งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเช่าเหมารถยนต์ สำหรับใช้ในโครงการผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเช่าเหมารถยนต์ สำหรับใช้ในโครงการผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ จ้างจัดจ้างเช่าเหมารถยนต์ สำหรับใช้ในโครงการผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เช่าเหมารถยนต์(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายณัฐพล บำเรอ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้สำหรับโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ “คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ” จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒,๗๐๐.- บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้สำหรับโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว

มทร.กรุงเทพ “คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ” จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒,๗๐๐.- บาท

(สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้สำหรับโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ “คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ” จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒,๗๐๐.- บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น               

                   วัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายทศพล มามาก โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๐๐.- บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับใช้ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับใช้ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับใช้ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการจัดกิจกรรมในโครงการ(๔๑.๑๑.๖๑.๐๔ ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คอสโม โปรเกรส (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติจัดจ่้างทำ Backdrop สำหรับใช้ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร. กรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๑,๑๒๘ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ่้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติจัดจ่้างทำ Backdrop สำหรับใช้ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร. กรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๑,๑๒๘ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ่้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ จ้างขออนุมัติจัดจ่้างทำ Backdrop สำหรับใช้ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร. กรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๑,๑๒๘ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ่้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำ Backdrop (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัล พริ้นติ้ง แอนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๑๒๘.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขอนุมัติจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทสี สำหรับใช้ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขอนุมัติจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทสี สำหรับใช้ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ ซื้อขอนุมัติจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทสี สำหรับใช้ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสิ้นเปลืองประเภทสารเคมี(๔๑.๑๑.๖๑.๐๔ ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สตาร์ เทค เคมีคอล อินดัสเทรียล จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสื้นเปลืองสำหรับใช้ในกิจกรรมโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๓๕,๘๕๐ บาท (สามหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสื้นเปลืองสำหรับใช้ในกิจกรรมโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๓๕,๘๕๐ บาท (สามหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ๕ณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสื้นเปลืองสำหรับใช้ในกิจกรรมโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๓๕,๘๕๐ บาท (สามหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุอุปกรณ์สำหรับสิ่งทอและเครื่องตกแต่งสำหรับใช้ในกิจกรรมโครงการ(๖๐.๑๒.๑๙.๐๐ ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ แอท ออล (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๘๕๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๙๖,๕๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับใช้ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติจัดจ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ สำหรับในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้สำหรับโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ “คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ” จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๔,๒๕๐.- บาท (สี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้สำหรับโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ “คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ” จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒,๗๐๐.- บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>