งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(วัสดุสำนักงาน) จำนวน ๓๘ รายการ ด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๗,๔๖๖.๙๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(วัสดุสำนักงาน) จำนวน ๓๘ รายการ ด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบสำรองเพื่อการบริหาร)ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นเงิน ๒๗,๔๖๖.๙๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทเก้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(วัสดุสำนักงาน) จำนวน ๓๘ รายการ ด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบสำรองเพื่อการบริหาร)ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นเงิน ๒๗,๔๖๖.๙๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทเก้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสิ้นเปลือง(วัสดุสำนักงาน) จำนวน ๓๘ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๔๖๖.๙๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทเก้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ Color Card และ จัดจ้างพิมพ์ Trend Book ฤดูกาล Spring Summer ๒๐๒๐๒ เป็นเงิน ๕๒,๐๐๐.- บาท

ประกาศคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ Color Card ฤดูกาล Spring Summer ๒๐๒๐ และ พิมพ์ Trend Book ฤดูกาล Spring Summer ๒๐๒๐๒ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๕๒,๐๐๐.- (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างพิมพ์ Color Card ฤดูกาล Spring Summer ๒๐๒๐ และ พิมพ์ Trend Book ฤดูกาล Spring Summer ๒๐๒๐๒ รายการ เป็นเงิน ๕๒,๐๐๐.- (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างพิมพ์ Color Card ฤดูกาล Spring Summer ๒๐๒๐ และ พิมพ์ Trend Book ฤดูกาล Spring Summer ๒๐๒๐ จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวกชพร สุขปลั่ง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕,๗๑๓.๘๐- บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยสิบสามบาทแปดสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕,๗๑๓.๘๐- บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยสิบสามบาทแปดสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕,๗๑๓.๘๐- บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยสิบสามบาทแปดสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๗๑๓.๘๐ บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยสิบสามบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการศึกษา จำนวน ๒๑ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๓,๖๑๑.๕๐ บาท (หกหมื่นสามพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการศึกษา จำนวน ๒๑ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๓,๖๑๑.๕๐ บาท (หกหมื่นสามพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุทางการศึกษา จำนวน ๒๑ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๓,๖๑๑.๕๐ บาท (หกหมื่นสามพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุทางการศึกษา จำนวน ๒๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓,๖๑๑.๕๐ บาท (หกหมื่นสามพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๕ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖,๖๐๑.๙๐ บาท (หกพันหกร้อยหนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๕ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖,๖๐๑.๙๐ บาท (หกพันหกร้อยหนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๕ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖,๖๐๑.๙๐ บาท (หกพันหกร้อยหนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุฝึก จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทวอลเลอร์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๖๐๑.๙๐ บาท (หกพันหกร้อยเอ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๙  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน ๙  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น               

          วัสดุฝึก  จำนวน ๙  รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายจิระชัย  ฉันทะวิริยะกิจ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๔๙.- บาท (หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบเก้าบาท)

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕,๕๖๔.- บาท (ห้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทถ่้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๔,๘๐๗.๒๐ บาท (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างออกแบบ Art Work Color Card ฤดูกาล Autumn /Winter ๒๐๒๑/๒๒ จำนวน ๑ รายการ และออกแบบ Art Work Trend Book ฤดูกาล Autumn/ Winter ๒๐๒๑/๒๒ จำนวน ๕๐ หน้า ในกิจกร
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างออกแบบ Art Work Color Card ฤดูกาล Spring Summer 2022 จำนวน 1 รายการ และออกแบบ Art Work Trend Book ฤดูกาล Spring Summer 2022 จำนวน 50 หน้า ในกิจกรรมที่4 จำนวน
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ) เป็นเงิน ๘๐,๖๐๓.๑๐ บาท (แปดหมื่นหกร้อยสามบาทสิบสตางค์)