งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ ป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๕,๘๓๘.๗๐ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์รถประจำตำแหน่งอธิการบดี จำนวน ๑ คัน

ระกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ประจำตำแหน่งอธิการบดี จำนวน ๑ คัน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑.๖๗๖,๐๐๐-บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วนโดยวิธีคัดเลือก จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่  ศูนย์ประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้าง        ทำป้ายไวนิลพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 จ้างทำป้ายไวนิลพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จำนวน ๑ ผืน ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ร้าน Seed Design  (ขายส่ง , ขายปลีก , ให้บริการ)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุงานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๕๐ ปี ชั้น ๒ ถึงชั้น ๕

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๕๐ ปี ชั้น ๒ ถึง ชั้น ๕ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๙๘,๐๑๘.๕๓ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันสิบแปดบาทห้าสิบสามสตางค์) โดยนำร่างประกาศประกวดราคาจ้าง ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ให้แก่สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ ๒ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๐- ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

Attachments:
FileDescription
Download this file (2561 11 19 ราคา 50 ช้ัน 2-5 ญ ส่งพัสดุ.xls)2561 11 19 ราคา 50 ช้ัน 2-5 ญ ส่งพัสดุ.xls 
Download this file (scan320.pdf)scan320.pdf 
Download this file (scan321.pdf)scan321.pdf 
Download this file (scan322.pdf)scan322.pdf 
Download this file (scan323.pdf)scan323.pdf 
Download this file (scan324.pdf)scan324.pdf 
Download this file (scan325.pdf)scan325.pdf 
Download this file (scan326.pdf)scan326.pdf 
Download this file (scan327.pdf)scan327.pdf 
Download this file (scan328.pdf)scan328.pdf 
Download this file (scan329.pdf)scan329.pdf 
Download this file (scan330.pdf)scan330.pdf 
Download this file (scan331.pdf)scan331.pdf 
Download this file (scan332.pdf)scan332.pdf 
Download this file (scan333.pdf)scan333.pdf 
Download this file (scan334.pdf)scan334.pdf 
Download this file (scan335.pdf)scan335.pdf 
Download this file (scan336.pdf)scan336.pdf 
Download this file (scan337.pdf)scan337.pdf 
Download this file (scan338.pdf)scan338.pdf 
Download this file (scan339.pdf)scan339.pdf 
Download this file (scan340.pdf)scan340.pdf 
Download this file (scan341.pdf)scan341.pdf 
Download this file (scan342.pdf)scan342.pdf 
Download this file (scan343.pdf)scan343.pdf 
Download this file (scan344.pdf)scan344.pdf 
Download this file (scan345.pdf)scan345.pdf 
Download this file (scan346.pdf)scan346.pdf 
Download this file (scan347.pdf)scan347.pdf 
Download this file (scan348.pdf)scan348.pdf 
Download this file (scan349.pdf)scan349.pdf 
Download this file (scan350.pdf)scan350.pdf 
Download this file (scan351.pdf)scan351.pdf 
Download this file (scan352.pdf)scan352.pdf 
Download this file (scan353.pdf)scan353.pdf 
Download this file (scan354.pdf)scan354.pdf 
Download this file (scan355.pdf)scan355.pdf 
Download this file (scan356.pdf)scan356.pdf 
Download this file (scan357.pdf)scan357.pdf 
Download this file (scan358.pdf)scan358.pdf 
Download this file (scan359.pdf)scan359.pdf 
Download this file (scan360.pdf)scan360.pdf 
Download this file (scan361.pdf)scan361.pdf 
Download this file (scan362.pdf)scan362.pdf 
Download this file (scan363.pdf)scan363.pdf 
Download this file (scan364.pdf)scan364.pdf 
Download this file (scan365.pdf)scan365.pdf 
Download this file (scan366.pdf)scan366.pdf 
Download this file (scan367.pdf)scan367.pdf 
Download this file (scan368.pdf)scan368.pdf 
Download this file (scan369.pdf)scan369.pdf 
Download this file (scan370.pdf)scan370.pdf 
Download this file (scan371.pdf)scan371.pdf 
Download this file (scan372.pdf)scan372.pdf 
