งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างX-Frame ขนาด กว้าง ๖๐ ซม. x สูง ๑๖๐ ซม. จำนวน ๑๗ ชิ้น ในกิจกรรมที่ ๓ ในโครงการวิจัยแนวโน้มสีและวัสดุสากล ฤดูกาล Auturmn /Winter ๒๐๒๑/๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างX-Frame ขนาด กว้าง ๖๐ ซม. x สูง ๑๖๐ ซม. จำนวน ๑๗ ชิ้น ในกิจกรรมที่ ๓ ในโครงการวิจัยแนวโน้มสีและวัสดุสากล ฤดูกาล Auturmn /Winter ๒๐๒๑/๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ จ้างX-Frame ขนาด กว้าง ๖๐ ซม. x สูง ๑๖๐ ซม. จำนวน ๑๗ ชิ้น ในกิจกรรมที่ ๓ ในโครงการวิจัยแนวโน้มสีและวัสดุสากล ฤดูกาล Auturmn /Winter ๒๐๒๑/๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               X-Frame ขนาดกว้าง ๖๐ ซม. x สูง ๑๖๐ ซม. จำนวน ๑๗ ชิ้น/piece ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางกชพร สุขปลั่ง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๖๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๔ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นเงิน ๗,๖๐๗.๗๐ บาท (เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๔ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นเงิน ๗,๖๐๗.๗๐ บาท (เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๔ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นเงิน ๗,๖๐๗.๗๐ บาท (เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ซี.เอส.ซีนอน (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๖๐๗.๗๐ บาท (เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๖ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓,๒๓๑.๔๐ บาท (สามพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๖ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓,๒๓๑.๔๐ บาท (สามพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๖ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นเงิน ๓,๒๓๑.๔๐ บาท (สามพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น               

                    วัสดุสิ้นเปลือง  จำนวน ๖  รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.ที.เครื่องมือวิทย์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๓๑.๔๐ บาท (สามพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ AIREDALE PECISION AIR CONDITIONING MODEL :V๔๐X-EZ/ CE๔๐A-V ภายในชุดควบคุมความชื้นและอุณหภูมิห้องทดสอบ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเ

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ AIREDALE PECISION AIR CONDITIONING MODEL :V๔๐X-EZ/ CE๔๐A-V ภายในชุดควบคุมความชื้นและอุณหภูมิห้องทดสอบ จำนวน ๑  งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ AIREDALE PECISION AIR CONDITIONING MODEL :V๔๐X-EZ/ CE๔๐A-V ภายในชุดควบคุมความชื้นและอุณหภูมิห้องทดสอบ จำนวน ๑  งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น               

                       จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ AIREDALE PECISION AIR CONDITIONING MODEL :V๔๐X-EZ/ CE๔๐A-V ภายในชุดควบคุมความชื้นและอุณหภูมิห้องทดสอบ จำนวน ๑ งาน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บีพีที วิศวกรรม จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๗,๖๖๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างงานซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์ อาคาร ๕๑ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน ๒ ตัว ด้วยเงินงบประมาณ ๒๕๖๓ (งบดำเนินงาน งบที่ได้จัดไว้ในส่วนกลาง) เป็นเงิน ๙๙๗,๒๔๐.- บาท (เก

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างงานซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์ อาคาร ๕๑ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน ๒ ตัว ด้วยเงินงบประมาณ ๒๕๖๓ (งบดำเนินงาน งบที่ได้จัดไว้ในส่วนกลาง) เป็นเงิน ๙๙๗,๒๔๐.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างงานซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์ อาคาร ๕๑ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน ๒ ตัว ด้วยเงินงบประมาณ ๒๕๖๓ (งบดำเนินงาน งบที่ได้จัดไว้ในส่วนกลาง) เป็นเงิน ๙๙๗,๒๔๐.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างงานซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์ อาคาร ๕๑ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน ๒ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๗,๒๔๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง พิมพ์สติ๊กเกอร์พีพีรีดบอร์ด ขนาด กว้าง 35 ซม. x สูง 100 ซม. x หนา 5 มิล จำนวน 8 ชิ้น ในกิจกรรมที่ 2 โครงการวิจัยแนวโน้มสีและวัสดุสากล ฤดูกาล Autumn/Winter 2021/22 ด้วยเงินรับ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง พิมพ์สติ๊กเกอร์พีพีรีดบอร์ด ขนาด กว้าง 35 ซม. x สูง 100 ซม. x 
หนา 5 มิล จำนวน 8 ชิ้น
 ในกิจกรรมที่ 2 โครงการวิจัยแนวโน้มสีและวัสดุสากล ฤดูกาล Autumn/Winter 2021/22 ด้วยเงินรับฝากของสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการฯ จัดจ้าง พิมพ์สติ๊กเกอร์พีพีรีดบอร์ด ขนาด กว้าง 35 ซม. x สูง 100 ซม. x หนา 5 มิล จำนวน 8 ชิ้น ในกิจกรรมที่ 2 โครงการวิจัยแนวโน้มสีและวัสดุสากล ฤดูกาล Autumn/Winter 2021/22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น               

จัดจ้าง พิมพ์สติ๊กเกอร์พีพีรีดบอร์ด ขนาด กว้าง 35 ซม. x สูง 100 ซม. x หนา 5 มิล จำนวน 8 ชิ้น ในกิจกรรมที่ 2 โครงการวิจัยแนวโน้มสีและวัสดุสากล ฤดูกาล Autumn/Winter 2021/22ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่นางกชพร สุขปลั่ง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ / อุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๖,๕๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเหมารถตู้ จำนวน ๓ คัน จำนวน ๓ วัน ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๑,๕๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๕ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบที่จัดสรรไว้ส่วนกลาง เป็นเงิน ๒๒,๘๓๓.๘๐ บาท (สองหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบสามบาทแปดสิบสตางค์) โดยวิ
  5. ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทสารเคมี จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง