งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการย้อม/สารเคมีช่วยติด จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการย้อม/สารเคมีช่วยติด จำนวน ๗ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๐,๘๑๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำหรับการย้อม/สารเคมีช่วยติด จำนวน ๗ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๐,๘๑๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสำหรับย้อม/สารเคมีช่วยติด/วัสดุสำหรับการมัดลายผ้า จำนวน ๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสถิต ภูผา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๘๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยสิบบาทถ้วน)

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประเภทผ้า จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๑,๕๕๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประเภทผ้า จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๑,๕๕๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุประเภทผ้า จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๑,๕๕๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุประเภทผ้า จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางลัดดา ภูฆัง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๕๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสากรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๘,๖๐๐.๖๖ บาท (แปดพันหกร้อยหกสิบหกสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสากรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นเงิน ๘,๖๐๐.๖๖ บาท (แปดพันหกร้อยหกสิบหกสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ) เป็นเงิน ๘,๖๐๐.๖๖ บาท (แปดพันหกร้อยหกสิบหกสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๖๐๐.๖๖ บาท (แปดพันหกร้อยบาทหกสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง  จำนวน ๑  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น               

          วัสดุสิ้นเปลือง  จำนวน ๑  รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด     โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๙๐.๖๕ บาท (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทหกสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ / อุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 20,800 บาท (สองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ / อุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ

ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้รับอนุมัติให้ฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานพัสดุ) ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมการพิมพ์ผ้าด้วยเทคนิคต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ด้อยโอกาส ให้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ / อุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 20,800 บาท (สองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น               

วัสดุ / อุปกรณ์  จำนวน 3 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวณัฏฐ์กฤตา บัวคล้ายรัตนชัย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 20,800 บาท (สองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน จำนวน 3 วัน ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน จำนวน 3 วัน

ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้รับอนุมัติให้ฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานพัสดุ) ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมการพิมพ์ผ้าด้วยเทคนิคต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ด้อยโอกาส ให้ดำเนินการจ้างเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน จำนวน 3 วัน เป็นเงิน 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น               

ค่าจ้างเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน จำนวน 3 วัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสิธร ประทุมทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๗,๗๔๐.- บาท
  2. ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๑ คัน ๓ วัน ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๙,๑๔๙.๖๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศ มทร.กรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓(งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ) เป็นเงิน ๘๒,๕๖๑.๒๐ บาท (แปดหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบ
  5. ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๘,๖๑๓.๕๐ บาท (แปดพัน หกร้อยสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง