งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศราคากลางงานจ้างผู้ให้บริการงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ขอประกาศราคากลางงานจ้างผู้ให้บริการงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนันทนาการ  จำนวน  1  หลัง  วงเงินค่าจ้าง  12,684,444.80  บาท  ตามรายละเอียดดังแนบ

ประกาศราคากลางงานจ้างผู้ให้บริการงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ขอประกาศราคากลางงานจ้างผู้ให้บริการงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนันทนาการ  จำนวน  1  หลัง  วงเงินค่าจ้าง  12,684,444.80  บาท  ตามรายละเอียดดังแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ กองกลาง  กลุ่มงานซ่อมบำรุง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์จำนวน ๑๑ รายการ จำนวน ๑๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระยาไกรอินเตอร์เทรด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๑,๑๐๔.๓๖ บาท (สองแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่บาทสามสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ HITACHI ประจำอาคารศูนย์ปฏิบัติการรวม (อาคารสิรินธร) จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ HITACHI ประจำอาคารศูนย์ปฏิบัติการรวม (อาคารสิรินธร) จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ HITACHI ประจำอาคารศูนย์ปฏิบัติการรวม (อาคารสิรินธร) จำนวน ๕ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๕,๐๙๕.๐๐ บาท (สองแสนห้าพันเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศราคากลาง จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ HITACHI ประจำอาคารศูนย์ปฏิบัติการรวม (อาคารสิรินธร) จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ HITACHI ประจำอาคารศูนย์ปฏิบัติการรวม (อาคารสิรินธร) จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๕,๐๙๕.๐๐ บาท (สองแสนห้าพันเก้าสิบห้าบาทถ้วน) จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ KONE ประจำอาคารคณะศิลปศาสตร์ อาคาร ๒, อาคาร ๓๖, คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร ๔๘, คณะบริหารธุรกิจ อาคาร ๕๐ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาคาร ๕๑ จำนวน ๘ เคร

ตามที่ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ KONE ประจำอาคารคณะศิลปศาสตร์ อาคาร ๒, อาคาร ๓๖, คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร ๔๘, คณะบริหารธุรกิจ อาคาร ๕๐ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาคาร ๕๑ จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ KONE ประจำอาคารคณะศิลปศาสตร์ อาคาร ๒, อาคาร ๓๖, คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร ๔๘, คณะบริหารธุรกิจ อาคาร ๕๐ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาคาร ๕๑ จำนวน ๘ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๒,๑๑๖.๐๖ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศราคากลาง จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ KONE ประจำอาคารคณะศิลปศาสตร์ อาคาร ๒, อาคาร ๓๖, คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร ๔๘, คณะบริหารธุรกิจ อาคาร ๕๐ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาคาร ๕๑ จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศแผนจัดจ้างงานออกแบบปรับปรุงอาคาร 6/2 ชั้น 1
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๓ พื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ SIGMA ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>