งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการบริการสังคม โครงการเสริมศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 3,240 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการบริการสังคม โครงการเสริมศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ จัดจ้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้าง  จำนวน 2 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  ร้านนพพรพริ้นติ้ง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,240 บาท  (สามพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยียุคดิจิทัลกับงานถ่ายภาพเชิงศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้สำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 7 รายการ จำนวนเงิน 5,900 บาท

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยียุคดิจิทัลกับงานถ่ายภาพเชิงศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสรมการสร้างรายได้สำหรับผู้สูงอายุ จัดซื้อวัสดุ 7 จำนวน  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุ  จำนวน 7 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  ร้านพี.วี.ซัพพลาย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,900 บาท  (ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการบริการสังคม โครงการเสริมศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 44,060 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการบริการสังคม โครงการเสริมศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ  จัดซื้อวัสดุ 2 จำนวน  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุ  จำนวน 2 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.จี.เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 44,060 บาท  (สี่หมื่นสี่พันหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 47 รายการ จำนวนเงิน 163,776.34 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 47 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จำกัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 163,776.34  บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการบริการสังคม โครงการเสริมศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 13 รายการ จำนวนเงิน 4,680 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการบริการสังคม โครงการเสริมศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ  จัดซื้อวัสดุ 13 จำนวน  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุ  จำนวน 13 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  นางสาวอาฒยา  สันตะกุล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,680 บาท  (สี่พันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 6 รายการ จำนวนเงิน 1,310 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 6 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ นางสาวประนัดฎา  พิมสี  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,310  บาท  (หนึ่งพันสามร้อยสิบบาทถ้วน)

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกของสด จำนวน 23 รายการ จำนวนเงิน 40,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 36 รายการ จำนวนเงิน 89,930 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ โครงการการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในชีวิตประจำวันที่มีส่วนผสมจากสมุนไพร จำนวน 13 รายการ จำนวนเงิน 28,080 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง โครงการการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในชีวิตประจำวันที่มีส่วนผสมจากสมุนไพร จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 5,520 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>