งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๔๖ อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๔๖ อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๔๖ อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น
               จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๔๖ หลัง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัทรักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี อินเตอร์การ์ด จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างระบายท่อน้ำทิ้งอุดตันห้องอาบน้ำ ห้องสุขา และชักโครก จำนวน ๑๐ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างระบายท่อน้ำทิ้งอุดตันห้องอาบน้ำ ห้องสุขา และชักโครก จำนวน ๑๐ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างระบายท่อน้ำทิ้งอุดตันห้องอาบน้ำ ห้องสุขา และชักโครก จำนวน ๑๐ ห้อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ.กรุงเทพสหการ (ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๒๘๕.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กล้องดิจิตอล จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กล้องดิจิตอล จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์กล้องดิจิตอล จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               กล้องถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน ๑ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐากร วัสดุก่อสร้าง (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๘๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   

ประกาศแผนจัดจ้างผู้ให้บริการงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนันทนาการ

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนันทนาการ  จำนวน  1  หลัง  วงเงินงบประมาณค่าจ้าง  12,684,444.80  บาท  ตามรายละเอียดที่แนบ

ประกาศราคากลาง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษา จำนวน ๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษา จำนวน ๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษา จำนวน ๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษา จำนวน ๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษา จำนวน ๒ คน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทรักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี.อินเตอร์การ์ด จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>