งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิตความแม่นยำสูงและระบบสาธารณูปโภค จำนวน ๑ งาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิตความแม่นยำสูงและระบบสาธารณูปโภค จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๐,๐๕๘.๑๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าสิบแปดบาทสิบสตางค์) โดยนำร่างประกาศประกวดราคาจ้าง ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เผยแพร่ให้แก่สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ ๒ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน -  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 

ประกาศราคากลางจ้างซ่อมหลังคารั่วซึม อาคาร 7 พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ

ประกาศราคากลางจ้างซ่อมหลังคารั่วซึม อาคาร 7 พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ  จำนวน 1 งาน  เป็นเงิน  188,320.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศราคากลางจ้างและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคาร ๘๐ พรรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น ๓

ประกาศราคากลางจ้างและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคาร ๘๐ พรรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น ๓ จำนวน ๖ เครื่อง  เป็นเงิน ๑๒๖,๙๐๒.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม  จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม  จำนวน  ๑  รายการ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ นพพรพริ้นติ้ง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็น บี บี กรุ๊ป จำกัด (ผู้ผลิต)    โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง            ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเหรียญรางวัลเหรียญพร้อมสาย จำนวน ๑๔๔ เหรียญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำเหรียญรางวัลเหรียญพร้อมสาย จำนวน ๑๔๔ เหรียญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำเหรียญรางวัลเหรียญพร้อมสาย จำนวน ๑๔๔ เหรียญ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองไทยถ้วยรางวัล (1992) (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน                          ทั้งสิ้น ๑๐,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน        และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถบัส จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศหอพักนักศึกษา จำนวน ๕๙ เครื่อง                     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวงดนตรีแสดงสดสำหรับการลีลาศเพื่อสุขภาพ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>