งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 6,184.60 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสุสิ้นเปลืองจำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๖,๑๘๔.๖๐ บาท (หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองจำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๖,๑๘๔.๖๐ บาท (หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ แอท ออล (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๑๘๔.๖๐ บาท (หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 26,530.64 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
               ตามที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๖ รายการ ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๖,๕๓๐.๖๕ บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบบาทหกสิบห้าสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุอุปกรณ์สำหรับสิ่งทอ  จำนวน ๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คอสโม โปรเกรส (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๕๓๐.๖๕ บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบบาทหกสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
   

ประกาศคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำผลงานวิจัยเผยแพร่ สำหรับโครงการวิจัยแนวโน้มสีและวัสดุสากลฤดูกาล Auturmn Winter 2019/20 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 31,030 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างทำผลงานวิจัยแผยแพร่ (ค่าพิมพ์ Trend Book ฤดูกาล Auturmn Winter ๒๐๑๙/๒๐) จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๓๑,๐๓๐.- บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสามสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ จ้างค่าจ้างทำผลงานวิจัยแผยแพร่ (ค่าพิมพ์ Trend Book ฤดูกาล Auturmn Winter ๒๐๑๙/๒๐) จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๓๑,๐๓๐.- บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสามสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ค่าจ้างทำผลงานวิจัยเผยแพร่ (ค่าพิมพ์ Trend Book ฤดูกาล Auturmn Winter ๒๐๑๙/๒๐) จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สแกนอาร์ต จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๐๓๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊มลมขนาดเล็กชนิด oil free สำหรับการเรียนการสอน จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓,๐๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมสิ่ทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
               ตามที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ปั๊มลมขนาดเล็กชนิด oil free จำนวน ๑ ชุด ด้วยเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบลงทุน) เป็นเงิน ๓,๐๐๐.- บาท (สามพันบาทถ่้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ปั๊มลมขนาดเล็ก oil free จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ แอท ออล (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทหมีกพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๙,๓๖๒.๕๐ บาท (เก้าพันสามร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทหมีกพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๙,๓๖๒.๕๐ บาท (เก้าพันสามร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทหมีกพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๙,๓๖๒.๕๐ บาท (เก้าพันสามร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               หมึกพิมพ์ HP จำนวน ๔ รายการ (๔๔.๑๐.๓๑.๐๓ ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๓๖๒.๕๐ บาท (เก้าพันสามร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 26,530.64 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


               ตามที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๖ รายการ ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๖,๕๓๐.๖๕ บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบบาทหกสิบห้าสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุอุปกรณ์สำหรับสิ่งทอ (๖๐.๑๒.๑๙.๐๐ ) จำนวน ๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คอสโม โปรเกรส (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๕๓๐.๖๕ บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบบาทหกสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
   

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเช่าเหมารถยนต์ สำหรับใช้ในโครงการผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้สำหรับโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ “คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ” จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒,๗๐๐.- บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับใช้ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติจัดจ่้างทำ Backdrop สำหรับใช้ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร. กรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๑,๑๒๘ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ่้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขอนุมัติจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทสี สำหรับใช้ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>