งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่  สำนักงานสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๔๐๘.๖๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดบาทหกสิบสตางค์)    รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 63 ถึงเดือน ธ.ค. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 63 ถึงเดือน ธ.ค. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไตรมาสที่ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นที่ลานจอดรถจักรยานยนต์ บริเวณรั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัย หลังอาคาร ๒๒, ๒๓ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมพื้นที่ลานจอดรถจักรยานยนต์ บริเวณรั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัย หลังอาคาร ๒๒, ๒๓ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมแซมพื้นที่ลานจอดรถจักรยานยนต์ บริเวณรั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัย หลังอาคาร ๒๒, ๒๓ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วรรณกิจไพศาล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๘,๗๐๒.๔๒ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสองบาทสี่สิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา งานสุขภาพและอนามัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐,๑๐๙.๘๓ บาท (แปดหมื่นหนึ่งร้อยเก้าบาทแปดสิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุงานปรับปรุงอาคาร ๓๗ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหนคร จำนวน 1 รายการ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ๓๗ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๒๙๓,๗๑๓.๖๕ บาท (สิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบสามบาทหกสิบห้าสตางค์) โดยนำร่างประกาศประกวดราคาจ้างร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคุณลักษณะของพัสดุเผยแพร่ให้แก่สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ ๒ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ

Attachments:
FileDescription
Download this file (BOQ ปป. อาคาร 37 (22-01-64).pdf)BOQ ปป. อาคาร 37 (22-01-64).pdf 
Download this file (การแบ่งงวดงานและงวดเงิน.pdf)การแบ่งงวดงานและงวดเงิน.pdf 
Download this file (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (บก.01).pdf)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (บก.01).pdf 
Download this file (รายการประกอบ ปป อาคาร 37.pdf)รายการประกอบ ปป อาคาร 37.pdf 
Download this file (รายการมาตรฐานการก่อสร้าง ฉบับ พ.ศ.2564.pdf)รายการมาตรฐานการก่อสร้าง ฉบับ พ.ศ.2564.pdf 
Download this file (ร่างขอบเขตงาน TOR.pdf)ร่างขอบเขตงาน TOR.pdf 
Download this file (ร่างประกาศอาคาร 37.pdf)ร่างประกาศอาคาร 37.pdf 
Download this file (ร่างเอกสารประกวดราคาอาคาร 37.pdf)ร่างเอกสารประกวดราคาอาคาร 37.pdf 
Download this file (แบบปรับปรุงชุดที่ 1  (แผ่นที่ 0 - 6).pdf)แบบปรับปรุงชุดที่ 1 (แผ่นที่ 0 - 6).pdf 
Download this file (แบบปรับปรุงชุดที่ 2  (แผ่นที่ 7 - 16).pdf)แบบปรับปรุงชุดที่ 2 (แผ่นที่ 7 - 16).pdf 
Download this file (แบบปรับปรุงชุดที่ 3  (แผ่นที่ 17 - 29).pdf)แบบปรับปรุงชุดที่ 3 (แผ่นที่ 17 - 29).pdf 
Download this file (แบบปรับปรุงชุดที่ 4  (แผ่นที่ 30 - 43).pdf)แบบปรับปรุงชุดที่ 4 (แผ่นที่ 30 - 43).pdf 
Download this file (แบบปรับปรุงชุดที่ 5 (แผ่นที่ 44 - 55).pdf)แบบปรับปรุงชุดที่ 5 (แผ่นที่ 44 - 55).pdf 
Download this file (แบบปรับปรุงชุดที่ 6  (แผ่นที่ 56 - 65).pdf)แบบปรับปรุงชุดที่ 6 (แผ่นที่ 56 - 65).pdf 
Download this file (แบบปรับปรุงชุดที่ 7  (แผ่นที่ 66 - 75).pdf)แบบปรับปรุงชุดที่ 7 (แผ่นที่ 66 - 75).pdf 
Download this file (แบบปรับปรุงชุดที่ 8  (แผ่นที่ 76 - 89).pdf)แบบปรับปรุงชุดที่ 8 (แผ่นที่ 76 - 89).pdf 
Download this file (แบบปรับปรุงชุดที่ 9  (แผ่นที่ 90 - 102).pdf)แบบปรับปรุงชุดที่ 9 (แผ่นที่ 90 - 102).pdf 
Download this file (แบบปรับปรุงชุดที่ 10 (แผ่นที่ 103 - 116).pdf)แบบปรับปรุงชุดที่ 10 (แผ่นที่ 103 - 116).pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ สำนักนิติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ส. พันแสน จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๗๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเสื้อเชิ้ต และเสื้อโปโล สำหรับพนักงานสายสนับสนุน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ในวันครบรอบวันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ทั้ง ๓ พื้นที่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่รอง