งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ครุภัณฑ์เครื่องทดสอบการยืดขยายของผ้า จำนวน ๑ เครื่อง

                     คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีความประสงค์ประกาศสอบรายการครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบการยืดขยายของผ้า จำนวน ๑ เครื่อง  กำหนดการยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๒๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในเวลาราชาการ ช่วงเช้าเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. และช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๖  และกำหนดการเปิดซองวันที่ ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๕๗

                    ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คุณกัลยา  เฉลิมวัฒนชัย  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๘-๙๖๐๐ ต่อ ๑๒๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

                    เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอรับเอกสารสอบราคา ประกอบด้วย

                    ๑.  ทะเบียนการค้า

                    ๒.  หนังสือรับรอง (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรจำนวน ๑๓ หลัก)

                    ๓.  ก.พ. ๒๐

                    ๔.  หนังสือมอบอำนาจ(กรณีที่เจ้าของไม่สามารถมาเองพร้อมติดอาการสแตมป์ จำนวน ๕ บาท ๑ ดวง)

                    ๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท และผู้รับมอบอำนาจ 

                    ๖.  เอกสารการลงทะเบียนในระบบ e-GP (ถ้ามี)

   หมายเหตุ เอกสารทุกแผ่นต้องลงสำเนาถูกต้อง

ครุภัณฑ์เครื่องสางใยแบบมือหมุน

                    คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีความประสงค์ประกาศสอบรายการครุภัณฑ์ เครื่องสางใยแบบมือหมุน จำนวน ๕ ชุด  กำหนดการยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๒๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในเวลาราชาการ ช่วงเช้าเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. และช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๖  และกำหนดการเปิดซองวันที่ ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๕๗

                    ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คุณกัลยา  เฉลิมวัฒนชัย  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๘-๙๖๐๐ ต่อ ๑๒๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

                    เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอรับเอกสารสอบราคา ประกอบด้วย

                    ๑.  ทะเบียนการค้า

                    ๒.  หนังสือรับรอง (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรจำนวน ๑๓ หลัก)

                    ๓.  ก.พ. ๒๐

                    ๔.  หนังสือมอบอำนาจ(กรณีที่เจ้าของไม่สามารถมาเองพร้อมติดอาการสแตมป์ จำนวน ๕ บาท ๑ ดวง)

                    ๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท และผู้รับมอบอำนาจ 

                    ๖.  เอกสารการลงทะเบียนในระบบ e-GP (ถ้ามี)

   หมายเหตุ เอกสารทุกแผ่นต้องลงสำเนาถูกต้อง

ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๕ เครื่อง

            กำหนดการยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ทื คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรงเทพ (อาคาร ๕๑ ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๒) วันที่ ๒๒ ตุลาคม ถึง ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐น. ติดต่อ คุณกัลยา  เฉลิมวัฒนชัย

ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๔ เครื่อง

             กำหนดการยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ถึง วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   ช่วงเช้าเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๐๖.๓๐ น. 

             ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๒ ระหว่างวันทัี่ ๒๒ ตุลาคม ถึง ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๐๖.๓๐ น. ติดต่อคุณกัลยา  เฉลิมวัฒนชัย

ครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์แบบ Reverse Osmosis จำนวน 1 ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๗  ถึง วันที่ ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ในเวลาราชการ ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ในวันและเวลาราชการ กำหนด     เปิดซองส่วนที่ ๑ เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่  ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒    ใบเสนอราคาในวันที่  ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  ราชมงคลกรุงเทพ  เป็นต้นไป

                        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี          ราชมงคลกรุงเทพ  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๑๒๕๔  ระหว่างวันที่ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗  ถึง วันที่  พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ ติดต่อคุณกัลยา  เฉลิมวัฒนชัย ห้อง ๔๐๒

ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีความประสงค์สอบราคาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ ๒ จำนวน ๔ เครื่อง กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลันเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๒  เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๑๒๕๔ คุณกัลยา  เฉลิมวัฒนชัย  ระหว่างวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารสำหรับผู้ที่ขอยื่นซองสอบราคา ประกอบด้วย

๑. หนังสือมอบอำนาจ(กรณีที่ไม่มาด้วยตนเอง)

๒. หนังสือรับรอง

๓. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และ ภพ.๒๐

๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้มอบ/ผู้รับมอบ) ที่มายื่นแบบ

๕. สำเนาหน้า book bank

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>