งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 26,530.64 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
               ตามที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๖ รายการ ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๖,๕๓๐.๖๕ บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบบาทหกสิบห้าสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุอุปกรณ์สำหรับสิ่งทอ  จำนวน ๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คอสโม โปรเกรส (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๕๓๐.๖๕ บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบบาทหกสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
   

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายรางวัล จำนวน ๑ รายการ สำหรับใช้ในโครงการ การประกวดจัดแสดงผลงานและการประกวดงานการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒,๓๕๐.- บาท (สองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาทำป้ายรางวัล  จำนวน ๑  รายการ สำหรับใช้ในโครงการ

การประกวดจัดแสดงผลงานและการประกวดงานการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒,๓๕๐.- บาท (สองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

---------------------------------------------------

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างเหมาทำป้ายรางวัล สำหรับใช้ในโครงการการประกวดจัดแสดงผลงานและการประกวดงานการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒,๓๕๐.- บาท (สองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น               

จ้างเหมาทำป้ายรางวัล จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเอกชัย วรคุโณปการ   

โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๕๐.- บาท (สองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น   ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ backdrop บัตรเชิญ และ look book จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๗๑,๖๙๐.- บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ backdrop บัตรเชิญ และ look book จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๗๑,๖๙๐.- บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำ backdrop บัตรเชิญ และ look book จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๗๑,๖๙๐.- บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำ backdrop บัตรเชิญ และ look book จำนวน ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สแกนอาร์ต จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑,๖๙๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแต่งหน้าทำผม โครงการการจัดแสดงผลงานและการประกวดผลงานการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน๔๕,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแต่งหน้าทำผม โครงการการจัดแสดงผลงานและการประกวดผลงานการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน๔๕,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างแต่งหน้าทำผม โครงการการจัดแสดงผลงานและการประกวดผลงานการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน๔๕,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมาช่างแต่งหน้า จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายศุภิชญา จันทร์ประอบ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแสง สี เสียง สำหรับใช้ในงานโครงการการจัดแสดงผลงานและผลการประกวดผลงานการออกแบบสิ่งทและแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ่้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแสง สี เสียง สำหรับใช้ในงานโครงการการจัดแสดงผลงานและผลการประกวดผลงานการออกแบบสิ่งทและแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ่้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมาแสง สี เสียง สำหรับใช้ในงานโครงการการจัดแสดงผลงานและผลการประกวดผลงานการออกแบบสิ่งทและแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ่้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมาแสง สี เสียง จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอัครวัฒน์ ดาศรี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว สำหรับในโครงการการจัดแสดงผลงานและการประกวดผลงานการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว สำหรับในโครงการการจัดแสดงผลงานและการประกวดผลงานการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมาถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว สำหรับในโครงการการจัดแสดงผลงานและการประกวดผลงานการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมาถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายมานะชัย ผ่องรุจิราพันธ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำผลงานวิจัยเผยแพร่ สำหรับโครงการวิจัยแนวโน้มสีและวัสดุสากลฤดูกาล Auturmn Winter 2019/20 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 31,030 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊มลมขนาดเล็กชนิด oil free สำหรับการเรียนการสอน จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓,๐๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทหมีกพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๙,๓๖๒.๕๐ บาท (เก้าพันสามร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 26,530.64 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเช่าเหมารถยนต์ สำหรับใช้ในโครงการผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>