งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 14,188.20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๔,๑๘๘.๒๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทยี่สิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๔,๑๘๘.๒๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทยี่สิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุเมธ แล็บเทสต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๑๘๘.๒๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 6,184.60 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสุสิ้นเปลืองจำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๖,๑๘๔.๖๐ บาท (หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองจำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๖,๑๘๔.๖๐ บาท (หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ แอท ออล (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๑๘๔.๖๐ บาท (หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้แสดงแบบมืออาชีพ จำนวน ๑ รายการ โครงการการจัดแสดงผลงานและการประกวดงานการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้แสดงแบบมืออาชีพ จำนวน ๑ รายการ โครงการการจัดแสดงผลงานและการประกวดงานการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างผู้แสดงแบบมืออาชีพ จำนวน ๑ รายการ โครงการการจัดแสดงผลงานและการประกวดงานการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมาผู้แสดงแบบมืออาชีพ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวเลิศลักษณ์ ภูษณวิทย์ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถขนวัสดุและอุปกรณ์สำหรับนิทรรศการไป-กลับเที่ยว สำหรับใช้ในโครงการการประกวดจัดแสดงผลงานและการประกวดงานการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔,๐๐๐.- บาท (สี่พันบาทถ้วน) โดยวิธีเ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมารถขนวัสดุและอุปกรณ์สำหรับนิทรรศการไป-กลับเที่ยว สำหรับใช้ในโครงการการประกวดจัดแสดงผลงานและการประกวดงานการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔,๐๐๐.- บาท

(สี่พันบาทถ้วน)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

---------------------------------------------------

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมารถขนวัสดุและอุปกรณ์สำหรับนิทรรศการไป-กลับเที่ยว สำหรับใช้ในโครงการการประกวดจัดแสดงผลงานและการประกวดงานการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่นคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔,๐๐๐.- บาท (สี่พันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น               

                    จ้างเหมารถขนวัสดุและอุปกรณ์สำหรับนิทรรศการไป-กลับเที่ยว จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับ  การคัดเลือก ได้แก่ นายวีรพรรณ  เสาศิริ  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐๐.- บาท(สี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 26,530.64 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
               ตามที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๖ รายการ ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๖,๕๓๐.๖๕ บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบบาทหกสิบห้าสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุอุปกรณ์สำหรับสิ่งทอ  จำนวน ๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คอสโม โปรเกรส (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๕๓๐.๖๕ บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบบาทหกสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
   

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายรางวัล จำนวน ๑ รายการ สำหรับใช้ในโครงการ การประกวดจัดแสดงผลงานและการประกวดงานการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒,๓๕๐.- บาท (สองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาทำป้ายรางวัล  จำนวน ๑  รายการ สำหรับใช้ในโครงการ

การประกวดจัดแสดงผลงานและการประกวดงานการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒,๓๕๐.- บาท (สองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

---------------------------------------------------

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างเหมาทำป้ายรางวัล สำหรับใช้ในโครงการการประกวดจัดแสดงผลงานและการประกวดงานการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒,๓๕๐.- บาท (สองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น               

จ้างเหมาทำป้ายรางวัล จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเอกชัย วรคุโณปการ   

โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๕๐.- บาท (สองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น   ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ backdrop บัตรเชิญ และ look book จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๗๑,๖๙๐.- บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแต่งหน้าทำผม โครงการการจัดแสดงผลงานและการประกวดผลงานการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน๔๕,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแสง สี เสียง สำหรับใช้ในงานโครงการการจัดแสดงผลงานและผลการประกวดผลงานการออกแบบสิ่งทและแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ่้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว สำหรับในโครงการการจัดแสดงผลงานและการประกวดผลงานการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำผลงานวิจัยเผยแพร่ สำหรับโครงการวิจัยแนวโน้มสีและวัสดุสากลฤดูกาล Auturmn Winter 2019/20 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 31,030 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>