งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (หมวดค่่าใช้สอย) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (หมวดค่่าใช้สอย) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (หมวดค่่าใช้สอย) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่่อมบำรุงครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูเนียน ทีเอสแอล จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทสีพิมพ์ผ้า จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๑,๔๖๕.๙๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทสีพิมพ์ผ้า จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๑,๔๖๕.๙๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทสีพิมพ์ผ้าจำนวน ๖  รายการ เป็นเงิน ๑,๔๖๕.๙๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น               

                   วัสดุสิ้นเปลืองประเภทสีพิมพ์ผ้า จำนวน ๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สตาร์ เทค เคมีคอล อินดัสเทรียล จำกัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๖๕.๙๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยเงินรายได้(งบสำรองเพื่อการบริหาร) ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง ด่้วยเงินรายได้(งบสำรองเพื่อการบริหาร) ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง ด่้วยเงินรายได้(งบสำรองเพื่อการบริหาร) ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               โทรศัพท์เคลื่อนที่(๔๓.๑๙.๑๕.๐๑ ) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด(มหาชน) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๓๔ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๙๙,๙๒๑.๙๕ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๓๔ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๙๙,๙๒๑.๙๕ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๓๔ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๙๙,๙๒๑.๙๕ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๓๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙,๙๒๑.๙๕ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะหลั่ยเครื่องทอผ้า จำนวน ๖ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๖,๓๐๐.- บาท (หกพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะหลั่ยเครื่องทอผ้า จำนวน ๖ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๖,๓๐๐.- บาท (หกพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้ออะหลั่ยเครื่องทอผ้า จำนวน ๖ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๖,๓๐๐.- บาท (หกพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               อะหลั่ยเครืื่องทอผ้า จำนวน ๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายจรูญ พาระมี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๓๐๐.๐๐ บาท (หกพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๔,๙๘๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๔,๙๘๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๔,๙๘๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสื้นเปลือง จำนวน ๓ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูนิซ็อค จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๙๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป๋็นเงิน ๖,๒๕๓.๐๘ บาท (หกพันสองร้อยห้าสิบสามบาทแปดสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ------------------------------------------
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทสีเขียนผ้า จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๐,๐๕๘.- บาท (สองหมื่นห้าสิบแปดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒๑ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๒,๕๙๒.๒๐ บาท (สามหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทยี่สิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดจ้างทำตรายาง จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๔,๐๗๖.๗๐ บาท (สี่พันเจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดจ้างทำตรายาง จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๔,๐๗๖.๗๐ บาท (สี่พันเจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>