งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้ จำนวน ๑ คัน ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๐,๕๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้ จำนวน ๑ คัน ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๐,๕๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเช่าเหมารถตู้ จำนวน ๑ คัน ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๐,๕๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เช่าเหมารถตู้ จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวินัย ภุมรา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ประเภทผ้า จำนวน ๔ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๖,๑๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ประเภทผ้า จำนวน ๔ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๖,๑๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ประเภทผ้า จำนวน ๔ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๖,๑๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุ/อุปกรณ์ ประเภทผ้า จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวประไพ  โพธิ์ศรีทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ประเภทผ้า จำนวน ๔ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๖,๑๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ประเภทผ้า จำนวน ๔ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๖,๑๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ประเภทผ้า จำนวน ๔ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๖,๑๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุ/อุปกรณ์ ประเภทผ้า จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวประไพ โพธิ์ศรีทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับการมัดลายผ้าและสารทดสอบความคงทนของสีต่อ การซัก จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๕๔๐.- บาท (ห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุสำหรับการมัดลายผ้าและสารทดสอบความคงทนของสีต่อ

การซัก จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๕๔๐.- บาท (ห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------

                             ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับการมัดลายผ้าและสารทดสอบความคงทนของสีต่อการซัก จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๕๔๐.- บาท (ห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)              โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น               

                             วัสดุสำหรับการมัดลายผ้าและสารทดสอบความคงทนของสีต่อการซัก จำนวน ๕ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก นางสาวมุนี  โพธิ์ศรีทอง  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๐.- บาท (ห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดชื้อวัสดุสำหรับการย้อม สารเคมีช่วยติด จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๓,๕๐๐.- บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดชื้อวัสดุสำหรับการย้อม สารเคมีช่วยติด จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๓,๕๐๐.- บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดชื้อวัสดุสำหรับการย้อม สารเคมีช่วยติด จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๓,๕๐๐.- บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น               

                วัสดุสำหรับการย้อม สารเคมีช่วยติด จำนวน ๒ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก นายอิสรา  อุทธา       โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐.- บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดชื้อวัสดุสำหรับการย้อม ครามน้ำ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒,๕๐๐.- บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดชื้อวัสดุสำหรับการย้อม ครามน้ำ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒,๕๐๐.- บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดชื้อวัสดุสำหรับการย้อม ครามน้ำ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒,๕๐๐.- บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น               

                  วัสดุสำหรับการย้อม ครามน้ำ จำนวน ๑ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสมพร  โตแก้ว       โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐.- บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการย้อม จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๙,๖๐๐.- บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร จำนวน ๘ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย) เป็นเงิน ๗๖,๒๙๑.- บาท (เจ็ดหมื่นหกพันสองร่้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจ
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์จักรอุตสาหกรรมสำหรับเย็บหนัง(ตีนตะกุย) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ๕๑ (อาคารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการย้อม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>