งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ขั้วไฟฟ้าวัดความเป็นกรดด่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ขั้วไฟฟ้าวัดความเป็นกรดด่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์ขั้วไฟฟ้าวัดความเป็นกรดด่าง(๔๑.๑๑.๕๖.๐๔ ) จำนวน ๒ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชัชรีย์ โฮลดิ้ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๒๗๒.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 8,148 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อน้ำดื่ม  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อน้ำดื่ม  จำนวน 1 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ กองทุนสวัสดิการ มทร.กรุงเทพ (UTK Shop) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 8,148 บาท  (แปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องล้างความถี่สูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องล้างความถี่สูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์เครื่องล้างความถี่สูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ลิตร(๒๓.๑๘.๑๕.๐๖ ) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟิค จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๓๓๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นเหวี่ยงตัวอย่าง/สารให้ตกตะกอนแรงเหวี่ยง ไม่น้อยกว่า ๔๐๐๐ รอบ/นาที

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นเหวี่ยงตัวอย่าง/สารให้ตกตะกอนแรงเหวี่ยง ไม่น้อยกว่า ๔๐๐๐ รอบ/นาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์เครื่องปั่นเหวี่ยงตัวอย่าง/สารให้ตกตะกอนแรงเหวี่ยง ไม่น้อยกว่า ๔๐๐๐ รอบ/นาที(๔๑.๑๐.๓๙.๐๑ ) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๙๙.๙๙ บาท (แปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 54 รายการ จำนวนเงิน 156,538.86 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 54 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  บริษัท สุ่ยเซ้งเครื่องเขียน จำกัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  156,538.86  บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพในด้านการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพในด้านการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ วท. ๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น
               ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพในด้านการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (๘๑.๑๔.๑๕.๐๐ ) จำนวน ๑ ห้อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 215,369.60 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 9 รายการ จำนวนเงิน 9,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 18 รายการ จำนวนเงิน 94,481 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกของสด จำนวน 20 รายการ จำนวนเงิน 2,195 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>