMA ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ SIGMA ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๓,๘๖๖.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๔๖ อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างระบายท่อน้ำทิ้งอุดตันห้องอาบน้ำ ห้องสุขา และชักโครก จำนวน ๑๐ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กล้องดิจิตอล จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศแผนจัดจ้างผู้ให้บริการงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนันทนาการ
  5. ประกาศราคากลาง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษา จำนวน ๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>