งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 13,564.80 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง  จำนวน 1 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก   ได้แก่  บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น  13,564.80 บาท  (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกของสด จำนวน 19 รายการ จำนวนเงิน 28,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึกของสด  จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุฝึกของสก  จำนวน 19 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก   ได้แก่  นางสาวอาฒยา  สันตะกุล โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น   28,000 บาท  (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 8,148 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อน้ำดื่ม  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อน้ำดื่ม  จำนวน 1 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก   ได้แก่  รองศาสตราจารย์ปิยนุช  นาคพงศ์ โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น  8,148  บาท  (แปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ ยี่ห้อ Nikon รุ่น E๒๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ ยี่ห้อ Nikon รุ่น E๒๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ ยี่ห้อ Nikon รุ่น E๒๐๐(๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ ) จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๙๗๒.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 47 รายการ จำนวนเงิน 82,368.60 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 47 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก   ได้แก่   ร้านพี.วี.ซัพพลาย โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น   82,368.60 บาท  (แปดหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบแปดบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 12 รายการ จำนวนเงิน 23,828.90 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 12 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก   ได้แก่  บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น   23,828.90 บาท  (สองหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 11 รายการ จำนวนเงิน 82,432 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 11 รายการ จำนวนเงิน 12,662.38 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมน้ำรั่วซึมและห้องน้ำภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 143,861.50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกของสด จำนวน 42 รายการ จำนวนเงิน 2,848 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 2 รายการ จำนวน 23,718.32 บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทสามสิบสองสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>