งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศร่าง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ระดับสูง

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบคอมพิวเตอร์ระดับสูง จำนวน 1 ห้อง วงเงิน  4,108,800.- บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยนำร่างประกาศซื้อ  ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เผยแพร่ให้แก่สาธารณะชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ  อาคาร 51  ชั้น 4  เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  หรือส่งมาที่เบอร์โทรสาร 0-2286-4345 ตั้งวันที่  19 เมษายน - 24 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

 

ประกาศการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ห้องปฏิบัติการแสดงสินค้าแฟชั่่นและผลงาน

      คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแสดงสินค้าแฟชั่นและผลงาน จำนวน ๑  ห้อง เงิน ๕,๖๓๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคา e-bidding

     กำหนดการข้อเสนอราคาและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

     ผู้สนใจติดต่อรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐  ดูรายละเอียดได้ที่เว๊บ www.gprocurement.go.th หรือ http://asset.rmutk.ac.th และสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๑๒๕๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศร่างครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแสดงสินค้าแฟชั่นและผลงาน

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแสดงสินค้าแฟชั่นและผลงานเงิน ๕,๖๓๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยนำร่างประกาศซื้อ  ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เผยแพร่ให้แก่สาธารณะชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ  อาคาร ๕๑  ชั้น ๔ เลขที่ ๒ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ หรือส่งมาที่เบอร์โทรสาร ๐-๒๒๘๖-๔๓๔๕ ตั้งวันที่  ๑๐ มีนาคม - ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่องานสื่อสารการตลาดแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ จำนวน ๑ ห้อง เป็นเงิน ๑,๖๖๕,๐๐๐ บาท

                   คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะเปิดซองสอบราคา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่่องานสื่อสารตลาดแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ จำนวน ๑ ห้อง เป็นเงิน ๑,๖๖๕,๐๐๐ บาท

                    กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๑๐ มีนาคม  ๒๕๖๐  ถึง วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐  ในเวลาราชการ ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซองส่วนที่ ๑ เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่  ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒   ใบเสนอราคาในวันที่  ๒๔  มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เป็นต้นไป

                    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ     โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๑๒๕๔  ระหว่างวันที่  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐  ถึง วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐  ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ

๑. ในการขอรับเอกสอบราคา ขอให้แนบหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้

    ๑.๑  กรณีผู้มีอำนาจดำเนินการขอรับเอกสารด้วยตนเอง

          ๑.๑.๑  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          ๑.๑.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ

          ๑.๑.๓  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐)

          ๑.๑.๔  สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP     

     ๑.๒  กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขอรับเอกสารแทน

          ๑.๒.๑  หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ ระบุความประสงค์ และติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

          ๑.๒.๒  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          ๑.๒.๓  สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

          ๑.๒.๔  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐)

         ๑.๒.๕  สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

 

 

ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อห้องครุภัณฑ์ปฏิบัติการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ระดับสูง

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบคอมพิวเตอร์ระดับสูง จำนวน ๑  ห้อง  เงิน ๔,๑๐๘,๘๐๐.- บาท  (สี่ล้านหนี่งแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น

                             เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเอกสารการเสอนราคา   จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>