งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊ส ขนาด ๔๘ ก.ก. และแก๊ส ขนาด ๑๕ ก.ก จำนวน ๒๔ ถัง เป็นเงิน ๒๐,๒๐๐.- บาท (สองหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อแก๊ส ขนาด ๔๘ ก.ก. และแก๊ส ขนาด ๑๕ ก.ก จำนวน ๒๔ ถัง เป็นเงิน ๒๐,๒๐๐.- บาท (สองหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. แก๊ส ขนาด ๔๘ ก.ก จำนวน ๑๖ ถัง  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  บริษัท ชาวไทยแก๊ส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๕๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. แก๊ส ขนาด ๑๕ ก.ก จำนวน ๘ ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชาวไทยแก๊ส จำกัด  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๖๘๐.๐๐  บาท  (สองพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารสดและอาหารแห้ง) จำนวน ๒๕ รายการ เป็นเงิน ๓๕,๐๒๘.- บาท (สามหมื่นห้าพันยี่สิบแปดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารสดและอาหารแห้ง) จำนวน ๒๕ รายการ เป็นเงิน ๓๕,๐๒๘.- บาท (สามหมื่นห้าพันยี่สิบแปดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุการศึกษา (อาหารสดและอาหารแห้ง) จำนวน ๒๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ First Home Trading โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๐๒๘.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันยี่สิบแปดบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พัสดุการศึกษา (อาหารแห้ง) จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๔,๓๐๐.๓๓ บาท (สี่พันสามร้อยบาทสามสิบสามสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                     ตามที่  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   ได้มีโครงการ   ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารแห้ง) จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 4,300.33 บาท (สี่พันสามร้อยบาทสามสิบสามสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                     พัสดุการศึกษา (อาหารแห้ง) จำนวน 7 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พระยาไกรอินเตอร์เทรด โดยเสนอราคา   เป็นเงินทั้งสิ้น  4,300.33 บาท (สี่พันสามร้อยบาทสามสิบสามสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนโซลินอยด์วาวล์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 4,440.50 บาท (สี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทห้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                     ตามที่  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   ได้มีโครงการ   จ้างเปลี่ยนโซลินอยด์วาวล์  จำนวน  2 รายการ  เป็นเงิน 4,440.50 บาท  (สี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทห้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                     จ้างเปลี่ยนโซลินอยด์วาวล์  จำนวน  2 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไวล์ โปรโมชั่น  (ประเทศไทย)  จำกัด  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น  4,440.50 บาท  (สี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาท ห้าสิบสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๓๑ รายการ เป็นเงิน ๑๙,๔๕๒.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   ได้มีโครงการ   ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๓๑ รายการ เป็นเงิน ๑๙,๔๕๒.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๓๑ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  นางภาณุมาศ นิยมรัท 
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๔๕๒.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๑๗ รายการ เป็นเงิน ๒๙,๒๕๐.- บาท (สองหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๑๗ รายการ เป็นเงิน ๒๙,๒๕๐.- บาท (สองหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๑๗ รายการ   ผู้ได้รับการคัดเลือก   ได้แก่    นางสาวสงกรานต์ เมืองซอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๒๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารเคมี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ห้อง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารเคมี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ห้อง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ เป็นเงิน ๓๓,๕๐๐.- บาท (สามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๑๘ รายการ เป็นเงิน ๗๘,๕๑๙.- บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน๒๖ รายการ เป็นเงิน ๔๑,๙๔๕.- บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง