งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่านหอพักนักศึกษา จำนวน ๑๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่านหอพักนักศึกษา จำนวน ๑๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่านหอพักนักศึกษา จำนวน ๑๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์ผ้าม่านหอพักนักศึกษา จำนวน ๑๔๐ ชุด  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๘,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ในพิธีเปิด-ปิด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ในพิธีเปิด-ปิด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ในพิธีเปิด-ปิด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ในพิธีเปิด-ปิด จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนที สว่างโลก โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างจัดพิมพ์ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างจัดพิมพ์ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ Seed Desing โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายประยุทธิ์ นิภา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่  กองกลาง  กลุ่มงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระยาไกรอินเตอร์เทรด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๗๙๙.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าห้องประชุม จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าห้องประชุม จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเช่าห้องประชุม จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเช่าห้องประชุม จำนวน ๑ ห้อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>