งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ โครงการสัมมนาการลดของเสียประเภทน้ำมันล้างหมึกพิมพ์ในภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 23,999.57 บาท (สองหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้า

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ  จัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุ  จำนวน  8  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  บริษัท ไทยโมเด็ม กรุ๊ป จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  23,999.57 บาท (สองหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 23 รายการ จำนวนเงิน 43,730.90 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 23 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น แล็บเคม โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น   43,730.90 บาท  (สี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทเก้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 49,808.50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 1 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัทแบงคอคซิสเท็มแอนด์ซอฟแวร์ จำกัด โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น   49,808.50 บาท  (สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 16,692.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบสองบาทบาทถ้วน)

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุ  จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุ  จำนวน 3 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย)   จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 16,692.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำชายตัน จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 15,515 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำชายตัน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำชายตัน จำนวน 1 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ.กรุงเทพสหการ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 15,515 บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ จำนวนเงิน 287,649.17 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 37 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  บริษัท แมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  287,649.17  บาท  (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบเก้าบาทสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงแบบพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมท่อน้ำทิ้ง จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 29,960 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่านปรับแสงแนวตั้ง ชั้น ๓,๔,๖,๘,๙,๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง โครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ โครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 31,700 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>