งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๙๖,๕๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๙๖,๕๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๙๖,๕๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุอุปกรณ์สำหรับสิ่งทอและเครื่องตกแต่งสำหรับใช้ในโครงการ(๖๐.๑๒.๑๙.๐๐ ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี พี โกลเด้น คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับใช้ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับใช้ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับใช้ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการจัดกิจกรรมในโครงการ(๔๑.๑๑.๖๑.๐๔ ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คอสโม โปรเกรส (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติจัดจ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ สำหรับในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติจัดจ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ สำหรับในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ได้มีโครงการ จ้างขออนุมัติจัดจ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ สำหรับในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทริปเพิ้ลกรุ๊ป จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้สำหรับโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ “คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ” จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๔,๒๕๐.- บาท (สี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้สำหรับโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว

มทร.กรุงเทพ “คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ” จำนวน รายการ เป็นเงิน ๔,๒๕๐.- บาท

(สี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้สำหรับโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ “คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ” จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๔,๒๕๐.- บาท (สี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น               

                  วัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุทธิเกียรติ  ศรีสาธร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔,๒๕๐.- บาท (สี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้สำหรับโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ “คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ” จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒,๗๐๐.- บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้สำหรับโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว

มทร.กรุงเทพ “คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ” จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒,๗๐๐.- บาท

(สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้สำหรับโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ “คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ” จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒,๗๐๐.- บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น               

                   วัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายทศพล มามาก โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๐๐.- บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้สำหรับโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ “คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ” จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๓,๐๐๐.- บาท (สามพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้สำหรับโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว

มทร.กรุงเทพ “คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ” จำนวน รายการ เป็นเงิน ๓,๐๐๐.- บาท (สามพันบาทถ้วน)  

  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                     ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้สำหรับโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ “คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ” จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๓,๐๐๐.- บาท (สามพันบาทถ้วน)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น               

                   วัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายพัทธพล แซ่โก โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓,๐๐๐.- บาท (สามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้สำหรับโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ “คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ” จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒,๕๐๐.- บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้สำหรับโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ “คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ” จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๒,๒๖๐.- บาท (สองพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้สำหรับโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ “คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ” จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๑,๙๕๐.- บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้สำหรับโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ “คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ” จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๑,๘๐๐.- บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้สำหรับโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ “คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ” จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๑,๗๙๐.- บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>