งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องชั่งสำหรับห้องปฏิบัติการความปลอดภัยของอาหาร จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๔ เครื่อง เครื่องชั่ง ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ เครื่อง

               ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องชั่งสำหรับห้องปฏิบัติการความปลอดภัยของอาหาร จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๔ เครื่อง เครื่องชั่ง ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์ชุดเครื่องชั่งสำหรับห้องปฏิบัติการความปลอดภัยของอาหาร (๔๑.๑๑.๑๕.๐๐ ) จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๔ เครื่อง เครื่องชั่ง ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ เครื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เวิลด์ไวด์ เทรด ไทย จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๑,๔๙๔.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 153 รายการ จำนวนเงิน 118,354.84 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 153 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 153 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.จี.เอ็นเตอร์ไพรส์  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 118,354.84  บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบสี่บาทแปดสิบสี่สตางค์) ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 64 รายการ จำนวนเงิน 53,345.92 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 64 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุงานบ้าน  จำนวน 64 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ ร้าน พี.วี.ซัพพลาย  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 53,345.92  บาท  (ห้าหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์) ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ปั๊มน้ำและถังเก็บน้ำพีวีซี พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 30,230 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ ปั๊มน้ำและถังเก็บน้ำพีวีซี พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อครุภัณฑ์ปั๊มน้ำและถังเก็บน้ำพีวีซี พร้อมติดตั้ง  จำนวน 1 ชุด  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.จี.เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  30,230 บาท  (สามหมื่นสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเรียนรู้ขนาดกลาง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเรียนรู้ขนาดกลาง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์ชุดเครื่องพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเรียนรู้ขนาดกลาง(๔๓.๒๑.๒๑.๐๔ ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอไพรมารี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๕,๗๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนระบบ (Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนระบบ (Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนระบบ (Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู(๔๐.๑๐.๑๗.๐๑ ) จำนวน ๓ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สิทธิศักดิ์ แอร์ เซอร์วิส จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๐,๐๐๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเคลือบแผ่นพลาสติกเงา และอัดตัดตามแม่แบบ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม พร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำโปสเตอร์ไวนิล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 27 รายการ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง