งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตัวอักษรสแตนเลส ป้ายสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ ชุด และครุภัณฑ์บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในลิฟต์อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ตัวอักษรสแตนเลส ป้ายสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ ชุด และครุภัณฑ์บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในลิฟต์อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์ตัวอักษรสแตนเลส ป้ายสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และครุภัณฑ์บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในลิฟต์อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ(๕๕.๑๒.๑๗.๒๑ ) จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ประชุมเอ็นจิเนียริ่ง(1996) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๐๑๑.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไมโครโฟนแบบไร้สายสำหรับผลิตรายการโทรทัศน์ จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์ไมโครโฟนแบบไร้สายสำหรับผลิตรายการโทรทัศน์ จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์ไมโครโฟนแบบไร้สายสำหรับผลิตรายการโทรทัศน์ (๕๒.๑๖.๑๕.๒๐ ) จำนวน ๑๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยู.เอวีไอที จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๙๙๙.๙๗ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดไฟแฟลชสตูดิโอสำหรับงานถ่ายภาพบุคคล จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์ชุดไฟแฟลชสตูดิโอสำหรับงานถ่ายภาพบุคคล จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์ชุดไฟแฟลชสตูดิโอสำหรับงานถ่ายภาพบุคคล จำนวน ๑ ชุด (๔๕.๑๒.๑๕.๑๘ ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โปรคัลเล่อร์ แลบ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๙,๙๓๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 4,500 บาท

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพี.วี.ซัพพลาย  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ จำนวนเงิน ๙๒,๙๙๙.๐๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ ผู้ ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒,๙๙๙.๐๕ บาท (เก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ จำนวนเงิน 66,340 บาท ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุ

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 4 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฮเดลเบิร์ก กราฟฟิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด   โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 66,340 บาท (หกหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๑๐๐,๕๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ จำนวนเงิน 24,909.60 บาท
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องสร้างภาพบนแม่พิมพ์แบบอัตโนมัติ รุ่น Suprasetter A๗๕ จำนวน ๓ รายการ จำนวนเงิน ๘,๑๙๖.๒๐ บาท
  4. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 100,580 บาท
  5. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ จำนวนเงิน 147,232 บาท