Download this file (scan373.pdf)scan373.pdf 
Download this file (scan374.pdf)scan374.pdf 
Download this file (scan375.pdf)scan375.pdf 
Download this file (scan376.pdf)scan376.pdf 
Download this file (scan377.pdf)scan377.pdf 
Download this file (scan378.pdf)scan378.pdf 
Download this file (scan379.pdf)scan379.pdf 
Download this file (scan380.pdf)scan380.pdf 
Download this file (scan381.pdf)scan381.pdf 
Download this file (scan382.pdf)scan382.pdf 
Download this file (scan383.pdf)scan383.pdf 
Download this file (scan384.pdf)scan384.pdf 
Download this file (scan385.pdf)scan385.pdf 
Download this file (scan386.pdf)scan386.pdf 
Download this file (scan387.pdf)scan387.pdf 
Download this file (scan388.pdf)scan388.pdf 
Download this file (scan389.pdf)scan389.pdf 
Download this file (scan390.pdf)scan390.pdf 
Download this file (scan391.pdf)scan391.pdf 
Download this file (scan392.pdf)scan392.pdf 
Download this file (scan393.pdf)scan393.pdf 
Download this file (scan394.pdf)scan394.pdf 
Download this file (scan395.pdf)scan395.pdf 
Download this file (scan396.pdf)scan396.pdf 
Download this file (scan397.pdf)scan397.pdf 
Download this file (scan398.pdf)scan398.pdf 
Download this file (scan399.pdf)scan399.pdf 
Download this file (scan400.pdf)scan400.pdf 
Download this file (scan401.pdf)scan401.pdf 
Download this file (scan402.pdf)scan402.pdf 
Download this file (scan403.pdf)scan403.pdf 
Download this file (scan404.pdf)scan404.pdf 
Download this file (scan405.pdf)scan405.pdf 
Download this file (scan406.pdf)scan406.pdf 
Download this file (scan407.pdf)scan407.pdf 
Download this file (scan408.pdf)scan408.pdf 
Download this file (scan409.pdf)scan409.pdf 
Download this file (scan410.pdf)scan410.pdf 
Download this file (scan411.pdf)scan411.pdf 
Download this file (scan412.pdf)scan412.pdf 
Download this file (scan413.pdf)scan413.pdf 
Download this file (scan414.pdf)scan414.pdf 
Download this file (scan415.pdf)scan415.pdf 
Download this file (scan416.pdf)scan416.pdf 
Download this file (scan417.pdf)scan417.pdf 
Download this file (scan418.pdf)scan418.pdf 
Download this file (scan419.pdf)scan419.pdf 
Download this file (scan420.pdf)scan420.pdf 
Download this file (scan421.pdf)scan421.pdf 
Download this file (scan422.pdf)scan422.pdf 
Download this file (scan423.pdf)scan423.pdf 
Download this file (scan424.pdf)scan424.pdf 
Download this file (งวดงานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 50 ปี ชั้น 2 ถึง 5.pdf)งวดงานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 50 ปี ชั้น 2 ถึง 5.pdf 
Download this file (บก.01 ห้องน้ำอาคาร 50 ปี ช้ัน 2-5 ญ.pdf)บก.01 ห้องน้ำอาคาร 50 ปี ช้ัน 2-5 ญ.pdf 
Download this file (ประกาศร่างปรับปรุุงห้องน้ำอาคาร 50 ปี ชั้น 2 ถึง 5.pdf)ประกาศร่างปรับปรุุงห้องน้ำอาคาร 50 ปี ชั้น 2 ถึง 5.pdf 
Download this file (ราคากลางปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 50 ปี ขั้น 2 ถึง 5.pdf)ราคากลางปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 50 ปี ขั้น 2 ถึง 5.pdf 
Download this file (รายการมาตรฐานการก่อสร้าง  ฉบับ พ.ศ.2561.pdf)รายการมาตรฐานการก่อสร้าง ฉบับ พ.ศ.2561.pdf 
Download this file (ร่างเอกสารประกวดราคาปรับปรุงห้องน้ำ 50 ปี ชั้น 2 ถึงชั้น 5.pdf)ร่างเอกสารประกวดราคาปรับปรุงห้องน้ำ 50 ปี ชั้น 2 ถึงชั้น 5.pdf 
Download this file (แบบฟอร์มหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมทำงาน.pdf)แบบฟอร์มหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมทำงาน.pdf 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านที.อาร์.พี.ซัพพลาย (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๙๘๕.๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๗๔๑.๐๐ บาท (หกพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำจุลสารภายในเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯ จำนวน ๑ ระบบ
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบล็อกแก้วใส อาคาร ๗ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย ชั้น ๑ ตึกสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>