งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕,๕๖๔.- บาท (ห้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทถ่้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นเงิน ๕,๕๖๔.- บาท (ห้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทถ่้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอได้มีโครงการ จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นเงิน ๕,๕๖๔.- บาท (ห้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทถ่้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีพี แอร์ คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๖๔.๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๔,๘๐๗.๒๐ บาท (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๔,๘๐๗.๒๐ บาท (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๔,๘๐๗.๒๐ บาท (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุฝึก จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจพีเอ็น อินเตอร์ (2016) จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๘๐๗.๒๐ บาท (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างออกแบบ Art Work Color Card ฤดูกาล Autumn /Winter ๒๐๒๑/๒๒ จำนวน ๑ รายการ และออกแบบ Art Work Trend Book ฤดูกาล Autumn/ Winter ๒๐๒๑/๒๒ จำนวน ๕๐ หน้า ในกิจกร

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างออกแบบ Art Work Color Card ฤดูกาล Autumn /Winter ๒๐๒๑/๒๒ จำนวน ๑ รายการ และออกแบบ Art Work Trend Book ฤดูกาล Autumn/ Winter ๒๐๒๑/๒๒ จำนวน ๕๐ หน้า ในกิจกรรมที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างออกแบบ Art Work Color Card ฤดูกาล Autumn /Winter ๒๐๒๑/๒๒ จำนวน ๑ รายการ และออกแบบ Art Work Trend Book ฤดูกาล Autumn/ Winter ๒๐๒๑/๒๒ จำนวน ๕๐ หน้า ในกิจกรรมที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               จัจัดจ้างออกแบบ Art Work Color Card ฤดูกาล Autumn /Winter ๒๐๒๑/๒๒ จำนวน ๑ รายการ และออกแบบ Art Work Trend Book ฤดูกาล Autumn/ Winter ๒๐๒๑/๒๒ จำนวน ๕๐ หน้า ในกิจกรรมที่ ๔ จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายพันธ์พล พงโศธร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างออกแบบ Art Work Color Card ฤดูกาล Spring Summer 2022 จำนวน 1 รายการ และออกแบบ Art Work Trend Book ฤดูกาล Spring Summer 2022 จำนวน 50 หน้า ในกิจกรรมที่4 จำนวน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างออกแบบ Art Work Color Card ฤดูกาล Spring Summer 2022 จำนวน 1 รายการ และออกแบบ Art Work Trend Book ฤดูกาล Spring Summer 2022
จำนวน 50 หน้า ในกิจกรรมที่ 4 จำนวน 2 รายการ โครงการวิจัยแนวโน้มสีและวัสดุสากล ฤดูกาล
Spring Summer 2022
ด้วยเงินรับฝากของสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------

                    ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการฯ จัดจ้าง ออกแบบ Art Work Color Card ฤดูกาล Spring Summer 2022 จำนวน 1 รายการ และออกแบบ Art Work Trend Book ฤดูกาล Spring Summer 2022 จำนวน 50 หน้า ในกิจกรรมที่ 4 จำนวน 2 รายการ โครงการวิจัยแนวโน้มสีและวัสดุสากล ฤดูกาล Spring Summer 2022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น               

จัดจ้างออกแบบ Art Work Color Card ฤดูกาล Spring Summer 2022 จำนวน 1 รายการ และออกแบบ Art Work Trend Book ฤดูกาล Spring Summer 2022 จำนวน 50 หน้า ในกิจกรรมที่ 4 จำนวน 2 รายการ โครงการวิจัยแนวโน้มสีและวัสดุสากล ฤดูกาล Spring Summer 2022 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายพัทธ์พล พงโศธร โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 42,000 บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ) เป็นเงิน ๘๐,๖๐๓.๑๐ บาท (แปดหมื่นหกร้อยสามบาทสิบสตางค์)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ) เป็นเงิน ๘๐,๖๐๓.๑๐ บาท (แปดหมื่นหกร้อยสามบาทสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ) เป็นเงิน ๘๐,๖๐๓.๑๐ บาท (แปดหมื่นหกร้อยสามบาทสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐,๖๐๓.๑๐ บาท (แปดหมื่นหกร้อยสามบาทสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างX - Frame ขนาดกว้าง ๖๐ ซม.x สูง ๑๖๐ ซม. จำนวน ๑๘ ชิ้น ด้วยเงินรับฝากของสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย เป็นเงิน ๑๑,๒๕๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบา

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างX - Frame ขนาดกว้าง ๖๐ ซม.x สูง ๑๖๐ ซม. จำนวน ๑๘ ชิ้น ด้วยเงินรับฝากของสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย เป็นเงิน ๑๑,๒๕๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ จัดจ้างX - Frame ขนาดกว้าง ๖๐ ซม.x สูง ๑๖๐ ซม. จำนวน ๑๘ ชิ้น ด้วยเงินรับฝากของสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย เป็นเงิน ๑๑,๒๕๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               X-Frame ขนาดกว้าง ๖๐ ซม. x สูง ๑๖๐ ซม. จำนวน ๑๘ ชิ้น/piece ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวกชพร สุขปลั่ง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๒๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการอบรม (สี) จำนวน ๕๐ ชุด ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖,๐๐๐.- บาท (หกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำระบบปั๊มน้ำและควบคุมประปาอาคาร ๕๑ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน ๖ รายการ ด้วยเงินรายได้ ๒๕๖๓ (งบสำรองเพื่อการบริหาร(อธิการบดี)) เป็นเงิน ๔๔๙,๑๗๓.๑๖ บาท
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๐,๔๙๙.๕๐ บาท (สี่หมื่นสี่ร้อยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนว ๘ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