งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๔๕.๑๑.๑๖.๐๙ ) จำนวน ๑ ห้อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โอเอ็กซ์ซิส จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๔,๙๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเตาหุงต้ม ตู้สแตนเลสแช่เย็นยืนแบบประตู ๒ บาน และเตาอบขนมแบบใช้แก๊สชั้นเดียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเครื่องเตาหุงต้ม ตู้สแตนเลสแช่เย็นยืนแบบประตู ๒ บาน และเตาอบขนมแบบใช้แก๊สชั้นเดียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมเครื่องเตาหุงต้ม ตู้สแตนเลสแช่เย็นยืนแบบประตู ๒ บาน และเตาอบขนมแบบใช้แก๊สชั้นเดียว(๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ ) จำนวน ๑๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คิทเช่น คอนซัลท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (ส่งออก,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๓๗๒.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด CCTV
พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙,๙๐๕.๙๐ บาท 
(เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าบาทเก้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 23 รายการ จำนวนเงิน 49,993.61 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 23 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  ร้านสุภาพงษ์ซายน์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  49,993.61  บาท  (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาด 49 นิ้ว พร้อมชุดแขวน และค่าบริการติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาด 49 นิ้ว พร้อมชุดแขวน และค่าบริการติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาด 49 นิ้ว พร้อมชุดแขวน และค่าบริการติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง ผู้ไดัรับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท กาเอ้ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔,๘๙๑.่๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สี ขนาดหน้ากว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สี ขนาดหน้ากว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สี ขนาดหน้ากว้าง(๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ ) จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูนิตี้ โพรเกรส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๑๐.๐๐ บาท (สามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์กล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ระบบ LSR และครุภัณฑ์กล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 13 รายการ จำนวนเงิน 22,972.90 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องตัดกระดาษควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์รับภาพระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>