งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดแข่งขันกีฬา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดแข่งขันกีฬา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำชุดแข่งขันกีฬา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำชุดแข่งขันกีฬา จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กีล่า สปอร์ต จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่   ๒๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ปกประชุมสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๕๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างพิมพ์ปกประชุมสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๕๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างพิมพ์ปกประชุมสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๕๐๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วี-ไวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๘๕.๐๐ บาท (ห้าพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมารถบัส จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจ้างเหมารถบัส จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 270,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัส จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมารถบัส จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมารถบัส จำนวน ๓ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สิริขวัญบารมี (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศราคากลางจัดจ้างทำชุดแข่งขันกีฬา

ประกาศราคากลางจัดจ้างทำชุดแข่งขันกีฬา  จำนวน ๑ รายการ  เป็นเงิน ๒๓๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศราคากลางจัดจ้างทำชุดวอร์มสำหรับนักกีฬา

ประกาศราคากลางจัดจ้างทำชุดวอร์มสำหรับนักกีฬา  จำนวน ๑ รายการ  เป็นเงิน ๒๓๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร ๑๑ ฯลฯ
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>