งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทกระดาษถ่ายเอกสาร เพื่อใช้สำหรับการจัดพิมพ์เอกสารติดต่อหน่วยงานภายในและภายนอก จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๔,๙๒๒.- บาท (สี่พันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทกระดาษถ่ายเอกสาร เพื่อใช้สำหรับการจัดพิมพ์เอกสารติดต่อหน่วยงานภายในและภายนอก จำนวน ๑ รายการ

เป็นเงิน ๔,๙๒๒.- บาท (สี่พันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทกระดาษถ่ายเอกสาร เพื่อใช้สำหรับการจัดพิมพ์เอกสารติดต่อหน่วยงานภายในและภายนอก จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๔,๙๒๒.- บาท (สี่พันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) นั้น               

         วัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๒๒.- บาท (สี่พันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทหมึกพิมพ์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๖๔,๙๘๑.๑๐ บาท (หกหมื่นสี่พันเก้าร่้อยแปดสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทหมึกพิมพ์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๖๔,๙๘๑.๑๐ บาท (หกหมื่นสี่พันเก้าร่้อยแปดสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทหมึกพิมพ์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๖๔,๙๘๑.๑๐ บาท (หกหมื่นสี่พันเก้าร่้อยแปดสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               หมึกพิมพ์ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔,๙๘๑.๑๐ บาท (หกหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ เป็นเงิน ๔๓,๕๕๔.๓๕ บาท (สี่หมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบสี่บาทสามสิบห้าสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ เป็นเงิน ๔๓,๕๕๔.๓๕ บาท (สี่หมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบสี่บาทสามสิบห้าสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ เป็นเงิน ๔๓,๕๕๔.๓๕ บาท (สี่หมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบสี่บาทสามสิบห้าสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการเรียนการสอน จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓,๕๕๔.๓๕ บาท (สี่หมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบสี่บาทสามสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๔ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ เป็นเงิน ๑๕,๘๓๖.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๔ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ เป็นเงิน ๑๕,๘๓๖.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๔ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ เป็นเงิน ๑๕,๘๓๖.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสิ้นเปลืองประเภทสารเคมี จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.ที.เครื่องมือวิทย์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๘๓๖.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทกระดาษ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๔,๔๒๙.๘๐บาท (สี่พันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทกระดาษ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๔,๔๒๙.๘๐บาท (สี่พันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทกระดาษ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๔,๔๒๙.๘๐บาท (สี่พันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น               

                    วัสดุสื้นเปลืองประเภทกระดาษ จำนวน ๑ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท รีม แอนด์ โรลส์ จำกัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๒๙.๘๐บาท (สี่พันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทสารเคมี จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๓,๒๑๐.- บาท (สามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทสารเคมี จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๓,๒๑๐.- บาท (สามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทสารเคมี  จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๓,๒๑๐.- บาท(สามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น               

                   วัสดุสิ้นเปลืองประเภทสารเคมี จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๓,๒๑๐.- บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ซี.เอ็ส.ซีนอน  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๑๐.- บาท(สามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเคร่ื่องครุภัณฑ์เครื่อง Boiler จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ (หมวดค่าใช้สอย) เป็นเงิน ๑๖,๙๕๙.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบปั๊มน้ำ จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (หมวดค่าใช้สอย) เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทหมึก จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๖๑,๙๕๓.- บาท (หกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทแก๊สพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๙,๒๔๓.- บาท (เก้าพันสองร้อยสี่สิบสามบามถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (หมวดค่าใช้สอย) เป็นเงิน ๙๒,๑๒๗.- บาท (เก่้าหมื่นสองพันหนึ่งร่้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>