งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ANSI Lumens

ด้วยคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้  ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปเจคเตอร์ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐  ANSI Lumens จำนวน ๘ เครื่อง

กำหนดราคายื่นซองสอบราคาในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ

ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาิวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โทรศัทพ์ ๐ ๒๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๑๒๕๔ ระหว่างวันที่ ๙ มกราคม ถึง วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารสำหรับผู้ที่ยื่นซองสอบราคา ประกอบด้วย

๑. หนังสือมอบอำนาจ(กรณีผู้ที่ไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง)

๒. หนังสือรับรอง

๓. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และ ภพ.๒๐

๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้มอบ/ผู้รับมอบ) ทีีมายื่นแบบ

๕. สำเนาหน้า Book Bank

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>