งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

               ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2564.pdf)ประกาศ 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดประจำปีงบประมาณ 2562

        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีความประสงค์ที่จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  จำนวน  ๒๒๘  รายการ ราคาเริ่มต้นประมูล  ๒๗๙,๗๒๐.๐๐  บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

      ผู้สนใจจะเข้าร่วมประมูลราคาสามารถติดต่อสอบถามและรับรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น ๒  สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษาบรมราชินีนาถ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เลขที่  ๒  ถนนนางลิ้นจี่  แขวงทุ่งมหาเมฆ      เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๒๐  ระหว่างวันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒ด๕๖๓  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๒๘๗  ๙๖๐๐ ต่อ ๗๙๑๓  ในวันและเวลาราชการ

 

 
 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์จัดนิทรรศการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์จัดนิทรรศการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์จัดนิทรรศการ(๒๔.๑๐.๑๕.๐๖ ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ็ดดู พลัส (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๘๗๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดสนับสนุนการเรียนรู้ในรายวิชาโครงการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ชุดสนับสนุนการเรียนรู้ในรายวิชาโครงการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์ชุดสนับสนุนการเรียนรู้ในรายวิชาโครงการ(๔๓.๒๑.๒๑.๑๐ ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอไพรมารี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (แบบที่ ๒) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (แบบที่ ๒) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (แบบที่ ๒)(๔๓.๒๒.๒๖.๒๕ ) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตัวอักษรสแตนเลส ป้ายสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ ชุด และครุภัณฑ์บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในลิฟต์อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไมโครโฟนแบบไร้สายสำหรับผลิตรายการโทรทัศน์ จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดไฟแฟลชสตูดิโอสำหรับงานถ่ายภาพบุคคล จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 4,500 บาท
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ จำนวนเงิน ๙๒,๙๙๙.๐๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง