งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบที่ได้รับการจัดสรรไว้ส่วนกลาง เป๋็นเงิน ๓๘,๐๙๒.- บาท (สามหมื่นแปดพันเก้าสิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบที่ได้รับการจัดสรรไว้ส่วนกลาง เป๋็นเงิน ๓๘,๐๙๒.- บาท (สามหมื่นแปดพันเก้าสิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสิ้นเปลืองประเภทกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๐๙๒.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันเก้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ X-Stand จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินงบรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ) เป็นเงิน ๒,๙๑๐.- บาท (สองพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ X-Stand จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินงบรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ) เป็นเงิน ๒,๙๑๐.- บาท (สองพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ X-Stand จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินงบรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ) เป็นเงิน ๒,๙๑๐.- บาท (สองพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                    

                   จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ X-Stand จำนวน ๑ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ แอท  ออล (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๑๐.- บาท (สองพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒๔ รายการ ด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ เป็นเงิน ๘๔,๙๑๐.- บาท (แปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะ

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒๔ รายการ ด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ เป็นเงิน ๘๔,๙๑๐.- บาท (แปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒๔ รายการ ด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ เป็นเงิน ๘๔,๙๑๐.- บาท (แปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               วัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ แอท ออล (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔,๙๑๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้่างทำเอกสารประชาสัมพันธ์และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินงบรายได้ (งบสำรองเพื่อการบริหาร) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๙,๒๐๐.- บาท (ห้าหมื่นเก้

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้่างทำเอกสารประชาสัมพันธ์และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินงบรายได้ (งบสำรองเพื่อการบริหาร) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๙,๒๐๐.- บาท (ห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ จ้างจัดจ้่างทำเอกสารประชาสัมพันธ์และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินงบรายได้ (งบสำรองเพื่อการบริหาร) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๙,๒๐๐.- บาท (ห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้ดจ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คอสโม โปรเกรส (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒๗ รายการ ด้วยเงินงบรายได้ (งบสำรองเพื่อการบริหาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๓๕,๑๔๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่ส

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒๗ รายการ ด้วยเงินงบรายได้ (งบสำรองเพื่อการบริหาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๓๕,๑๔๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒๗ รายการ ด้วยเงินงบรายได้ (งบสำรองเพื่อการบริหาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๓๕,๑๔๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ แอท ออล (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๕,๑๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างงานบริการปรับปรุงชุดห้องควบคุมความชื้นและอุณหภูมิห้องทดสอบ จำนวน ๑ งาน ด้วยเงินรายได้ (งบสำรองเพื่อการบริหาร) พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างงานบริการปรับปรุงชุดห้องควบคุมความชื้นและอุณหภูมิห้องทดสอบ จำนวน ๑ งาน ด้วยเงินรายได้ (งบสำรองเพื่อการบริหาร) พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๔๗,๖๖๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างจัดจ้างงานบริการปรับปรุงชุดห้องควบคุมความชื้นและอุณหภูมิห้องทดสอบ จำนวน ๑ งาน ด้วยเงินรายได้ (งบสำรองเพื่อการบริหาร) พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๔๗,๖๖๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างงานบริการปรับปรุงชุดควบคุมความชื้นและอุณหภมูิห้องทดสอบ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บีทีพีวิศวกรรม จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๗,๖๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างงานบริการปรับปรุงชุดห้องควบคุมความชื้นและอุณหภูมิห้องทดสอบ จำนวน ๑ งาน ด้วยเงินรายได้ (งบสำรองเพื่อการบริหาร) พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๔๗,๖๖๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อ
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๓,๖๕๐.- บาท (สามหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสื้นเปลือง จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ประเภทกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๔,๔๔๕.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๔,๔๔๕.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่ิสิบห้าบาทถ่้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง