งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานพิมพ์ดิจิทัล แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานพิมพ์ดิจิทัล แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด จำนวนเงินทั้งสิ้น 3,100,000.00 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  20 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 085-3511153 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานพิมพ์ดิจิทัล แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานพิมพ์ดิจิทัล แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด  เงิน 3,100,000.00  บาท  (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยนำร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ให้แก่สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ  อาคาร ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 2  สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  ตั้งวันที่ 7 เมษายน 2563 - 10 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเขย่าสาร Vortex Mixer จำนวน ๑ เครื่อง และครุภัณฑ์เครื่องปั่นผสมด้วยความเร็วสูง Homogenizer จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเขย่าสาร Vortex Mixer จำนวน ๑ เครื่อง และครุภัณฑ์เครื่องปั่นผสมด้วยความเร็วสูง Homogenizer จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์เครื่องเขย่าสาร Vortex Mixer จำนวน ๑ เครื่อง และครุภัณฑ์เครื่องปั่นผสมด้วยความเร็วสูง Homogenizer จำนวน ๑ ชุด(๔๗.๑๐.๑๕.๑๒ ) จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยู.พี.มาร์เก็ตติ้งเยนเนอรัลซัพพลาย จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๓,๓๑๓.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดเตรียมอาหาร Food Processor จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ชุดเตรียมอาหาร Food Processor จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์ชุดเตรียมอาหาร Food Processor (๔๘.๑๐.๑๖.๐๐ ) จำนวน ๒ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทวอลเลอร์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ชุดตู้ระบายควัน จำนวน ๑ งาน จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมครุภัณฑ์ชุดตู้ระบายควัน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างซ่อมครุภัณฑ์ชุดตู้ระบายควัน จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โดย ซายน์ ไอคอน เสนอราคา

เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะและเก้าอี้นั่งทำงานอาจารย์ จำนวน ๑๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะและเก้าอี้นั่งทำงานอาจารย์ จำนวน ๑๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์ชุดโต๊ะและเก้าอี้นั่งทำงานอาจารย์(๕๖.๑๐.๑๕.๑๙ ) จำนวน ๑๗ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระยาไกรอินเตอร์เทรด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๘,๖๗๕.๓๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสามสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องชั่งสำหรับห้องปฏิบัติการความปลอดภัยของอาหาร จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๔ เครื่อง เครื่องชั่ง ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ เครื่อง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 153 รายการ จำนวนเงิน 118,354.84 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 64 รายการ จำนวนเงิน 53,345.92 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ปั๊มน้ำและถังเก็บน้ำพีวีซี พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 30,230 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเรียนรู้ขนาดกลาง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง