งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ    ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๑๙๘.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบงานปรับปรุงอาคาร ๗ ชั้น ๑,๒ พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบงานปรับปรุงอาคาร ๗ ชั้น ๑,๒ พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง จ้างออกแบบงานปรับปรุงอาคาร ๗ ชั้น ๑,๒ พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และเอกสารจ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น
               จ้างออกแบบปรับปรุงงานปรับปรุงอาคาร ๗ ชั้น ๑,๒ พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สุรพัฒน์ อาร์คิเทค จำกัด (ให้บริการ) 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๐๐.๐๐ บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วย 
รายการที่ ๑ ตู้เย็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๕ คิวบิกฟุต จำนวน ๙ เครื่อง  เงิน ๕๖,๗๒๐.๗๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) รายการที่ ๒ โทรทัศน์  แอล อี ดี (LED) แบบ SMART TV ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๙ เครื่อง  เงิน ๖๘,๓๗๓.๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)  รายการที่ ๓ เตาอบไมโครเวฟ จำนวน ๒ เตา เงิน ๖,๐๕๖.๒๐ บาท (หกพันห้าสิบหกบาทยี่สิบสตางค์)  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ณัฐเจริญ อินเตอร์เทรด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๑,๑๔๙.๙๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดพื้นลิฟท์ จำนวน ๒๔๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ งานประชาสัมพันธ์และงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดพื้นลิฟท์ จำนวน ๒๔๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดพื้นลิฟท์ จำนวน ๒๔๐ ชิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  บริษัท เอดิส ๒๔๗ จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๐๗๒.๘๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน                ทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้      จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
   

 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องระเหยไอก๊าซ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่จัดแสดงพิพิธภัณฑ์จักรเย็บผ้าอาคาร ๙ ชั้น ๒ (พื้นที่พระนครใต้)
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโรงอาหาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ชั้น ๑ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๖๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกวดราคาจ้างทำและติดตั้งสติ๊กเกอร์อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่รอง