งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์คณะ จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖,๐๐๐.- บาท (หกพันบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์คณะ จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖,๐๐๐.- บาท (หกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์คณะ จำนวน ๒,๐๐๐ ใบด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖,๐๐๐.- บาท (หกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ค่าจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โมเนนโต้ ปริ้นท์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำผ้าประชาสัมพันธ์ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุด Backdrop ผ้าประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ ชิ้น ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๐,๘๘๐.- บาท (สองหมื่นแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำชุด Backdrop ผ้าประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ ชิ้น ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๐,๘๘๐.- บาท (สองหมื่นแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ค่าจ้างทำชุด Backdrop จำนวน ๓ ชิ้น/piece ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุรวุฒิ คงพัฒน์ยืน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๘๘๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างงานทำบันไดหนีไฟและทางลาดคนพิการ อาคาร ๕๑ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างงานทำบันไดหนีไฟและทางลาดคนพิการ อาคาร ๕๑ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๒๑,๐๕๙.๘๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) ด้วยเงินงบประมาณปี ๒๕๖๓ (งบดำเนินงาน ที่จัดสรรไว้ในส่วนกลางกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ จัดจ้างงานทำบันไดหนีไฟและทางลาดคนพิการ อาคาร ๕๑ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๒๑,๐๕๙.๘๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) ด้วยเงินงบประมาณปี ๒๕๖๓ (งบดำเนินงาน ที่จัดสรรไว้ในส่วนกลางกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างงานทำบันไดหนีไฟและทางลาดคนพิการ อาคาร ๕๑ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วินวิน โชว์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๑,๐๕๙.๘๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ จำนวน ๑ คัน ๔ วัน สำหรับเดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดอุทัยธานี ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ จำนวน ๑ คัน ๔ วัน สำหรับเดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดอุทัยธานี ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ เช่าเหมารถตู้ จำนวน ๑ คัน ๔ วัน สำหรับเดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดอุทัยธานี ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เช่าเหมารถตู้ จำนวน ๔ วัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายภูดิศ ตุ่มพงษ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเหมารถตู้ จาก มทร.กรุงเทพ – โรงเรียนมัธยม จังหวัดสุพรรณบุรี – โรงเรียนมัธยม จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๔ วัน จำนวน ๑ คัน จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินรายได้ของมหาวิท

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเหมารถตู้
จาก มทร.กรุงเทพ – โรงเรียนมัธยม จังหวัดสุพรรณบุรี – โรงเรียนมัธยม จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๔ วัน จำนวน ๑ คัน จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------
              

           ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้รับอนุมัติให้ฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานพัสดุ) ดำเนินการจัดทำโครงการแนะแนวสัญจรเพื่อประชาสัมพันธ์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ (โครงการนอกแผน) ให้ดำเนินการ เช่าเหมารถตู้ จาก มทร.กรุงเทพ – โรงเรียนมัธยม จังหวัดสุพรรณบุรี – โรงเรียนมัธยม จังหวัดอุทัยธานี รวมค่าผ่านทางพิเศษและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๔ วัน จำนวน ๑ คัน จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น               

          ค่าเช่าเหมารถตู้ จาก มทร.กรุงเทพ – โรงเรียนมัธยม จังหวัดสุพรรณบุรี – โรงเรียนมัธยม จังหวัดอุทัยธานี รวมค่าผ่านทางพิเศษและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๔ วัน จำนวน ๑ คัน จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายภูดิศ ตุ่มพงษ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๘๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้ จำนวน ๑ คัน ๒ วัน เดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๘,๔๐๐.- บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้ จำนวน ๑ คัน ๒ วัน เดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๘,๔๐๐.- บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเช่าเหมารถตู้ จำนวน ๑ คัน ๒ วัน เดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๘,๔๐๐.- บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ค่าเช่าเหมารถตู้ จำนวน ๒ วัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายภูดิศ ตุ่มพงษ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๐๐.๐๐ บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ประเภทผ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการย้อม/สารเคมีช่วยติด จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างออกแบบ Art Work Color Card ฤดูกาล Autumn /Winter ๒๐๒๑/๒๒ จำนวน ๑ รายการ และออกแบบ Art Work Trend Book ฤดูกาล Autumn/ Winter ๒๐๒๑/๒๒ จำนวน ๕๐ หน้า ในกิจกรร
  5. ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๑ คัน จำนวน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง