งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอิงเจท ลงแผ่นพีพีบอร์ด นิทรรศการ และอิงเจท ลงแผ่นพีพีบอร์ด นิทรรศการพระราชกรณียกิจ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่  สถาบันศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ  จ้างทำอิงเจท ลงแผ่นพีพีบอร์ด นิทรรศการ และอิงเจท ลงแผ่นพีพีบอร์ด นิทรรศการพระราชกรณียกิจ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำอิงเจท ลงแผ่นพีพีบอร์ด นิทรรศการ และอิงเจท ลงแผ่นพีพีบอร์ด นิทรรศการพระราชกรณียกิจ จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็น บี บี กรุ๊ป จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๘๒๘.๘๕ บาท (สามหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทแปดสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น      ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งนิทรรศการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สถาบันศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างตกแต่งนิทรรศการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างตกแต่งนิทรรศการ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธณาพัฒธ์ กันธะวงค์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๕๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายแบบพิมพ์เขียวงานจ้างปรับปรุงสำนักงานและห้องประชุมอาคาร ๕๐ ปี ชั้น ๒ และพื้นห้องเรียน ชั้น ๕, ๖ และ ๘ จำนวน ๖ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างถ่ายแบบพิมพ์เขียวงานจ้างปรับปรุงสำนักงานและห้องประชุมอาคาร ๕๐ ปี ชั้น ๒ และพื้นห้องเรียน ชั้น ๕, ๖ และ ๘ จำนวน ๖ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างถ่ายแบบพิมพ์เขียวงานจ้างปรับปรุงสำนักงานและห้องประชุมอาคาร ๕๐ ปี ชั้น ๒ และพื้นห้องเรียน ชั้น ๕, ๖ และ ๘ จำนวน ๖ ห้อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สวนพลูพิมพ์เขียว โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น     ๑๙,๖๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำร่ม จำนวน ๕๐๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ งานประชาสัมพันธ์และงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำร่ม จำนวน ๕๐๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำร่ม จำนวน ๕๐๐ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๒,๔๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีความประสงค์ที่จะทำการขายทอดตลาด  รถราชการ  ยี่ห้อ  HONDA ACCORD  สีขาว หมายเลขทะเบียน  ฆผ-2919  จำนวน  1  คัน  มีอายุการใช้งานมากกว่า  6  ปี  ราคากลางเริ่มต้นประมูลที่  400,000.00 บาท  (สี่แสนบาทถ้วน)

               ผู้สนใจจะเข้าร่วมประมูลราคาสามารถติดต่อสอบถามและรับรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ ชั้น  1  อาคาร  36  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เลขที่  2  ถนนนางลิ้นจี่  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 ระหว่างวันที่  23  พฤศจิกายน  2563  ถึงวันที่  4  ธันวาคม  2563  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0 2287  9600  ต่อ  7505  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ขนาดหน้ากว้าง ๓๖ นิ้ว ยี่ห้อ HP Desing Jet T๕๒๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๑-๐๓-๕๘/๘๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ขนาดหน้ากว้าง ๓๖ นิ้ว ยี่ห้อ HP Desing Jet T๕๒๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๑-๐๓-๕๘/๘๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
                ตามที่ กองกลาง งานอาคารสถานที่และงานยานพาหนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ได้มีโครงการ  จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ ขนาดหน้ากว้าง ๓๖ นิ้ว ยี่ห้อ HP Desing Jet T๕๒๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๑-๐๓-๕๘/๘๓ จำนวน ๑ เครื่อง
 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ ขนาดหน้ากว้าง ๓๖ นิ้ว ยี่ห้อ HP Desing Jet T๕๒๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๑-๐๓-๕๘/๘๓ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พล็อต ปริ้นท์ สมาร์ทไพรส์ เซอร์วิส จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๕๔๐.๙๖ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคาร จำนวน ๔๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หมวดหมู่รอง