งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ / อุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๖,๕๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ / อุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๖,๕๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้รับอนุมัติให้ฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานพัสดุ) ดำเนินการจัดทำโครงการถวายจุลกฐินในจังหวัดอุทัยธานีสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย – ลาว ให้ดำเนินการซื้อวัสดุ / อุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๒๖,๕๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น               

                    ค่าวัสดุ / อุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางกัญญา เพ็งอุ่น โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๕๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเหมารถตู้ จำนวน ๓ คัน จำนวน ๓ วัน ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๑,๕๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเหมารถตู้ จำนวน ๓ คัน จำนวน ๓ วัน ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๑,๕๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้รับอนุมัติให้ฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานพัสดุ) ดำเนินการจัดทำโครงการถวายจุลกฐินในจังหวัดอุทัยธานีสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย – ลาว ให้ดำเนินการเช่าเหมารถตู้ จำนวน ๓ คัน จำนวน ๓ วัน เป็นเงิน ๓๑,๕๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น               

                    ค่าเช่าเหมารถตู้ จำนวน ๓ คัน จำนวน ๓ วัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายภูดิศ ตุ่มพงษ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๕๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๕ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๕ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบที่จัดสรรไว้ส่วนกลาง เป็นเงิน ๒๙๙,๙๙๕.๙๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทเก่้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๕ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบที่จัดสรรไว้ส่วนกลาง เป็นเงิน ๒๙๙,๙๙๕.๙๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทเก่้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสิ้นเปลืองประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๙๙๕.๙๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบที่จัดสรรไว้ส่วนกลาง เป็นเงิน ๒๒,๘๓๓.๘๐ บาท (สองหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบสามบาทแปดสิบสตางค์) โดยวิ

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบที่จัดสรรไว้ส่วนกลาง เป็นเงิน ๒๒,๘๓๓.๘๐ บาท (สองหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบสามบาทแปดสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบที่จัดสรรไว้ส่วนกลาง เป็นเงิน ๒๒,๘๓๓.๘๐ บาท (สองหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบสามบาทแปดสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.ที.เครื่องมือวิทย์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๘๓๓.๘๐ บาท (สองหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบสามบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทสารเคมี จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทสารเคมี จำนวน ๕ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบที่จัดสรรไว้ส่วนกลาง เป็นเงิน ๑๑,๒๐๒.๙๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสองบาทเก้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทสารเคมี จำนวน ๕ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบที่จัดสรรไว้ส่วนกลาง เป็นเงิน ๑๑,๒๐๒.๙๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสองบาทเก้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสิ้นเปลืองประเภทสารเคมี จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุเมธ แล็บเทสต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๒๐๒.๙๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสองบาทเก้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็เงิน ๓๘,๐๙๒.- บาท (สามหมื่นแปดพันเก้าสิบส

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบที่ได้รับการจัดสรรไว้ส่วนกลาง เป๋็นเงิน ๓๘,๐๙๒.- บาท (สามหมื่นแปดพันเก้าสิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบที่ได้รับการจัดสรรไว้ส่วนกลาง เป๋็นเงิน ๓๘,๐๙๒.- บาท (สามหมื่นแปดพันเก้าสิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสิ้นเปลืองประเภทกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๐๙๒.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันเก้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ
  2. ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ X-Stand จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินงบรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ) เป็นเงิน ๒,๙๑๐.- บาท (สองพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน
  3. ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒๔ รายการ ด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ เป็นเงิน ๘๔,๙๑๐.- บาท (แปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะ
  4. ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้่างทำเอกสารประชาสัมพันธ์และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินงบรายได้ (งบสำรองเพื่อการบริหาร) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๙,๒๐๐.- บาท (ห้าหมื่นเก้
  5. ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒๗ รายการ ด้วยเงินงบรายได้ (งบสำรองเพื่อการบริหาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๓๕,๑๔๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่ส