งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีความประสงค์ประกวดราคา ห้องปฏิบัติการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ระดับสูง จำนวน 1 ห้อง

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีความประสงค์ประกวดราคา ห้องปฏิบัติการออกแบบคอมพิวเตอร์ระดับสูง จำนวน 1 ห้อง  เงิน 4,108,800 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดการยิื่นข้อเสนอและราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 กุุมภาพันธ์ 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 น - 16.30 

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา ในวันที่ 31 มกราคม 2560 ถึงวีนที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560  ดูรายละเอียดได้ัที่ www.gprocurement.go.th หรือ http://asset.rmutk.ac.th และสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2287-9600 ต่อ 1254  ในวันและเวลาราชการ

ชุดเครื่องย้อมเส้นด้ายตัวอย่างเพื่อการสอนการวิจัยและการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

          คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้ 

          ชุดเครื่องย้อมเส้นด้ายตัวอย่างเพื่อการสอนการวิจัยและออกแบบเชิงสร้างสรรค์ แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

          กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ในเวลาราชการ ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และได้กำหนดเปิดซองในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 กำหนดเปิดซองส่วนที่ 1 เวลา 10.00 น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ 2 เวลา 14.00 น. ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

          ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โทร. 0-2287-9600 ต่อ 1254 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

         เอกสารที่ต้องนำมายื่นในการขอรับแบบ ประกอบด้วย

         1. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ที่มอบอำนาจไม่มาด้วยตนเอง พร้อมติดอากรสแตมป์ จำนวน 10 บาท)  พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ

         2. สำเนาหนังสือรับรอง  จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

         3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี  จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

         4. สำเนาหนังสือทะเบียนการค้า จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมลงนานรับรองสำเนาถูกต้อง)

 

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิจัยแนวโน้มสีและวัสดุ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีความประสงค์เปิดสอบราคา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิจัยแนวโน้มสีและวัสดุ จำนวน 1 ชุด โดยกำหนดการ ดังนี้

  กำหนดการยื่นซองสอบราคาในวันที่ 17 มีนาคม  2559 ถึงวันที่ 29 มีนาคม  2559 ในเวลาราชการ ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ในวันและเวลาราชาการ ช่วงเช้า เริ่ม 08.30 - 12.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น.

   กำหนดการเปิดซองในวันที่ 30 มีนาคม  2559 เปิดซองส่วนที่ 1 เวลา 10.00 น. และปิดซองส่วนที่ 2 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

   ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คณะอุตสหากรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  02-287 9600 ต่อ 1254 

    หลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการขอรับแบบ ประกอบด้วย

   1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน   จำนวน 1 ชุด  พร้อมลงนามและสำเนาถูกต้อง

   2. สำเนาทะเบียนการค้า ภพ. 20           จำนวน  1  ชุด  พร้อมลงนามและสำเนาถูกต้อง

   3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร   จำนวน  1 ใบ  พร้อมลงนามและสำเนาถูกต้อง

   4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน          จำนวน  1 ใบ  พร้อมลงนามและสำเนาถูกต้อง

   5. เอกสารการลงทะเบียนผู้ค้าสำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนในระบบ e-GP 

   6. ถ้ากรณีมิใช่เจ้าของหรือผู่้ประกอบการมารับเอกสารด้วยตนเอง กรุณาทำหนังสือมอบอำนาจและพร้อมติดอากรสแตมป์ จำนวน 10 บาท พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

 

 

ครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์สารเคมีสิ่งทอ แบบ Dual Beam UV-Visible Spectrophotometer

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้

ครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์สารเคมีสิ่งทอ แบบ Dual Beam UV-Visible Spectrophotometer 

กำหนดการยื่นซองสอบราคาในวันที่ 22 ตุลาคม  2558 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ในเวลาราชการ ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. และกำหนดการเปิดซองสอบราคาในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

    ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม ถึงวันที่ 5พฤศจิกายน 2558 ช่วงเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. ณ อาคารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ชั้น  4 ห้อง 402 (ติดต่อ คุณกัลยา  เฉลิมวัฒนชัย) ในวันและเวลาราชการ

    เอกสารที่ต้องนำมายื่นในการขอรับเอกสาร ประกอบด้วย

   1. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของบริษัทไม่สามารถมาได้ด้วยตนเอง) พร้อมติดอากรสแตมป์ จำนวน 5 บาท 1 ดวง

   2. ใบ กพ. 20  จำนวน 1 ชุด 

   3. หนังสือรับรองการจดทะเบียน จำนวน 1 ชุด

   4. เลขประจำตัวผู้เสียจำนวน 13 หลัก

   5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

 หมายเหตุ รับรองสำเนาถูกต้อง ในเอกสารทุกฉบับ

 

 

ครุภัณฑ์ย้อมชิ้นตัวอย่างแบบอุณหภมูิ Laboratory High Temperature Dyeing

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้

ครุภัณฑ์ย้อมชิ้นตัวอย่างแบบอุณหภมูิ Laboratory High Temperature Dyeing 

        กำหนดการยื่นซองสอบราคาในวันที่ 22 ตุลาคม  2558 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ในเวลาราชการ ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. และกำหนดการเปิดซองสอบราคาในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

    ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม ถึงวันที่ 5พฤศจิกายน 2558 ช่วงเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. ณ อาคารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ชั้น  4 ห้อง 402 (ติดต่อ คุณกัลยา  เฉลิมวัฒนชัย) ในวันและเวลาราชการ

    เอกสารที่ต้องนำมายื่นในการขอรับเอกสาร ประกอบด้วย

   1. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของบริษัทไม่สามารถมาได้ด้วยตนเอง) พร้อมติดอากรสแตมป์ จำนวน 5 บาท 1 ดวง

   2. ใบ กพ. 20  จำนวน 1 ชุด 

   3. หนังสือรับรองการจดทะเบียน จำนวน 1 ชุด

   4. เลขประจำตัวผู้เสียจำนวน 13 หลัก

   5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

 หมายเหตุ รับรองสำเนาถูกต้อง ในเอกสารทุกฉบับ

 

 

ชุดเตาเผาเพื่อการวิเคราะห์ทางสิ่งทอ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้

ชุดเตาเผาเพื่อการวิเคราะห์ทางสิ่งทอ จำนวน 1 ชุด

     กำหนดการยื่นซองสอบราคาในวันที่ 22 ตุลาคม  2558 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ในเวลาราชการ ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. และกำหนดการเปิดซองสอบราคาในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

    ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม ถึงวันที่ 5พฤศจิกายน 2558 ช่วงเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. ณ อาคารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ชั้น  4 ห้อง 402 (ติดต่อ คุณกัลยา  เฉลิมวัฒนชัย) ในวันและเวลาราชการ

    เอกสารที่ต้องนำมายื่นในการขอรับเอกสาร ประกอบด้วย

   1. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของบริษัทไม่สามารถมาได้ด้วยตนเอง) พร้อมติดอากรสแตมป์ จำนวน 5 บาท 1 ดวง

   2. ใบ กพ. 20  จำนวน 1 ชุด 

   3. หนังสือรับรองการจดทะเบียน จำนวน 1 ชุด

   4. เลขประจำตัวผู้เสียจำนวน 13 หลัก

   5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

 หมายเหตุ รับรองสำเนาถูกต้อง ในเอกสารทุกฉบับ

 

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>