งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Network และครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์สี A๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Network และครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์สี A๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Network และครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์สี A๓ (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ ) จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๒๖.๐๐ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดสนับสนุนการถ่ายข่าวโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ชุดสนับสนุนการถ่ายข่าวโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์ชุดสนับสนุนการถ่ายข่าวโทรทัศน์(๘๒.๑๓.๑๖.๐๒ ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยู.เอวีไอที จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกของสด จำนวน 24 รายการ จำนวนเงิน 36,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึกของสด  จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุฝึกของสด  จำนวน 24 รายการ   ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  นางสาวอาฒยา  สันตะกุล  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  36,000 บาท   (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องพิมพ์ Laser สีแบบ Network

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซ่อมเครื่องพิมพ์ Laser สีแบบ Network  นั้น
               ซ่อมเครื่องพิมพ์ Laser สีแบบ Network(๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ ) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจทีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๒๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 72 รายการ จำนวนเงิน 99,501.44 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 72 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 72 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น แล็บเคม  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  99,501.44  บาท  (เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น TASKalfa ๑๘๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น TASKalfa ๑๘๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น TASKalfa ๑๘๐๐(๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ ) จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๔๓๗.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ขั้วไฟฟ้าวัดความเป็นกรดด่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 8,148 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องล้างความถี่สูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นเหวี่ยงตัวอย่าง/สารให้ตกตะกอนแรงเหวี่ยง ไม่น้อยกว่า ๔๐๐๐ รอบ/นาที
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 54 รายการ จำนวนเงิน 156,538.86 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>