งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๖ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๙,๖๙๔.๒๐ บาท (เก้าพันหกร้อยเก้าสิบสี่บาทยี่สิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๖ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๙,๖๙๔.๒๐ บาท (เก้าพันหกร้อยเก้าสิบสี่บาทยี่สิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๖ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๙,๖๙๔.๒๐ บาท (เก้าพันหกร้อยเก้าสิบสี่บาทยี่สิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สตาร์ เทค เคมีคอล อินดัสเทรียล จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๖๙๔.๒๐ บาท (เก้าพันหกร้อยเก้าสิบสี่บาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๖ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งบรายจ่ายอื่น) พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๖,๐๔๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๖ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งบรายจ่ายอื่น) พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๖,๐๔๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๖ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งบรายจ่ายอื่น) พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๖,๐๔๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คอสโม โปรเกรส (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๐๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวีดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในด้านอุตสาหกรรมสิ่่งทอ เพื่อใชัในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.-

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวีดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในด้านอุตสาหกรรมสิ่่งทอ เพื่อใชัในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
                 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำวีดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในด้านอุตสาหกรรมสิ่่งทอ เพื่อใชัในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างทำวีดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมแลเทคโนโลยีในด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ห้า หก คนฟิล์ม จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้ จำนวน ๑ คัน ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน ๑๗,๕๐๐.- บาท (หนึี่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้ จำนวน ๑ คัน ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน ๑๗,๕๐๐.- บาท (หนึี่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเช่าเหมารถตู้ จำนวน ๑ คัน ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน ๑๗,๕๐๐.- บาท (หนึี่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เช่าเหมารถตู้ จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายณัฐพล บำเรอ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประเภทกระเป๋าผ้า จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงิบงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน ๓๑,๕๐๐.- บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประเภทกระเป๋าผ้า จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงิบงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน ๓๑,๕๐๐.- บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุประเภทกระเป๋าผ้า จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงิบงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน ๓๑,๕๐๐.- บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               กระเป๋าผ้า จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนิธินันท์ ดำรงศิลป์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประเภทกระเป๋า จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประเภทกระเป๋า  จำนวน ๑ รายการ

 ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุประเภทกระเป๋าผ้า สำหรับโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว  มทร.กรุงเทพ “คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ” และจัดซื้อวัสดุประเภทกระเป๋าผ้า สำหรับใช้การจัดกิจกรรม กิจกรรมที่ ๑  บูธกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ  จำนวน ๑ รายการ    โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น               

                   กระเป๋าผ้า  จำนวน ๑  รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวนิภาวรรณ  จีระพัฒน์  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประเภทเส้นด้ายและเส่้นใย จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ประเภทผ้า จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบรายจ่าอื่น) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ่้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่หมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>