งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ระบบ ๓D Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ชุดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ระบบ ๓D Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์ชุดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ระบบ ๓D Printer(๓๑.๒๘.๑๕.๐๐ ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างห้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒,๓๙๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 177,523.70 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 2 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  177,523.70  บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ โครงการสัมมนาการลดของเสียประเภทน้ำมันล้างหมึกพิมพ์ในภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 23,999.57 บาท (สองหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้า

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ  จัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุ  จำนวน  8  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  บริษัท ไทยโมเด็ม กรุ๊ป จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  23,999.57 บาท (สองหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 23 รายการ จำนวนเงิน 43,730.90 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 23 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น แล็บเคม โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น   43,730.90 บาท  (สี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทเก้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 49,808.50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 1 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัทแบงคอคซิสเท็มแอนด์ซอฟแวร์ จำกัด โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น   49,808.50 บาท  (สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 16,692.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบสองบาทบาทถ้วน)

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุ  จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุ  จำนวน 3 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย)   จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 16,692.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำชายตัน จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 15,515 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ จำนวนเงิน 287,649.17 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงแบบพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมท่อน้ำทิ้ง จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 29,960 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่านปรับแสงแนวตั้ง ชั้น ๓,๔,๖,๘,๙,๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>