งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการย้อม จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๙,๖๐๐.- บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการย้อม จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๙,๖๐๐.- บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำหรับการย้อม จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๙,๖๐๐.- บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสำหรับการย้อม จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวเพชรรัตน์ เขียวบริสุทธิ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๖๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร จำนวน ๘ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย) เป็นเงิน ๗๖,๒๙๑.- บาท (เจ็ดหมื่นหกพันสองร่้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจ

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร จำนวน ๘ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย) เป็นเงิน ๗๖,๒๙๑.- บาท (เจ็ดหมื่นหกพันสองร่้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมลิฟต์โดยสาร จำนวน ๘ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖,๒๙๑.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์จักรอุตสาหกรรมสำหรับเย็บหนัง(ตีนตะกุย) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์จักรอุตสาหกรรมสำหรับเย็บหนัง(ตีนตะกุย) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จักรอุตสาหกรรมสำหรับเย็บหนัง(ตีนตะกุย) จำนวน ๒ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕,๔๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ๕๑ (อาคารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ๕๑ (อาคารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมระบบไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สุพัฒน์ดี 95 จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘,๘๕๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการย้อม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำหรับการย้อม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสำหรับการย้อม จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางพาสิฏฐี วัฒนะพงษ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๔๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประเภทฝ้าย จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการทำนุบำรุงชนบธรรมเนียมประเพณีการถวายจุลกฐินเพื่อการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉ

                ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุประเภทฝ้าย จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการทำนุบำรุงชนบธรรมเนียมประเพณีการถวายจุลกฐินเพื่อการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ฝ้าย(๑๑.๑๒.๑๘.๐๒ ) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวกัญญา เพ็งอุ่น โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ จำนวน ๑ คัน ไปยังวัดทัพคล้าย ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เป็นเงิน ๑๐,๕๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสิ่งทอและเครื่องตกแต่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์าำหรับสิ่งทอและเครื่องตกแต่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๙ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๘,๙๐๐.๗๐ บาท (สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทเจ็ดสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๔,๓๒๗.๓๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>