งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๘๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๘๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๘๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๘๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ดีพริ้น โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๐๐.๐๐ บาท (หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเช่ารถตู้ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเช่ารถตู้ จำนวน ๒ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอนุชา โอรักศ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่  สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการจัดจ้างทำตรายาง  จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จัดจ้างทำตรายาง  จำนวน  ๒  รายการ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สารฐีโปรเฟสชั่นนอล เซอร์วิส  (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๕.๒๐ บาท (สามร้อยแปดสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ กองกลาง  กลุ่มงานยานพาหนะ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน ๑๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เทอร์โมคอนโทรลเซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓,๙๗๘.๐๗ บาท (สี่หมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคาร ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น ๓ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองกลาง กลุ่มงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ         จ้างล้างและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคาร ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น ๓ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างล้างและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคาร ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น ๓ จำนวน ๖ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เจ.เอส.เซอร์วิส แอนด์ เมนเทนแนนซ์ โดยเสนอราคา      เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๖,๙๐๒.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  เอ็น.ที.แอร์เซอร์วิส (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๑๒๔.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่      บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>