งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดบำรุงรักษา จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๔๓,๘๗๐.- บาท (สี่หมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   ได้มีโครงการ ซื้อชุดบำรุงรักษา จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๔๓,๘๗๐.- บาท (สี่หมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ชุดบำรุงรักษา จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓,๘๗๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลล้างมือ จำนวน ๔ ลัง เป็นเงิน ๑๒,๔๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อเจลล้างมือ จำนวน ๔ ลัง เป็นเงิน ๑๒,๔๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เจลล้างมือ จำนวน ๔ ลัง  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๒,๔๐๐.๐๐   บาท  (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๒๐,๑๑๖.- บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยสิบหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            ตามที่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๒๐,๑๑๖.- บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยสิบหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย จำนวน ๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๑๑๖.- บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยสิบหกบาทถ้วน)
  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบริการตรวจเช็คชุดวิเคราะห์ชนิดสารโดยหลักการ Fourier Tranform Omfra จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,745.- บาท (สามพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                     ตามที่  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   ได้มีโครงการ   จ้างค่าบริการตรวจเช็คชุดวิเคราะห์ชนิดสารโดยหลักการ Fourier  Tranform  Omfra จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,745.- บาท (สามพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                     จ้างค่าบริการตรวจเช็คชุดวิเคราะห์ชนิดสารโดยหลักการ  Fourier  Tranform  Omfra  จำนวน  1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท พาราไซแอนติฟิค  จำกัด  ในราคา 3,745.-  บาท (สามพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้อบลมร้อนพร้อมรมควัน จำนวน ๑๖ รายการ เป็นเงิน ๒๗๕,๗๓๖.๘๖ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทแปดสิบหกสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมตู้อบลมร้อนพร้อมรมควัน จำนวน ๑๖ รายการ เป็นเงิน ๒๗๕,๗๓๖.๘๖ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทแปดสิบหกสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ค่าซ่อมตู้อบลมร้อนพร้อมรมควัน จำนวน ๑๖ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  บริษัท วิคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๕,๗๓๖.๘๖ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทแปดสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 2,500.- บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                     ตามที่  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   ได้มีโครงการ   ซื้อพัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 2,500.- บาท  (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                     พัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  สยามเทค อินโนเวชั่น  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  2,500.- บาท  (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊ส ขนาด ๔๘ ก.ก. และแก๊ส ขนาด ๑๕ ก.ก จำนวน ๒๔ ถัง เป็นเงิน ๒๐,๒๐๐.- บาท (สองหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารสดและอาหารแห้ง) จำนวน ๒๕ รายการ เป็นเงิน ๓๕,๐๒๘.- บาท (สามหมื่นห้าพันยี่สิบแปดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พัสดุการศึกษา (อาหารแห้ง) จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๔,๓๐๐.๓๓ บาท (สี่พันสามร้อยบาทสามสิบสามสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนโซลินอยด์วาวล์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 4,440.50 บาท (สี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทห้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๓๑ รายการ เป็นเงิน ๑๙,๔๕๒.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง