งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๗,๗๔๐.- บาท

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๗,๗๔๐.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๗,๗๔๐.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุ/อุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางกัญจนาภรณ์ ธูปแก้ว โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๗๔๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๑ คัน ๓ วัน ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๑ คัน ๓ วัน ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๐,๕๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๑ คัน ๓ วัน ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๐,๕๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมารถตู้ ๑ คัน จำนวน ๓ วัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายภูดิศ ตุ่มพงษ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๙,๑๔๙.๖๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ) เป็นเงิน ๕๙,๑๔๙.๖๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๘  รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ) เป็นเงิน ๕๙,๑๔๙.๖๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  วัสดุสิ้นเปลือง  จำนวน ๑๘  รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์ – เอ้าท์บ๊อกซ์จำกัด (ขายปลึก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙,๑๔๙.๖๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ มทร.กรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓(งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ) เป็นเงิน ๘๒,๕๖๑.๒๐ บาท (แปดหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบ

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ) เป็นเงิน ๘๒,๕๖๑.๒๐ บาท (แปดหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๒ รายาร ด้วยเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ) เป็นเงิน ๘๒,๕๖๑.๒๐ (แปดหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               วัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒,๕๖๑.๒๐ บาท (แปดหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๘,๖๑๓.๕๐ บาท (แปดพัน หกร้อยสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๘,๖๑๓.๕๐ บาท (แปดพัน   หกร้อยสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๘,๖๑๓.๕๐ บาท (แปดพันหกร้อยสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) ด้วยเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น               

                  วัสดุสิ้นเปลือง  จำนวน ๒  รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วีนัสเธร็ด จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๖๑๓.๕๐ บาท (แปดพันหกร้อยสิบสามบาทห้าสิบสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น   ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๘,๖๑๓.๕๐ บาท (แปดพัน หกร้อยสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๘,๖๑๓.๕๐ บาท (แปดพัน   หกร้อยสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๘,๖๑๓.๕๐ บาท (แปดพันหกร้อยสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) ด้วยเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น               

                  วัสดุสิ้นเปลือง  จำนวน ๒  รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วีนัสเธร็ด จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๖๑๓.๕๐ บาท (แปดพันหกร้อยสิบสามบาทห้าสิบสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น   ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างX-Frame ขนาด กว้าง ๖๐ ซม. x สูง ๑๖๐ ซม. จำนวน ๑๗ ชิ้น ในกิจกรรมที่ ๓ ในโครงการวิจัยแนวโน้มสีและวัสดุสากล ฤดูกาล Auturmn /Winter ๒๐๒๑/๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๔ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นเงิน ๗,๖๐๗.๗๐ บาท (เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๖ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓,๒๓๑.๔๐ บาท (สามพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ AIREDALE PECISION AIR CONDITIONING MODEL :V๔๐X-EZ/ CE๔๐A-V ภายในชุดควบคุมความชื้นและอุณหภูมิห้องทดสอบ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเ
  5. ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างงานซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์ อาคาร ๕๑ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน ๒ ตัว ด้วยเงินงบประมาณ ๒๕๖๓ (งบดำเนินงาน งบที่ได้จัดไว้ในส่วนกลาง) เป็นเงิน ๙๙๗,๒๔๐.- บาท (เก