งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอิงค์เจ็ทชื่องาน และจ้างเหมาทำฉากป้ายอิงค์เจ็ทต้อนรับพร้อมโครงไม้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอิงค์เจ็ทชื่องาน และจ้างเหมาทำฉากป้ายอิงค์เจ็ทต้อนรับพร้อมโครงไม้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำป้ายอิงค์เจ็ทชื่องาน และจ้างเหมาทำฉากป้ายอิงค์เจ็ทต้อนรับพร้อมโครงไม้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำป้ายอิงค์เจ็ทชื่องาน และจ้างเหมาทำฉากป้ายอิงค์เจ็ทต้อนรับพร้อมโครงไม้ จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน Seed Design โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๘๒๙.๕๒ บาท (สองหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทห้าสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแสดงดนตรีไทย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแสดงดนตรีไทย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างแสดงดนตรีไทย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างแสดงดนตรีไทย จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธนบรรณ ประมวลพัฒน์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถบัสปรับอากาศพร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเช่ารถบัสปรับอากาศพร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเช่ารถบัสปรับอากาศพร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายรัฒตพล เชยกลิ่น (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดชุดบวงสรวงเซ่นไหว้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดชุดบวงสรวงเซ่นไหว้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมาจัดชุดบวงสรวงเซ่นไหว้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมาจัดชุดบวงสรวงเซ่นไหว้ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวดวงใจ โพธิ์มณี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีเอ็มเอ็น ซัพพลาย จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๐๙๙.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำถุงผ้า จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่  ศูนย์ประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำถุงผ้า จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำถุงผ้า จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไทย แบก ออลล์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๘,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงลานจอดรถจักรยานยนต์ ด้านหลังอาคาร ๒๓ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกระจกเงาภายในลิฟต์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ส่วนหน้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานักแสดงรีวิวประกอบเพลงไทยลูกทุ่ง จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>