งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบงานประดิษฐ์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๓ ห้อง)

                           คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบงานประดิษฐ์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๓ ห้อง)  เงิน ๙๓๙,๖๐๐.๐๐  บาท  (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                            กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา

                            ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึก TK-๖๓๒๙ จำนวน ๒ หลอด เป็นเงิน ๑๓,๙๑๐.- (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อผงหมึก TK-๖๓๒๙ จำนวน ๒ หลอด เป็นเงิน ๑๓,๙๑๐.- (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ผงหมึก TK-๖๓๒๙ จำนวน ๒ หลอด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๙๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศมทร.04..pdf)ประกาศมทร.04..pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊ส ๔๘ ก.ก. จำนวน ๑๑ ถัง และแก๊ส ๑๕ ก.ก. จำนวน ๓ ก.ก. เป็นเงิน ๑๔,๗๑๙.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อแก๊ส ๔๘ ก.ก. จำนวน ๑๑ ถัง และแก๊ส ๑๕ ก.ก. จำนวน ๓ ก.ก. เป็นเงิน ๑๔,๗๑๙.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. แก๊ส ๔๘ ก.ก. จำนวน ๑๑ ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชาวไทยแก๊ส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๕๘๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. แก๊ส ๑๕ ก.ก. จำนวน ๓ ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชาวไทยแก๊ส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๓๔.๐๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศมทร.01.pdf)ประกาศมทร.01.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A๔ ๘๐G จำนวน ๖ กล่อง,Toner HP LJ๘๕a จำนวน ๒ กล่อง เป็นเงิน ๘,๔๔๐.- บาท (แปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อกระดาษ A๔ ๘๐G จำนวน ๖ กล่อง,Toner HP LJ๘๕a จำนวน ๒ กล่อง เป็นเงิน ๘,๔๔๐.- บาท (แปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. กระดาษ A๔ ๘๐ G จำนวน ๖ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๔๐.๐๐ บาท (สามพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. Toner HP LJ๘๕A จำนวน ๒ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศมทร.03.pdf)ประกาศมทร.03.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A๔ ๘๐G จำนวน ๑๑ กล่อง, แฟ้มโชว์เอกสาร จำนวน ๑๕ แฟ้ม เป็นเงิน ๗,๔๔๐.- บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อกระดาษ A๔ ๘๐G จำนวน ๑๑ กล่อง, แฟ้มโชว์เอกสาร จำนวน ๑๕ แฟ้ม เป็นเงิน ๗,๔๔๐.- บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. กระดาษ A๔ ๘๐G. จำนวน ๑๑ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๔๐.๐๐ บาท (ห้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. แฟ้มโชว์เอกสาร จำนวน ๑๕ แฟ้ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศมทร.02.pdf)ประกาศมทร.02.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน ๑ ชุด (๒๖ รายการ) เป็นเงิน ๖๘,๕๐๑.๔๐ บาท (หกหมื่นแปดพันห้าร้อยหนึ่งบาทสี่สิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อสารเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน ๑ ชุด (๒๖ รายการ) เป็นเงิน ๖๘,๕๐๑.๔๐ บาท (หกหมื่นแปดพันห้าร้อยหนึ่งบาทสี่สิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               สารเคมี จำนวน ๑ ชุด  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  บริษัท ซีที เคมีคอล จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๕๐๑.๔๐ บาท (หกหมื่นแปดพันห้าร้อยเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH งานเอกสารการพิมพ์ จำนวน ๖ ขวด เป็นเงิน ๓๐,๘๑๖.- บาท (สามหมื่นแปดร้อยสิบหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมอาคาร ๙ จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบงานประดิษฐ์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๓ ห้อง)
  4. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อตู้อบรมควัน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ ตู้) ครั้งที่ ๒
  5. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อห้องเย็น (Cold Room) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ ห้อง) ครั้งที่ ๒
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>