งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ กองกลาง  กองนโยบายและแผน กองคลัง และศูนย์ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์จำนวน ๖ รายการ จำนวน ๖ รายการ ประกอบด้วย  
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒  จำนวน ๑๒ เครื่อง /เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก inkjet  จำนวน ๒ เครื่อง /เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet Printer สำหรับกระดาษ A๓  จำนวน ๔ เครื่อง /เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒  จำนวน ๑ เครื่อง /เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง /เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix แบบแคร่สั้น จำนวน ๒ เครื่อง  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๙๖๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องบันทึกเสียง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องบันทึกเสียง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องบันทึกเสียง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เครื่องบันทึกเสียง จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๕๓.๓๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยห้าสิบสามบาทสามสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โครงการจัดตั้งสำนักงานบริหารสินทรัพย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ผืน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ผืน ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ร้าน Seed Design  (ขายส่ง , ขายปลีก , ให้บริการ)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่  หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บจก. โกลด์แมร์ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๒๙๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ มัลติฟังชั่น สำนักงานสำหรับงานบริหาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์หอพักนักศึกษา จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>