งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศประกวดราคาห้องปฏิบัติการจัดทำตัวอย่างงานแฟชั่นและไลฟ์สไตล์

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดทำตัวอย่างงานแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ จำนวน ๑  ห้อง เงิน 6,845,000.- บาท   (หกล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคา e-bidding

     กำหนดการข้อเสนอราคาและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

     ผู้สนใจติดต่อรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา ในวันที่ 2 - 9 สิงหาคม 2560  ดูรายละเอียดได้ที่เว๊บ www.gprocurement.go.th หรือ http://asset.rmutk.ac.th และสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2287 9600  ต่อ 1254 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศร่าง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดทำตัวอย่างแฟชั่นและไลฟ์สไตล์

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดทำตัวอย่างงานแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ จำนวน 1 ห้อง วงเงิน  6,845,000.- บาท (หกล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยนำร่างประกาศซื้อ  ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เผยแพร่ให้แก่สาธารณะชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ  อาคาร 51  ชั้น 4  เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  หรือส่งมาที่เบอร์โทรสาร 0-2286-4345 ตั้งวันที่  26 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานออกแบบ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะเปิดซองสอบราคา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานออกแบบ จำนวน 1  ห้อง เป็นเงิน 1,889,600.- บาท กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  27 มิถุนายน  2560  ถึง วันที่ 7 กรกฎาคม 2560  ในเวลาราชการ ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซองส่วนที่ 1 เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่  11 กรกฎาคม 2560   เวลา 10.00 น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ 2   ใบเสนอราคาในวันที่  11 กรกฎาคม 2560   เวลา 14.00 น. ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เป็นต้นไป

                    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ     โทรศัพท์ 0 2287 9600  ต่อ 1254  ระหว่างวันที่  27  มิถุนายน 2560   ถึง วันที่ 7 กรกฎาคม 2560  ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ

1. ในการขอรับเอกสอบราคา ขอให้แนบหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้

   1.1   กรณีผู้มีอำนาจดำเนินการขอรับเอกสารด้วยตนเอง

          1.1.1  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          1.1.2   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ

          1.1.3  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)

          1.1.4  สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP     

     1.2 กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขอรับเอกสารแทน

          1.2.1   หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ ระบุความประสงค์ และติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

          1.2.2  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          1.2.3   สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

         1.2.4  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)

         1.2.5  สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ห้องปฏิบัติการสืบค้นเพื่องานแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ เช่น หนังสือ ฐานข้อมูลดิจิตอล

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสืบค้นเพื่องานแฟชั่นและไลฟฺ์สไตล์ เช่น หนังสือ ฐานข้อมูลดิจิตอล จำนวน ๑  ห้อง เงิน 2,210,950  บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคา e-bidding

     กำหนดการข้อเสนอราคาและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

     ผู้สนใจติดต่อรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา ในวันที่ 23 พฤษภาคม  ๒๕๖๐ ถึง 30 พฤษภาคม 2560  ดูรายละเอียดได้ที่เว๊บ www.gprocurement.go.th หรือ http://asset.rmutk.ac.th และสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2287 9600  ต่อ 1254 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศร่าง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสืบค้นเพื่องานแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ เช่น หนังสือ ฐานข้อมูลดิจิตอล จำนวน 1 ห้อง

          คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสืบค้นเพื่องานแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ จำนวน 1 ห้อง วงเงิน  2,210,950.- บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยนำร่างประกาศซื้อ  ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เผยแพร่ให้แก่สาธารณะชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ  อาคาร 51  ชั้น 4  เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  หรือส่งมาที่เบอร์โทรสาร 0-2286-4345 ตั้งวันที่ 15 - 22 พฤษภาคม  2560 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ห้องปฏิบัติการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ระดับสูง จำนวน 1 ห้อง

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ระดับสูง จำนวน ๑  ห้อง เงิน ๔,๑๐๘,๘๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคา e-bidding

     กำหนดการข้อเสนอราคาและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

     ผู้สนใจติดต่อรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา ในวันที่ ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๐ ถึง ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ดูรายละเอียดได้ที่เว๊บ www.gprocurement.go.th หรือ http://asset.rmutk.ac.th และสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๑๒๕๔ ในวันและเวลาราชการ

 

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>