งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการถ่ายทอดความรู้วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดจ้างทำป้ายไวนิล  จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างทำป้ายไวนิล  จำนวน ๑ รายการ   ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ บริษัท เยส ไอ แอม โปรดั๊กชั่น จำกัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๐๐.๒๓   บาท  (หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทยี่สิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเคลือบแผ่นพลาสติกเงา และอัดตัดตามแม่แบบ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการถ่ายทอดความรู้วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดจ้างเคลือบแผ่นพลาสติกเงา และอัดตัดตามแม่แบบ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้าง เคลือบแผ่นพลาสติกเงา และอัดตัดตามแม่แบบ จำนวน ๑ รายการ   ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ บริษัท วี-ไวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๕๑๖.๘๐  บาท  (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบหกบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม พร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการถ่ายทอดความรู้วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม พร้อมเข้าเล่ม  จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม พร้อมเข้าเล่ม    จำนวน ๑ รายการ   ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ ร้านนพพรพริ้นติ้ง  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๐๐   บาท  (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำโปสเตอร์ไวนิล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดจ้างทำโปสเตอร์ไวนิล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างทำโปสเตอร์ไวนิล จำนวน ๑ รายการ   ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ ร้านพี.วี.ซัพพลาย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐  บาท  (สองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 27 รายการ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการถ่ายทอดความรู้วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดซื้อวัสดุ  จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุ  จำนวน  27 รายการ   ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 38,193 บาท  (สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุใช้กับการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการถ่ายทอดความรู้วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดซื้อวัสดุใช้กับการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์    จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุ  ใช้กับการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์    จำนวน  3 รายการ   ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  41,730 บาท  (สี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 44 รายการ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 30,174 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 32,528 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องกรองน้ำและตรวจคุณภาพน้ำ จำนวน ๑ ชุด และครุภัณฑ์ชุดปั้มสูญญากาศพร้อมขวด suction จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ จำนวน ๓ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง