งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพวีดิทัศน์แบบดิจิตอล เลนส์กล้องถ่ายภาพวีดิทัศน์แบบดิจิตอลและกล้องวิดีโอระบบดิจิตอล จำนวน ๗ รายการ

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพวีดิทัศน์แบบดิจิตอล เลนส์กล้องถ่ายภาพวีดิทัศน์แบบดิจิตอลและกล้องวิดีโอระบบดิจิตอล จำนวน ๗ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างซ่อมครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพวีดิทัศน์แบบดิจิตอล เลนส์กล้องถ่ายภาพวีดิทัศน์แบบดิจิตอลและกล้องวิดีโอระบบดิจิตอล จำนวน ๗ งาน  ​​​​​​​ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอส.ที.คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด โดยเสนอราคา ๕๓,๓๓๖.๒๙ บาท (ห้าหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบหกบาทยี่สิบเก้าสตางค์)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายภาพอากาศยานไร้คนขับ ยี่ห้อ DJI รุ่น Phantom ๓ จำนวน ๑ รายการ

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายภาพอากาศยานไร้คนขับ ยี่ห้อ DJI รุ่น Phantom ๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายภาพอากาศยานไร้คนขับ ยี่ห้อ DJI รุ่น Phantom ๓ จำนวน ๑ รายการ         ​​​​​​​ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แฟนธอม (ประเทศไทย) จำกัด  โดยเสนอราคา ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สร้างสรรค์งานการผลิตภาพยนตร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศ-ยกเลิกเชิญชวน 15 พ.ค. 63.pdf)ประกาศยกเลิก 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 6 รายการ จำนวนเงิน 80,089.50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 6 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ ร้านพี.วี.ซัพพลาย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 80,089.50  บาท  (แปดหมื่นแปดสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 54 รายการ จำนวนเงิน 108,070 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 54 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น แล็บเคม  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 108,070  บาท  (หนึ่งแสนแปดพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการงานพิมพ์ดิจิทัล แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

               ตามประกาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการงานพิมพ์ดิจิทัล แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ วท. ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น
               ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานพิมพ์ดิจิทัล แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร(๘๒.๑๒.๑๕.๐๐ ) จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไฮเดลเบิร์ก กราฟฟิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๙๘,๗๘๒.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 5 พ.ค. 63.pdf)ประกาศผู้ชนะ 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  2. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานพิมพ์ดิจิทัล แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2
  3. ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สร้างสรรค์งานการผลิตภาพยนตร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  4. ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานพิมพ์ดิจิทัล แขวงทุุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคาร ๙ อาคาร ๑๐ อาคาร ๓๓ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ จำนวน ๒๘ รายการ